| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-Ko.I.4131.1.177.2012.11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 29 czerwca 2011r.

orzekające częściową nieważność uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

              Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

orzekam  

nieważność § 9   ust. 2   pkt. 2   uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Grodziec z   dnia  
24 maja 2012 r. w   sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy – ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

              Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Grodziec z   dnia 24 maja 2012 r. została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 30 ust. 6   ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).  

              Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 31 maja 2012 r.  

              Organ nadzoru dokonując badania zgodności z   prawem uchwały, stwierdził  
co następuje:                

              Uchwałą Nr XVII/108/2012 Rada Gminy Grodziec z   dnia 24 maja 2012 r. ustaliła zasady wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                                                                                      
i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia wynikających  
ze stosunku pracy.  

              W § 9   ust. 2   pkt. 2   przedłożonej do oceny uchwały Rada Gminy Grodziec postanowiła, że dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia w   szkołach (klasach) specjalnych – w   wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.  

             

W ocenie organu nadzoru zacytowany § 9   ust. 2   pkt. 2   uchwały w   sposób istotny narusza treść § 9   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. z   2005 r., Nr 22, poz. 181) w   zw. z   art. 30 ust. 1   pkt. 2   i art. 30 ust. 6   pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).  

              W myśl art. 30 ust. 1   pkt. 2   ustawy - Karta Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli, z   zastrzeżeniem art. 32, składa się z   dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy. Zgodnie z   art. 30 ust. 6   pkt 1   ustawy organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w   drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z   zastrzeżeniem art. 33 i   34.  

             

Wykaz uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku zawiera § 9   przytoczonego wyżej rozporządzenia. Zgodnie z   tym przepisem, za pracę wykonywaną w   warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w   trudnych warunkach:  

1)                               wymienionych w   § 8   pkt 4-16 z   dziećmi i   młodzieżą, których stan zdrowia z   powodu stanów chorobowych, wymienionych w   § 2   ust. 1   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 r. w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z   dziećmi i   młodzieżą powyżej 16 roku życia, u   których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z   przyczyn, o   których mowa w   § 32 ust. 1   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003 r. w   sprawie orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);  

2)                               z dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi w   stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w   § 2   ust. 1   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 1   lutego 2002 r. w   sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u   osób w   wieku do 16 roku życia oraz w   § 32 ust. 1   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 15 lipca 2003 r. w   sprawie orzekania o   niepełnosprawności i   stopniu niepełnosprawności;  

3)                               z dziećmi i   młodzieżą upośledzonymi w   stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w   stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne z   tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w   danego typu szkole specjalnej, a   zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę;  

4)                               z nieletnimi przebywającymi w   zakładach poprawczych o   wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z   zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w   schroniskach interwencyjnych.  

Powyższy katalog uciążliwych warunków pracy jest katalogiem zamkniętym, wykluczona jest zatem jego zawężająca lub rozszerzająca interpretacja.  

              Tymczasem Rada Gminy Grodziec przyznała dodatek za pracę w   warunkach uciążliwych nauczycielom prowadzącym zajęcia w   szkołach (klasach) łączonych, a   więc za pracę w   warunkach nie znajdujących odzwierciedlenia w   poszczególnych punktach § 9   w/w rozporządzenia.  

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że określenie przez radę gminy stawki dodatku za uciążliwe warunki pracy, o   której mowa w   § 9   ust. 2   pkt. 2   kwestionowanej uchwały nie może mieć miejsca, albowiem określenie ww. stawki dodatku nie może nastąpić dla zajęć innych, niż określone w   § 9   powołanego rozporządzenia.  

              W związku z   tym orzeczono jak sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu z   powodu niezgodności z   prawem w   terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

Piotr Florek  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »