| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/153/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z 2004 r. nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781, z 2005 roku nr 17 poz. 141, nr 94 poz. 788, nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 167 poz. 1400, nr 249 poz. 2104, z 2006 roku nr 144 poz. 1043, nr 208 poz. 1532, nr 227 poz. 1658, z 2007 roku nr 42 poz.273, nr 80 poz. 542, nr 115 poz. 791, nr 120 poz. 818, nr 180 poz. 1280, nr 181 poz. 1292, z 2008 roku nr 70 poz. 416, nr 145 poz. 917, nr 216 poz. 1370, z 2009 roku nr 6 poz. 33, nr 31 poz. 206, nr 56 poz. 458, nr 219 poz.1705, z 2010 roku nr 44 poz. 250, nr 54 poz. 320, nr 127, poz. 857 i nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 139, poz. 814, nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206), Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Prowadzone na terenie Miasta i Gminy Gołańcz niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego prowadzone w innych formach niż przedszkola i oddziały przedszkolne w zespołach szkół, otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75 % ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Gołańcz.

2. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 40 % ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Wysokość kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2 określa się w uchwale budżetowej.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, przedłożony Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacje, o których mowa w § 2. będą przekazywane w dwunastu częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca dotowaną placówkę przedszkolną przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, informację o liczbie dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej. Informacje te stanowią podstawę naliczenia miesięcznych kwot dotacji. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

4. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca dotowaną placówkę przedszkolną sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz w terminie do 15. dnia każdego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc poprzedni. Podana w rozliczeniu liczba dzieci musi być zgodna z prowadzoną w placówce ewidencją dzieci. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej ustala się na podstawie ewidencji.

6. Nadpłatę dotacji w ciągu roku budżetowego zalicza się na poczet przyszłego miesiąca i pomniejsza o nią kwotę dotacji w kolejnym miesiącu. Nadpłaty dotacji na koniec roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 10 stycznia następnego roku.

7. Niedopłaty dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu, a stwierdzone na koniec roku podlegają wyrównaniu w następnym roku.

8. W przypadku stwierdzenia, że w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 4. podana została nieprawidłowa liczba dzieci, kwotę dotacji ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dzieci stwierdzoną w wyniku kontroli określonej w § 5.

§ 5. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy, mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym placówkom oświatowym w zakresie:

1) prawidłowości przeznaczenia dotacji;

2) zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazanych w informacji i rozliczeniu, o których mowa w § 4. ust. 2 i 4;

3) zgodności dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków.

2. Czynności kontrolne prowadzone będą w siedzibie kontrolowanej placówki w czasie jej godzin pracy.

3. Ustalenia kontrolne będą dokonywane na podstawie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanej placówki w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) nazwiska, imiona i stanowiska służbowe kontrolujących oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

5) imię i nazwisko dyrektora kontrolowanej placówki i osób udzielających informacji;

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych;

7) ocenę działalności kontrolowanej placówki pod kątem zgodności z prawem oraz wyszczególnienie nieprawidłowości z podaniem ich przyczyn i skutków;

8) informację o załącznikach do protokołu oraz ich wyszczególnienie;

9) informację o powiadomieniu dyrektora kontrolowanej placówki o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

10) informację o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu;

11) podpisy kontrolujących i dyrektora placówki na każdej stronie protokołu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1

do Uuchwały nr XVI/153/12

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres placówki

oraz organu prowadzącego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr. P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ………………..dla …………………………………..

(nazwa i adres placówki)

…………………………………………………………………………………………………..

prowadzonej przez ……………………………………………………………………………

1. Numer i data wpisu placówki do ewidencji placówek niepublicznych

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

2. Planowana liczba dzieci uczęszczających do placówki w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosi ogółem ………………..osób.

w tym:

dzieci z terenu miasta i gminy Gołańcz ………………osób

dzieci niepełnosprawne ………………osób.

3. Planowana liczba dzieci uczęszczających do placówki w okresie od 1 września do 31 grudnia wynosi ogółem ………………..osób.

w tym:

dzieci z terenu miasta i gminy Gołańcz ………………osób

dzieci niepełnosprawne ………………osób.

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego placówki, na który będzie przekazywana dotacja:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVI/153/12

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres placówki

oraz organu prowadzącego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr.P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do placówki

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej placówkę:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Liczba dzieci uczęszczających do placówki w miesiącu ……………………….

roku ……………….. wynosi ……………osób.

w tym:

dzieci z terenu miasta i gminy Gołańcz ………………osób

dzieci niepełnosprawne ………………osób.

…….…………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik nr 3

do Uchwały nr XVI/153/12

Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres placówki

oraz organu prowadzącego

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr. P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz

za miesiąc ………………..

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej placówkę:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa, adres i typ placówki

……………………………………………………………………………………………….

3. Liczba dzieci podana w informacji za dany miesiąc…………………….. osób,

w tym:

dzieci z terenu miasta i gminy Gołańcz ………………osób

dzieci niepełnosprawne ………………osób.

4. Liczba dzieci w danym miesiącu wg ewidencji ………………. osób, w tym:

dzieci z terenu miasta i gminy Gołańcz ………………osób

dzieci niepełnosprawne ………………osób.

5. Dotacja przyznana za dany miesiąc ………………………. zł.

6. Wysokość otrzymanej dotacji narastająco od początku roku ………………….zł.

7. Wykorzystanie dotacji narastająco od początku roku:

Rodzaj wydatku: Kwota:

………………………………………….. ……………………………

………………………………………….. ……………………………

………………………………………….. ……………………………

Razem: …………………………….

……………………………….. ……….…………………………

(czytelny podpis osoby sporządzającej) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Uzasadnienie

Na podstawie art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie miasta i gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, a w przypadku wychowania przedszkolnego prowadzonego w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ww. ustawy, tj. w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40 % ww. wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Niniejszy projekt uchwały wszystkie ww. kwestie reguluje. Ponieważ na terenie naszej gminy w najbliższym czasie ma powstać niepubliczna placówka wychowania przedszkolnego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »