reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Obrzycko

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza weterynarii w Szamotułach oraz zarządców Kół Łowieckich działających na obszarze gminy. Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Janasek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012

WPROWADZENIE

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są m.in. niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, panujące mody na dane rasy zwierząt, brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Obrzycko uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

a) Urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Obrzycko, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Obrzycko wykonuje zadania;

b) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Trzciance (Firma VET-AGRO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka), z którym Gmina ma podpisaną umowę;

c) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

d) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

e) Programie, należy przez to rozumieć " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko w 2012 roku".

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Obrzycko;

2. Realizatorami Programu są:

a) Urząd Gminy;

b) Schronisko;

c) Wolontariusze;

d) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Główne zadania Programu to:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Obrzycko;

b) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

d) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

e) odławianie bezdomnych zwierząt;

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

g) edukacja mieszkańców Gminy Obrzycko w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska.

2. Urząd Gminy poprzez zorganizowanie akcji polegającej na przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji i kastracji na terenie Gminy Obrzycko, zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Obrzycko.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Obrzycko realizują:

1. Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Firmę VET-AGRO SERWIS.

2. Urząd Gminy poprzez wskazanie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym: Mieczysław Miga, Pęckowo 25, 64-520 Obrzycko.

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1. Wolontariusze poprzez zakup i wydawanie karmy dla bezdomnych kotów;

2. Urząd Gminy poprzez poszukiwanie i rejestrowanie społecznych opiekunów (karmicieli) kotów wolno żyjących, oraz zakup karmy.

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2. Urząd Gminy poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Obrzycko;

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Obrzycko realizują:

1. Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy.

2. Firma VET-AGRO SERWIS z Trzcianki poprzez przewożenie do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych, z którymi umowę podpisała Gmina Obrzycko.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2. Urząd Gminy poprzez zawieranie na bieżąco umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Obrzycko.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2. Urząd Gminy poprzez zawieranie na bieżąco umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Urząd Gminy prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania a także adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej gminy oraz tablicach na terenie Gminy Obrzycko.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Obrzycko w wysokości 17 000 zł, oraz środków własnych organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujących z Urzędem Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Janasek


Uzasadnienie


do Uchwały Nr XVIII/98/2012
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Podjęcie uchwały ma na celu: zapobieganie i ograniczenie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Koszty realizacji programu ponosi Gmina.

W ostatnich trzech latach Gmina Obrzycko wydatkowała na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt środki w wysokości około 52 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy projekt uchwały przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Szamotułach oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Obrzycko. Biorąc pod uwagą powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Janasek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama