| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.- I.4131.2. 30 .2012.3 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 13 czerwca 2012r.

wskazujące, że uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2012 r.- została wydana z naruszeniem prawa

Na podstawie art. 91 ust. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

wskazuję  

że uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z   dnia 26 kwietnia 2012 roku w   sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w   2012 r.- została wydana z   naruszeniem prawa.  

Uzasadnienie

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z   dnia 26 kwietnia 2012 roku w   sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w   2012 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 9   maja 2012 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1002 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

Dokonując oceny zgodności z   prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje   .  

Zgodnie z   art. 11 ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.  

Stosownie do treści art. 11a ust. 1   ustawy rada gminy wypełniając obowiązek, o   którym mowa w   art. 11 ust. 1, określa, w   drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

W myśl art. 11a ust. 2   ww. ustawy program, o   którym mowa w   ust. 1   obejmuje:  

1)                               zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2)                               opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3)                               odławianie bezdomnych zwierząt;  

4)                               obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5)                               poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6)                               usypianie ślepych miotów;  

7)                               wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8)                               zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

Podejmując przedmiotową uchwałę dopiero w   dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada Miejska Gminy Kostrzyn przekroczyła wyżej wymieniony termin określony w   art. 11a ust. 1   ustawy o   ochronie zwierząt.  

W związku z   tym, że przepis art. 11a ustawy nie określa charakteru terminu ani jego skutków prawnych przy jego interpretacji należy posłużyć się wykładnią celowościową.  

W opinii organu nadzoru podjęcie uchwały w   sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt po upływie ustawowego terminu, mimo, że jest naruszeniem prawa, to w   świetle zasad wykładni celowościowej, nie jest z   uwagi na przedmiot uchwały, charakter terminu i   skutki jakie wiążą się z   uznaniem terminu za materialnoprawny – naruszeniem istotnym dającym podstawę do stwierdzenia nieważności takiej uchwały. A   zatem wynikający z   ww. ustawy termin do uchwalenia przedmiotowego programu należy traktować nie jako termin zawity, ale termin instrukcyjny, mający znaczenie „mobilizacyjne”. Jego przekroczenie nie powoduje nieważności uchwały, wobec powyższego organ nadzoru ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z   naruszeniem prawa.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że w   uchwale nie określono schroniska dla zwierząt, w   którym bezdomne zwierzęta znajdą swoje miejsce oraz gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

Badany program nie zawiera także wskazania wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposobu wydatkowania tych środków.  

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę orzeczono jak w   sentencji.  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu z   powodu niezgodności z   prawem w   terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski  


Piotr   Florek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »