reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/772/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 30 maja 2012r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

w uchwale Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w części obejmującej
1) w postanowieniach § 7 uchwały, wyrażenie w brzmieniu " w szczególności ",
2) w załączniku do uchwały w części obejmującej wyrażenie w brzmieniu " Wykaz załączników do wniosku " wraz z załącznikami
z powodu sprzeczności z przepisami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tut. Izbie w dniu 7 maja 2012 roku, Rada Powiatu Wolsztyńskiego powołując się na przepisy art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), określiła zasady i tryb postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 §§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomiła przedstawiciela Powiatu o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin badania na dzień 30 maja 2012 r.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W myśl zasady demokratycznego państwa prawnego określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem organy władzy publicznej mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim prawo je do tego upoważnia. Stosownie do postanowień wynikających z normy zawartej w art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej kompetencji rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Właściwość rad powiatów odnośnie stanowienia w sprawach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru określa przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten stanowi, że w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Wolsztyńskiego określając zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w postanowieniach § 7 uchwały określiła otwarty katalog przesłanek, które będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku o realizację przedsięwzięcia poprzez zamieszczenie wyrażenia " w szczególności ". Powyższe oznacza to, iż organ stanowiący nie określił wyczerpującego katalogu przesłanek, którymi należy się kierować przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia, lecz przyzwolił na dookreślenie tego katalogu przez Zarząd Powiatu, w wyniku czego doszło do scedowania ustawowych uprawnień organu stanowiącego na organ wykonawczy. Skoro Rada, w oparciu o przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zdecydowała się określić zasady i tryb postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli, to winna to uczynić w sposób wyczerpujący, gdyż jest to jej wyłączna kompetencja. Uchwały podejmowane przez organ stanowiący - Radę Powiatu nie mogą bowiem zawierać postanowień o scedowaniu własnych uprawnień o charakterze wyłącznym na inny organ.

Każda uchwała organu władzy publicznej musi odpowiadać wymogom legalizmu - art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa materialnego.

Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim niewątpliwie aktem jest uchwała Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, w tym przypadku poza zakres określony przepisem art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepisy prawa miejscowego winny być formułowane w sposób jasny, wyczerpujący i uniemożliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego - zasada ta wyrażona została m.in. w wyroku NSA O/Gdańsk z 06.06.1995 r., SA/Gd 2949/94.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło nieważność postanowień § 7 uchwały w zakresie wyrażenia " w szczególności ".

Postanowieniem § 3 ust. 2 uchwały Rada zadecydowała, iż do wniosku wnioskodawca dołącza:
- "dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- harmonogram finansowy i rzeczowy prac lub robót,
- kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót,
- fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
- pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia".

W § 3 ust. 3 Rada określiła, iż wniosek o udzielenie dotacji kieruje się do Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego w terminie do 31 marca każdego roku, w którym planuje się wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Z załącznika do uchwały wynika, iż załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji są:
- "pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
- pozwolenie na budowę,
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- kosztorys ofertowy prac,
- kosztorys wstępny prac,
- kosztorys powykonawczy prac,
- oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace,
- wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków,
- protokół odbioru przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac,
- potwierdzony przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac."

Występuje zatem wewnętrzna niespójność regulacji określonych w postanowieniach § 3 ust. 2 i ust. 3 a załącznikiem do uchwały w zakresie wymaganych załączników do wniosku oraz zasad dofinansowania wydatków związanych z ochroną zabytków. Z postanowień uchwały wynika, iż wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie przed planowanym wykonaniem prac, natomiast określony w załączniku wykaz załączników sugeruje odmienny tryb dofinansowania tj. że dotacja będzie refundowała poniesione wydatki wcześniej (przed złożeniem wniosku) co nie wynika z postanowień uchwały.

Powyższe narusza przepis art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło nieważność w załączniku do uchwały w części obejmującej wyrażenie w brzmieniu " Wykaz załączników do wniosku " wraz z załącznikami.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama