reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miejskiej Pniewy

z dnia 17 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach, stwierdzając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, zwany dalej "planem".

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej "rysunkiem", zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach", opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) funkcji terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

3) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku;

4) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę;

7) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

8) sieciach infrastruktury technicznej - rozumie się przez to elementy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;

9) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

11) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć drogi publiczne i drogi wewnętrzne;

12) zadrzewieniach i zakrzewieniach - należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa i krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem oraz pnącza, byliny, trawy;

13) zieleni izolacyjno - krajobrazowej - należy przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, głównie zimozielone formowane w kształcie pasów lub szpalerów, wzdłuż linii rozgraniczających tereny.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN , 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN ;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem MW ;

3) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem U/MN ;

4) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U ;

5) tereny zabudowy przemysłowej, oznaczone na rysunku symbolami 1P, 2P, 3P ;

6) teren cmentarza, oznaczony na rysunku symbolem ZC ;

7) teren cmentarza i zieleni parkowej, oznaczony na rysunku symbolem ZC/ZP ;

8) tereny infrastruktury technicznej wodociągowej, oznaczone na rysunku symbolami 1W, 2W, 3W ;

9) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku symbolami 1E, 2E, 3E ;

10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDWx, 13KDWx ;

11) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D .

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, w tym:

a) reklam wolnostojących na terenach mieszkaniowych,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeń pełnych i ażurowych z elementów prefabrykowanych,

d) oświetlania obiektów w sposób powodujący oślepianie uczestników ruchu; za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej;

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 3 m 2 ;

3) dopuszczenie lokalizacji na terenach 1P, 2P, 3P, U, U/MN tablic informacyjnych i reklam w tym wolnostojących o powierzchni jednostkowej nie większej niż 3 m 2 .

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi o odpadach;

3) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej, zgodnie z rysunkiem;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi o odpadach;

6) dopuszczenie lokalizacji na terenach P przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

7) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku;

8) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MW dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku;

9) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem U/MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku;

10) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji, przy czym na parkingach i placach dla pojazdów samochodowych należy stosować urządzenia podczyszczające.

11) w związku z na lokalizacją w planie terenów ujęć wody oznaczonych symbolami 1W i 3W , zakazy i ograniczenia zgodnie z ustaleniami § 15 i § 21.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu wymagających prac ziemnych, w przypadku gdy wymagają tego przepisy odrębne.

§ 7. § 7 W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia § 18 i § 22.

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) w przypadku zachowania naziemnej linii elektroenergetycznej lokalizacja zabudowy na terenie 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 12MN, 13MN poza jej strefą ochronną określoną na rysunku, z uwzględnieniem § 23 pkt 7;

3) lokalizacja zabudowy na terenach 3MN, 7MN, 8MN, 10MN po uprzednim usunięciu kolizji z istniejącą siecią wodociągową;

4) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na terenie 3MN , w strefie ochrony od ujęcia wody;

5) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym:

6) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego z zastrzeżeniem pkt 7;

7) dopuszczenie lokalizacji wolnostojącego budynku gospodarczo garażowego o powierzchni nie większej niż 50 m 2 ;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki;

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 35%,

10) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 9,5 m do najwyższego punktu połaci dachowej - kalenicy;

11) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej - 5 m do najwyższego punktu połaci dachowej;

12) przekrycie budynku mieszkalnego dachem stromym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 o do 40 o ;

13) przekrycie budynku gospodarczego dachem płaskim lub stromym o kącie nachylenia połaci dachowych do 30 o ;

14) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;

15) dopuszczenie przekrycia budynku mieszkalnego dachem płaskim w części nie przekraczającej 30% powierzchni budynku;

16) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 2 m;

17) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 600 m 2 ,

18) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na działce budowlanej dla każdego lokalu mieszkalnego;

19) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji, z wyłączeniem ul. Wiśniowej - poza granicami planu;

20) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, dróg wewnętrznych i sieci infrastruktury technicznej;

21) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru szyldów i tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 17, nie dotyczą wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne i obiekty infrastruktury technicznej.

§ 9. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem MW , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) dopuszczenie zachowania istniejącego budynku z możliwością przebudowy w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zgodnie z rysunkiem;

3) maksymalna wysokość zabudowy wielorodzinnej 3 kondygnacje - 12 m;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni działki;

6) dach płaski;

7) zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień, a w przypadku nowych nasadzeń wprowadzenie zieleni dostosowanej do warunków środowiska zurbanizowanego;

8) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 2 m z dopuszczeniem ogrodzenia pełnego;

9) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru szyldów i tablic informacyjnych;

10) minimalna powierzchnia działki 1000 m 2 ;

11) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i sieci infrastruktury technicznej;

12) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w ilości nie mniejszej niż 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na jeden lokal mieszkalny;

13) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 10, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej na terenie.

§ 10. 1. Na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku symbolem U/MN , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz zabudową gospodarczą z możliwością przebudowy i remontu przy zachowaniu parametrów określonych planie;

3) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej w strefie ochrony od ujęcia wody;

4) lokalizacja zabudowy po uprzednim usunięciu kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej;

5) lokalizacja na działce zabudowy mieszkaniowej lub usługowej przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania dopuszczonych planem funkcji;

6) dopuszczenie lokalizacji placy parkingowych o strony terenu 8KD-D ;

7) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego;

8) dopuszczenie lokalizacji wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni nie większej niż 80 m 2 ;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) mieszkaniowej jednorodzinnej - 30% powierzchni działki,

b) usługowej - 40% powierzchni działki,

c) usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - 40% powierzchni działki;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25% powierzchni działki;

11) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej jednorodzinnej - 8 m do kalenicy,

b) usługowej - 10 m do najwyższego punktu połaci dachowej lub ścianki attykowej;

12) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dach stromy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 o do 45 o ;

13) dla zabudowy usługowej dach płaski lub stromy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30 o

14) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;

15) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 2,00 m;

16) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m 2 ,

b) dla zabudowy usługowej 1000 m 2 ;

17) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) dla zabudowy usługowej, 3 stanowiska postojowe na każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej lub 3 stanowisk postojowych na każdych 10 zatrudnionych,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny;

18) dla zabudowy usługowej wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizacja co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 16 lit. a;

19) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji;

20) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 3 m 2 ;

21) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i sieci infrastruktury technicznej;

22) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych, innych niż wyznaczone w planie, na następujących zasadach:

a) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 8,0 m,

b) minimalna odległość zabudowy od linii rozgraniczającej drogi: 6,0 m,

c) wyznaczenie narożnych ścięć linii rozgraniczających nie mniejszych niż 5,0 m × 5,0 m,

d) wyznaczenie w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi placu do zawracania samochodów o promieniu nie mniejszym niż 9,0 m;

23) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 16, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne.

§ 11. 1. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonym na rysunku symbolem U , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne m.in. w zakresie handlu, gastronomii, zabudowy biurowo-administracyjnej, budynki użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego;

2) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

3) maksymalna wysokość zabudowy - 12 m do najwyższego punktu połaci dachowej;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;

6) stosowanie dowolnej formy dachu jednakowej dla całego terenu;

7) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

8) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ;

9) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i tablic informacyjnych z uwzględnieniem § 4;

10) zapewnienie co najmniej 3 stanowisk postojowych dla samochodu osobowego na każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej lub 3 stanowisk postojowych na każdych 10 zatrudnionych;

11) dla zabudowy usługowej wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizacja co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 9;

12) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji;

13) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i sieci infrastruktury technicznej;

14) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m 2 .

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej.

§ 12. 1. Na terenach zabudowy przemysłowej, oznaczonych na rysunku symbolami 1P, 2P, 3P ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny z dopuszczeniem sytuowania budowli i instalacji przemysłowych, urządzeń technicznych, zabudowy biurowo-administracyjnej, parkingów, placów, dojść i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury technicznej oraz zieleni towarzyszącej;

2) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

3) dopuszczenie zachowanie z możliwością remontów, przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy;

4) dopuszczenie zachowanie i lokalizacji nowych budynków administracyjno-socjalnych służących ochronie i monitoringu, w strefie pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki budowlanej;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5% powierzchni działki budowlanej;

7) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, przy czy dla zabudowy określonej w pkt. 4 wysokość nie większa niż 5 m;

8) dopuszczenie lokalizacji części zabudowy, urządzeń technologicznych, budowli i instalacji przemysłowych o wysokości do 20 m, przy czym łączna powierzchnia tych urządzeń stanowić może nie więcej niż 10% powierzchni zabudowy, o której mowa w pkt 3;

9) stosowanie wszelkich form dachów, jednak w przypadku stosowania dachów stromych w budynkach halowych ustala się kąt nachylenia połaci dachowych - nie większy niż 20 o ;

10) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 2 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

11) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, wolnostojących lub wbudowanych
w budynki z uwzględnieniem § 23 pkt 9;

12) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 800 m 2 ;

13) zapewnienie stanowisk postojowych w ilości;

a) co najmniej 3 stanowiska postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej obiektów biurowo-administracyjnych;

b) co najmniej 2 stanowiska postojowe na 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów przemysłowych,

14) dla zabudowy przemysłowej wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej 1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 13;

15) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji.

16) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych, innych niż wyznaczone w planie, na następujących zasadach:

a) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 8,0 m,

b) minimalna odległość zabudowy od linii rozgraniczającej drogi: 6,0 m,

c) wyznaczenie narożnych ścięć linii rozgraniczających nie mniejszych niż 5,0 m × 5,0 m,

d) wyznaczenie w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi placu do zawracania samochodów o promieniu nie mniejszym niż 9,0 m;

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 12, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury i drogi wewnętrzne.

§ 13. Na terenie cmentarza, oznaczonym na rysunku symbolem ZC , ustala się:

1) zachowanie terenu cmentarza;

2) zagospodarowanie terenu i zasady funkcjonowania zgodnie z przepisami odrębnymi określającymi jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze oraz wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków;

3) dopuszczenie lokalizacji budynków i budowli związanych z obsługą cmentarza takich jak: domu przedpogrzebowego, kaplicy, kostnicy, budynku gospodarczego w strefie określonej nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) zakaz lokalizacji reklam;

5) wskaźniki i parametry zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki:

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu

c) wysokość zabudowy - 7 m do najwyższego punktu połaci dachowej:

d) dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 o do 45 o ;

e) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 1,5 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;

6) obsługa pojazdami samochodowymi z ul. Wiśniowej - poza granicami planu;

7) zapewnienie co najmniej 10 stanowisk postojowych, przy czym dopuszcza się ich wyznaczenie na terenie ZC/ZP , poza strefą grzebalną, z dojazdem od strony przyległych terenów komunikacji.

8) powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren.

§ 14. Na terenie cmentarza i zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku symbolem ZC/ZP , ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji cmentarza jako poszerzenia terenu oznaczonego symbolem ZC zgodnie ze strefa grzebalną określoną na rysunku;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów związanych z obsługą cmentarza takich jak: domu przedpogrzebowego, kaplicy, kostnicy, budynku gospodarczego w strefie określonej nieprzekraczalną linią zabudowy;

3) zagospodarowanie działki przeznaczonej pod cmentarz zgodnie z ustaleniami §13 pkt 2) - 5);

4) zachowanie istniejących zadrzewień, zakrzewień;

5) w przypadku nowych nasadzeń wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunków siedliskowych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej;

6) wykorzystanie mas ziemnych pozyskanych podczas procesów budowlanych w granicach planu do urządzenia terenów zieleni;

7) dopuszczenie lokalizacji budowli i urządzeń w zakresie sportu i rekreacji oraz placów zabaw dla dzieci;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni terenu;

9) minimalna powierzchnia działki 3000 m 2 ;

10) dopuszczenie zachowania, przebudowy i lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej;

11) zapewnienie co najmniej 20 stanowisk postojowych na terenie;

12) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych, jako parkingu w zieleni;

13) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji;

14) zakaz grodzenia terenu z wyjątkiem budowli i urządzeń w zakresie sportu i rekreacji.

§ 15. Na terenach infrastruktury technicznej wodociągowej, oznaczonych na rysunku symbolami 1W, 2W i 3W , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zachowanie z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących ujęć wody i sieci infrastruktury technicznej z nimi związanych na terenie 1W i 3W ;

2) zachowanie bezpośredniej strefy ochrony ujęć wody na terenie 1W i 3W odpowiadającym liniom rozgraniczającym tereny;

3) zachowanie z możliwością rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych stacji uzdatniania wody na terenie 2W ;

4) dopuszczenie lokalizacji ogrodzenia ażurowego o wysokości nie przekraczającej 2 m;

5) dopuszczenie lokalizacji szyldów i tablic informacyjnych, lokalizowanych wyłącznie od strony terenów komunikacji w tym wjazdu na teren;

6) w przypadku likwidacji ujęć wody zagospodarowanie terenu zielenią;

7) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji;

8) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, w tym dla pojazdów ciężarowych;

9) powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.

§ 16. Na terenach infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku symbolami 1E, 2E i 3E , ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zachowania z możliwością przebudowy lub rozbudowy istniejącej stacji transformatorowej na terenie 1E ;

2) lokalizację wolno stojących małogabarytowych lub nasłupowych stacji transformatorowych na terenach 2E i 3E ;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

4) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji;

5) powierzchnię działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

§ 17. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDWx, 13KDWx , ustala się:

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m na terenach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW ;

2) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 7,0 m na terenie 8KDW ;

3) sytuowanie pieszo-jezdni lub drogi pieszo-rowerowej o szerokości co najmniej 3,0 m na terenach 12KDWx, 13KDWx ,

4) sytuowanie placu do zawracania na nieprzelotowym zakończeniu drogi na terenie 11KDW ;

5) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalony w pkt 1-4, elementów infrastruktury transportowej, w tym stanowisk postojowych;

6) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

7) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.

§ 18. Na terenach dróg publicznych oznaczonych na rysunku symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D , ustala się:

1) klasę lokalną dla dróg na terenach 1KD-L i 2KD-L ;

2) klasę dojazdową dla dróg na terenach 3KD-D - 8KD-D ;

3) sytuowanie na terenach dróg publicznych:

a) 1KD-L i 2KD-L - jednej jezdni o dwóch pasach ruchu i chodników od strony zabudowy,

b) 3KD-D - 5KD-D - jednej jezdni o dwóch pasach ruchu i obustronnych chodników lub pieszo-jezdni o szerokości co najmniej 5,0 m,

c) 6KD-D - 8KD-D - jednej jezdni o dwóch pasach ruchu i chodników od strony zabudowy,

4) dopuszczenie sytuowania skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu dróg na terenach 3KD-D - 4KD-D - 5KD-D ;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 3-5, elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.

§ 19. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 20. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 21. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) ze względu na lokalizację w planie terenów ujęć wody oznaczonych symbolami 1W i 3W zakaz na obszarze planu:

a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych,

b) przechowywania i składowania odpadów i materiałów promieniotwórczych,

c) wydobywania kopalin,

d) wykonywania odwodnień budowlanych i górniczych,

e) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,

f) lokalizowania nowych ujęć wody;

g) wysypisk, wylewisk odpadów , rowów i zbiorników odparowujących;

h) stosowania nawozów mineralnych w czystym składniku w dawkach przekraczających 120 kg azotu/1ha, 80 kg fosforu/1ha, 60 kg potasu/1ha.

2) obowiązek każdorazowego zgłaszania do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę obiektów i budowli o wysokości równej i większej niż 50 m npt.

§ 22. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodników i dróg pieszo-rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej;

2) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych;

4) na terenach komunikacji stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu;

5) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia: jezdni i pieszo-jezdni pod warunkiem zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich wymaganych planem elementów i ich minimalnych parametrów;

6) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 23. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji do sieci kanalizacji deszczowej, rowów, lub dreno kolektorów gwarantujących zachowanie prawidłowych stosunków wodnych;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach MN, MW, U/MN, U, P, ZC, ZC/ZP i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych, z dopuszczeniem odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej;

6) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i technologicznych do sieci kanalizacji sanitarnej;

7) dopuszczenie skablowania istniejących sieci elektroenergetycznych;

8) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych, węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych przy czym na terenach MN wyłącznie jako kablowych;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, przy czym w przypadku projektowania stacji transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel należy zlokalizować w poziomie przyziemia nie niżej niż przyległy poziom terenu, w przypadku stacji wolnostojących typu miejskiego grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni od 30 do 50 m 2 ;

10) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii.

§ 24. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 25. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy rozstrzyga, co następuje:

W związku z uwzględnieniem przez Burmistrza Gminy Pniewy uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach, Rada Miejska Pniewy nie rozstrzyga o sposobie jej rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/130/12
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy rozstrzyga co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy.

3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Pniewy.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych
w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.


Uzasadnienie

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 29 kwietnia 2010 r. na Sesji Rady Miejskiej Pniewy uchwały Nr LI/328/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach.

2. Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone były
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

3. Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu, poprzedzone zostało wykonaniem analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy" (Uchwała Rady Miasta Pniewy Nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r.).

4. Ogłoszono w prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wywieszone było obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzania ww. projektu miejscowego planu, określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu.

5. O podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania ww. planu, z prośbą o wnioski do planu wystąpiono na piśmie do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu.

6. Burmistrz Gminy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z prośbą o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu ww. planu, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

7. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania złożono 4 wnioski.

8. Burmistrz Gminy Pniewy, zgodnie z art. 17 pkt 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po zapoznaniu się z wnioskami wniesionymi do ww. miejscowego planu rozstrzygnął o sposobie ich rozpatrzenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli: "Wykaz dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach".

9. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządził projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu oraz zgodnie z art. 17 pkt 5 prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

10. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, o którą wystąpił Burmistrz Gminy Pniewy.

11. W dniach od 23 listopada do 23 grudnia 2011 r. udostępniono projekt ww. planu miejscowego organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym jednostkom organizacyjnym, celem jego uzgodnienia - zgodnie z art. 17 ust. 7 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

12. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadził stosowne zmiany wynikające z uzyskanych opinii.

13. Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dnia 12 grudnia 2011r. ukazało się ogłoszenie w prasie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wywieszone było obwieszczenie Burmistrza Gminy Pniewy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", terminie i miejscu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz formie i terminie składania uwag do planu.

14. W dniach od 30 stycznia 2012r. do 28 lutego 2012 r. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" został wyłożony do publicznego wglądu.

15. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu
6 lutego 2012 r.

16. W ustawowym terminie do 14 marca 2012 r. wpłynęła jedna uwaga, którą Burmistrz Gminy Pniewy uwzględnił.

17. Burmistrz Gminy Pniewy zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Pniewy projekt uchwały wraz z załącznikami w celu uchwalenia.

18. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska Pniewy stwierdziła zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Uchwała Rady Miasta Pniewy Nr XLIV/283/09 z dnia 29 października 2009 r.).

19. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.

20. Prognozowane skutki finansowe uchwalenia planu: koszty (wykup dróg i podziały geodezyjne, budowa infrastruktury, budowa infrastruktury drogowej, koszty sporządzenia planu) - 3.104.058,00 zł; przychody (podatki, opłata planistyczna, opłata adiacencka) - 8.687.374,54 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama