| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Czarnków

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 , Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 403 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zmiany z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 856, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr40 poz. 227, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551,Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012r. Nr 460), Rada Gminy Czarnków uchwala:

"Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnków" o następującej treści:

Rozdział 1.
Ogólne warunki ubiegania się o dotację.

§ 1. Dotacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów inwestycji związanej z zakupem przez wnioskodawcę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 2. Dotacja udzielana jest:

1) właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym budynków mieszkalnych jednorodzinnych wytwarzającym ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Czarnków.

2) właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (budynek mający 2 lub więcej mieszkań) wytwarzającym ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Czarnków.

3) właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej wytwarzającym ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Czarnków.

§ 3. 1. Dotacji nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz w miejscowościach zaplanowanych do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w wieloletniej prognozie finansowej;

2) koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,

3) koszty montażu,

4) koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

2. Pod pojęciem "możliwość techniczna" należy rozumieć w szczególności nie rozproszoną lokalizację lub względy ekonomiczne.

§ 4. Jeżeli na terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle, wnioskodawca musi go zlikwidować.

§ 5. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

§ 6. 1. Dotacja udzielana jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku o którym mowa w § 6. 1 należy załączyć:

1) aktualny dokument (nie starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku) potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - zgodnie z przepisami prawo budowlane - dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d - kopia,

3) pozwolenie wodno-prawne - dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5m3/d - kopia,

4) pozwolenie na budowę - dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5m3/d - kopia,

5) pisemne oświadczenie inwestora dotyczące nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez Starostę Czankowsko-Trzcianeckiego, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczeniem oczyszczalni (lokalizacja zbiornika, lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego z budynku, lokalizacja drenażu rozsaczającego),

7) pisemną zgodę współwłaścicieli, o której mowa w § 5,

8) pismo Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w sprawie zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych i warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji, określające brak możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej cieci kanalizacyjnej - dotyczy wnioskodawców których nieruchomości położone są w obrębie miejscowości posiadających sieć kanalizacji sanitarnej;

9) pisemne oświadczenie o warunkach gruntowo-wodnych (przepuszczalność gruntu, poziom wody gruntowej) umożliwiających wchłanianie i odprowadzenie oczyszczonych ścieków lub zastosowaniu rozwiązania alternatywnego t.j. pakietów rozsączajacych lub tuneli filtracyjnych.

§ 7. 1. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszej uchwały zawarta zostanie umowa pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Czarnków na udzielenie i rozliczenie dotacji.

2. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy,

2) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

3) wysokość udzielonej dotacji, sposób i termin jej wypłaty,

4) termin realizacji inwestycji i jej rozliczenia,

5) zgodę na przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przez osoby posiadające upoważnienie Wójta Gminy Czarnków,

6) zwrot dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 8. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza:

1) imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku, gdy na fakturze kwota wymieniona do zapłaty obejmuje oprócz zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków również materiały i usługi nie podlegające dofinansowaniu - winny one być rozbite w osobnych pozycjach;

2) certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-1/PN-EN 12566-3 - oznaczonych znakiem CE, lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną - oznaczonych znakiem budowalnym B - wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni);

3) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy wydane było pozwolenie.

§ 9. 1. Po przedłożeniu rozliczenia o którym mowa w § 8. 1 upoważnione przez Wójta Gminy osoby przeprowadzają kontrolę z realizacji warunków umowy o której mowa § 7.

2. Kontrola może być dokonywana także w trakcie realizacji zadania, bez ustalenia z góry jej terminów.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

Rozdział 3.
Wysokość dofinansowania i koszty kwalifikowane.

§ 10. Ilość środków finansowych przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 11. 1. Dotacja udzielana jest w jednej transzy do czasu wyczerpania przeznaczonej na ten cel ilości środków finansowych i wynosi:

1) dla podmiotów określonych w § 2 pkt 1 i 3 - 1 500,00 zł ;

2) dla podmiotów określonych w § 2 pkt 2 - 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, ale nie mniej niż 1 500,00zł

2. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są wyłącznie koszty zakupu urządzeń oczyszczalni oraz niezbędnych przyłączy.

3. Nie podlegają dofinansowaniu koszty: transportu, montażu, materiałów budowlanych i instalacji wewnętrznych, projektów ( i innych dokumentacji).

Rozdział 4.
Terminy i zasady rozpatrywania wniosków.

§ 12. 1. Wnioski o których mowa w § 6 należy składać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W roku 2012 wnioski należy składać w terminie od 1 października do 31 października.

2. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§ 13. 1. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich składania i realizowane do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku w uchwale budżetowej.

2. Wnioski wymagające uzupełnienia będą załatwiane po rozpatrzeniu kompletnych wniosków.

3. Nie zrealizowane wnioski w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

§ 14. Wyplata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy w terminie określonym umową.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków.

§ 16. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/181/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska Gmina może dofinansowywać zadania z zakresu ochrony wód ze środków budżetowych, poprzez określenie stosownych zasad. W zwiazku z tym, aby można było udzielić dotacji na budowę przydomowej oczyszczlani ścieków ze środków budżetowych Gminy Czarnków - podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Możliwość otrzymania dotacji ma na celu zmotywowanie mieszkańców gminy do właściwego postepowania ze ściekami bytowymi, szczególnie mieszkańców zamieszkałych w miejcach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych powodowałaby nadmierne koszty, bądź nie jest wogóle zaplanowana.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/181/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/181/2012
Rady Gminy Czarnków
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »