| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 164 ust. 5a-5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 145) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółkach wodnych - rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa.

2) wartościach wykonanych robót - rozumie się przez to koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z pominięciem kosztów pośrednich i zysku.

3) bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych - rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.

§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymywać dotację w wysokości określonej w budżecie Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - w wysokości do 50% wartości wykonanych robót.

2. Wnioski złożone przez spółki wodne będą oceniane według następujących kryteriów:

1) długości rowów objętych działalnością spółki (w km),

2) długości przewidzianych do konserwacji rowów (w km),

3) ściągalności uchwalonych składek na utrzymanie urządzeń (w %) - min. 70%,

4) wysokości składki członkowskiej uchwalonej w roku składania wniosku.

§ 3. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje informację o możliwości uzyskania dotacji,
o których mowa w § 2, do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa.

§ 4. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizowanych ze składek członkowskich robót polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych składając pisemne wnioski do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku budżetowego.

§ 5. 1. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, sporządzony czytelnie i zawierać informacje o:

a) długości przewidzianych do konserwacji w ramach dotacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i procentowej ich wielkości w odniesieniu do długości wszystkich urządzeń objętych działalnością spółki,

b) powierzchni gruntów zdrenowanych przewidzianych do konserwacji z udziałem środków z dotacji i procentowej ich wielkości w odniesieniu do całkowitej powierzchni wszystkich gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki,

c) ilości zastawek, jazów i przepustów do konserwacji z wykorzystaniem środków z dotacji i procentowej ich wielkości w odniesieniu do wszystkich urządzeń objętych działalnością spółki,

d) wysokości ustalonej składki członkowskiej w roku składania wniosku,

e) % ściągalności składek za rok ubiegły,

f) wysokość wnioskowanej dotacji,

g) udziale własnym spółki w kosztach realizowanych zadań,

h) terminie realizacji planowanych zadań.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kosztorys lub zestawienie robót z określeniem ich wartości.

4. Wnioski złożone niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podejmuje w drodze uchwały uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotację dla spółek wodnych.

§ 7. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu powiatu oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.

§ 8. 1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Nowotomyski dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w § 2 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania;

2) wysokość dotacji i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie
o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

2. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust 1 zawiadamia Zarząd Powiatu Nowotomyskiego o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

§ 10. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu następuje
na podstawie:

1) protokółów odbioru sporządzonych wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy ;

2) rozliczenia sporządzonego wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy ;

3) kosztorysu powykonawczego lub zestawienia kosztów poniesionych na realizacje prac określonych w umowie.

2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia.

§ 11. Zarząd Powiatu Nowotomyskiego przedstawia Radzie Powiatu Nowotomyskiego raz do roku informacje, o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z budżetu Powiatu Nowotomyskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/122/2012

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki te są formami organizacyjnymi utrzymującymi urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego działa 5 spółek wodnych i 4 spółki drenarskie, które prowadzą prace z zakresu właściwej gospodarki wodnej i zabezpieczają nieruchomości rolne przed podtopieniami. Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności, coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych wymagają coraz większych nakładów finansowych. Właściciele gruntów nie są wstanie sprostać kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały ponieważ dofinansowanie prac związanych z systematyczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych nie dopuści do ich całkowitego zniszczenia (zarośnięcia i wypłycenia), bo wówczas ich odbudowa wymagała będzie drogich robót inwestycyjnych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »