| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.113.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012"

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam  

nieważność uchwały Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z   dnia 27 marca 2012 roku w   sprawie przyjęcia „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012”   -   ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

Uchwałę Nr XXVII/323/12 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z   dnia 27 marca 2012 roku w   sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012” doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 16 kwietnia 2012 r.  

Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2   pkt 15 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2002 r. Nr 106 poz.1002 ze zmianami).  

Dokonując oceny zgodności z   prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje   :  

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w   § 1   przedmiotowej uchwały określiła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, stanowiący załącznik do uchwały.  

W § 3   uchwały postanowienie, że „ Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.”  

Zgodnie z   art. 11ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.  

Stosownie do treści art. 11a ust. 1   ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o   którym mowa w   art. 11 ust. 1, określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Z dyspozycji art. 11a ust. 2   ww. ustawy wynika wyraźnie że, program, o   którym mowa w   ust. 1, obejmuje:  

1)                               zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)                               opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)                               odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)                               obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)                               poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)                               usypianie ślepych miotów;  

7)                               wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)                               zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt.  

W ocenie organu nadzoru normy prawne zawarte w   programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt mają formę norm o   charakterze generalnym (nie odnoszą się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i   abstrakcyjnym (nie są „konsumowane” poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogą zostać wykorzystane w   nieograniczonej liczbie przypadków w   przyszłości). W   orzecznictwie przyjmuje się, iż do ustalenia, że uchwała jest aktem prawa miejscowego wystarczy by zawierała co najmniej jedną normę o   charakterze generalnym i   abstrakcyjnym skierowaną do podmiotów zewnętrznych.  

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego w   świetle brzmienia art. 94 i   art. 87 ust. 2   Konstytucji, stanowi bowiem źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organu, który ją ustanowił.  

              W tym kontekście wydaje się oczywiste, iż zgodnie z   brzmieniem art. 42 ustawy o   samorządzie gminnym, zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2007 r Nr 68 poz. 449 ze zmianami).  

              Warunkiem wejścia w   życie aktów prawa miejscowego, do których bezspornie należy badana uchwała, jest ich publikacja o   charakterze promulgacyjnym, w   sposób określony w   art. 13 oraz art. 4   ust. 1   wyżej wymienionej ustawy o   ogłaszaniu aktów normatywnych.  

              Przepisy te explicite stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w   wojewódzkim dzienniku urzędowym tj. akty prawa miejscowego wchodzą w   życie po upływie czternastu dni od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy.  

              W związku z   powyższym należy stwierdzić, że rada gminy Tarnowo Podgórne nie wykonała dyspozycji art. 42 ustawy o   samorządzie gminnym, a   przyjęta data jej wejścia w   życie nie znajduje oparcia w   obowiązujących przepisach..  

W konsekwencji zapis zawarty w   § 3   przedmiotowej uchwały narusza art. 4   ust.1 ww. ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że użycie przez ustawodawcę w   art. 11 a   ustawy o   ochronie zwierząt zwrotu „obejmuje” oznacza, że wszelkie wskazane w   delegacji ustawowej elementy programu muszą zostać określone w   programie, gdyż brak któregokolwiek z   nich spowoduje nieważność uchwały podjętej w   przedmiotowej sprawie.  

Przyjęty przez radę gminy Tarnowo Podgórne program opieki nad zwierzętami w   przedmiotowej uchwale nie zawiera wszystkich enumeratywnie wskazanych przez ustawodawcę elementów tegoż programu.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w   sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z   powodu naruszenia prawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w   terminie 30 dni od jego doręczenia.  

Wojewoda Wielkopolski  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Piotr Florek  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »