reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/95/12 Rady Gminy w Chodowie

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodów

Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.jedn.Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674;Nr 97,poz.674,Nr 170,poz.170,poz.1218,Nr 220,poz.1600;z 2007r.Nr 17,poz.95,Nr 80,poz.542,Nr 102,poz.689,Nr 158,poz. 1103,Nr 176,poz.1238,Nr 191,poz.1369,Nr 247,poz.1821;z 2008r.Nr 145,poz.917,Nr 227,poz.1505;z 2009r.Nr 1,poz.1,Nr 56,poz.458,Nr 67,poz.572,Nr 97 poz.800,Nr 213,poz.1650,Nr 219,poz. 1706;z 2011r.Nr 149,poz.887,Nr 205,poz. 1206.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn.Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591, ; z 2002r..Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759;z 2005r.Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457;z 2006r.Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337;z 2007r.Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r.Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241; z 2010r.Nr 28,poz.142 i poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 21,poz.113,Nr134,poz.777; Nr 149,poz.887,Nr 217,poz.1281.)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) Zasady udzielania i rozmiar zniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska w szkołach i oddziałach przedszkolnych.

2) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin określonych w poniższej tabeli:

Lp

Stanowiska kierownicze

Tygodniowa liczba godzin, o które obniżono obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.

Dyrektor szkoły każdego typu liczącej;

a) do 6 oddziałów

10

b) 7 oddziałów i więcej

10

§ 3. 1. Wymiar zajęć ustalony w § 2 obniża się od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego. W przypadku osób pełniących funkcję dyrektora szkoły w dniu wejścia w życie uchwały, zapis będzie obowiązywał od dnia 01 września 2012r.

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innego nauczyciela szkoły, któremu Wójt powierzył pełnienie obowiązków dyrektora do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Wójt Gminy Chodów może zwolnić dyrektora szkoły - na jego wniosek - z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły spowodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z realizacji zajęć.

3. Dyrektor, który otrzymał zgodę na zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, Wójt Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze i na zasadach określonych w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Dyrektorowi szkoły godziny ponadwymiarowe przydziela Wójt, a pozostałym nauczycielom na stanowiskach kierowniczych - dyrektor szkoły.

§ 6. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla stanowisk jak niżej:

-Lp

-Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

Pedagog szkolny

30

2.

Logopeda szkolny

30

3.

Inne stanowiska nie wymienione w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

30

§ 7. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, których mowa w ust. 1 wylicza się według wzoru:

W = (x1 + x2 + … + xn) : [(x1 : y1) + (x2 : y2) + …+ (xn : yn)]

gdzie:W - ustalony tygodniowy wymiar godzin zajęć

x1, x2, …, xn - tygodniowa ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły

y1, y2, …, yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub w § 6 niniejszej uchwały.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć należy zaokrąglić do całości w następujący sposób:

poniżej 0,5 godziny - w dół,

natomiast 0,5 godziny i powyżej - w górę.

3. Wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w ust. 2.

4. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielone powyżej obowiązkowego wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela

5. Jeżeli tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielonych nauczycielowi w innej szkole przekracza wymiar będący uzupełnieniem obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć, to godzin przekraczających ten wymiar nie należy traktować jako godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art. 35 ust.2 Karty Nauczyciela.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie " Regulaminu rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodów".

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Dąbrowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama