reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Turek

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 164 ust. 5a, 5b, 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j.Dz. U. z 2012 r. poz. 145) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. 1) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o uzyskanie dotacji celowej przez spółkę wodną na zadania określone w art. 164 ust. 5a ustawy Prawo wodne, poprzez wywieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Turek oraz na stronie internetowej Gminy Turek (BIP). Informacja o powyższym w roku 2012 r. zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2) Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na rok budżetowy.

3) Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Turek w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w pkt. 1).

4) Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Turek.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy:

a) oznaczenie wnioskodawcy - pełną nazwę spółki wodnej (związku),

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

2) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielona dotacja,

3) miejsce i termin realizacji zadania,

4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

5) kosztorys określający wartość zadania,

6) źródła sfinansowania kosztów zadania,

7) wskazanie kwoty oraz procentowego udziału innych podmiotów w kosztach realizacji zadania,

8) kwotę wnioskowanej dotacji,

9) informacje o wysokości składki członkowskiej w spółce wodnej,

10) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

§ 3. 1. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane będą następujące zasady:

1) kolejność wpływu wniosków o udzielenie dotacji ,

2) udział składek członkowskich,

3) wielkość utrzymywanych przez spółkę urządzeń wodnych,

4) wysokość środków finansowych (bez dotacji) przeznaczonych na realizację zadania,

5) rodzaj realizowanego zadania.

2. Preferowane będą wnioski podmiotów:

1) o najwyższym udziale środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

2) o najwyższej wysokości składek członkowskich,

3) zawierających realizację zadania polegającego na ochronie przed powodzią i utrzymaniu oraz eksploatacji urządzeń służących do melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Wysokość dotacji finansowej nie może każdorazowo przekroczyć 60% kosztów zadania.

§ 4. Wójt Gminy pisemnie powiadamia spółki wodne o udzieleniu dotacji lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Turek w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wywiesza informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Turek, umieszcza informację na stronie internetowej Gminy Turek (BIP).

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wójta Gminy Turek ze spółką wodną .

2. Umowa, o której mowa w ust.1 powinna określać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) cel na jaki dotacja została przyznana,

3) wysokość dotacji i tryb płatności,

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,

5) tryb kontroli,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne,

8) termin złożenia pisemnego sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

3. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu na wskazane przez spółkę konto.

4. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku ratach. Przekazanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

§ 6. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji. Zakres zadania sfinansowanego z dotacji określa umowa.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.2 winno zawierać:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres spółki wodnej,

c) wielkość rozliczanej dotacji,

d) szczegółowy opis zadania,

e) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania,

f) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółkę wodną winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7. 1. Wójt Gminy Turek lub osoba działająca z jego upoważnienia może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania. Zakres kontroli może obejmować:

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,

2) sprawdzenie zgodności wykonywanego zadania z umową,

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zdania.

2. Z czynności kontrolnych sporządza sie protokół.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1) . Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały jest wzór wniosku o uzyskanie dotacji celowej z budżetu Gminy Turek na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Turek.

2) . Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały jest wzór sprawozdania z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Turek, na które udzielana jest dotacja celowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek .

§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Kolenda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/114/12
Rady Gminy Turek
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu gminy Spółce Wodnej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/114/12
Rady Gminy Turek
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadania

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sofath

Prekursor i lider na europejskim rynku pomp ciepła.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama