| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 20 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały opłaty targowej

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011. r. Nr 21, poz,113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ), art. 19 pkt 1, lit ai pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV94/2011 Rady Gminy Wągrowiec z 28 października 2011r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 325, poz. 5422) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Nogalski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/184/2012
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 20 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z przedwczesną i niespodziewaną śmiercią sołtysów w miejscowościach Pawłowo Żońskie i Tarnowo Pałuckie Wójt Gminy Wągrowiec zarządził wybory uzupełniające w tych sołectwach. Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Pawłowo Żońskie, na zebraniu wyborczym w dniu 18 czerwca 2012 roku na sołtysa wsi wybrano Panią Krystynę Cholewińską. Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 14 czerwca w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Tarnowo Pałuckie, na zebraniu wyborczym w dniu 16 lipca 2012 roku na sołtysa wsi wybrano Panią Krystynę Zielke. Z uwagi na przeprowadzone wybory uzupełniające, Rada Gminy Wągrowiec zobowiązana jest wprowadzić zmiany w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały w sprawie opłaty targowej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »