reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/770/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 30 maja 2012r.

stwierdzajęca nieważność uchwały Nr XXXIII/154/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wspomagania przez gminę zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków"

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXXIII/154/2010 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wspomagania przez gminę zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 7 maja 2012 roku, Rada Gminy Doruchów powołując się na przepisy art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, art. 400a ust. 1 pkt 5 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadziła Regulaminu wspomagania przez gminę zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków".

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr XXXIII/154/2010 Rady Gminy Doruchów z dnia 10 lutego 2010 r., z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 30 maja 2012 r.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Powołany w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Art. 7 ust. 1 tejże ustawy określa, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu na dzień podejmowania uchwały przez Radę Gminy regulują, co następuje.

Art. 400a pkt 5: finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje m.in. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.

Art. 403 ust. 2 - do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5 ,8 ,9 ,15 ,16, 21-25, 29,31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkich funduszy.

Z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wynika, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnych funduszy, oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9,15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42.

Z przepisów dotyczących ochrony środowiska obowiązujących na dzień podejmowania przedmiotowej uchwały nie wynika, aby zadania polegające na wspomaganiu przez gminę zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków można było dofinansowywać w formie pomocy finansowej - dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stanowisko takie w dniu 16 lutego 2010 r. wyraziła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w odniesieniu do projektów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podjęcie uchwały w w/w sprawie nie ma oparcia w przepisach prawa obowiązujących na dzień jej podjęcia. Zatem przedmiotowa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. Bowiem zgodnie z przepisem § 134 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "zasad technika prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) podstawą wydania uchwały jest przepis prawny, który:

- upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw,
- wyznacza zadanie lub kompetencje danego organu.

Takimi przepisami nie są wskazane w podstawie prawnej badanej uchwały przepisy art. 18 ust. 1 ani art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ani podane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska.

Każda uchwała organu władzy publicznej musi odpowiadać wymogom legalizmu, a zatem musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa materialnego. Organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu ustawowym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą.

W § 3 uchwały Rada Gminy określiła, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sposób ogłaszania i wejścia w życie uchwały jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określił termin dłuższy. W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty miejscowe stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy. Uchwała w sprawie pomocy finansowej z gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest aktem prawa miejscowego, zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy i może wejść w życie dopiero po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowy. O takim sposobie ogłaszania uchwały rozstrzyga przepis art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Wójt obowiązany jest do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał organu stanowiącego w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Zatem uchybienie terminu przedłożenia organowi nadzoru przedmiotowej uchwały, narusza powyższe przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Kolegium podnosi, iż na dzień badania zgodności z prawem powyższej uchwały, podstawą do jej podjęcia jest art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (zmiana 21.12.2010r. Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498 art.1). W art. 403 ust. 5 w/w ustawy zapisano, iż zasady udzielania dotacji celowych, o których mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska określiła także krąg podmiotów, którym można udzielić dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/154/2010 z dnia 10.02.2010 r. nie wypełnia wszystkich wymogów określonych w tym przepisie, nie podano kryteriów wyboru inwestycji, nie wskazano sposobu rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy. W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy istnieje regulacja do udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska, to brak regulacji w przedmiotowej uchwale, wynikających z przepisu art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska powoduje, iż uchwała Rady Gminy nie może pozostać w obrocie prawnym.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama