reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 15 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/96/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2012 rok, zmienioną uchwałą nr XVIII/111/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą nr XX/122/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 235.152,- do kwoty 50.709.286,-

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.652,- do kwoty 38.565.881,-

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 78.500,- do kwoty 12.143.405,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 36.687,- do kwoty 6.439.147,-

3. w § 1 ust. 2 pkt 5) zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 147.475,- do kwoty 7.463.143,-

4. w § 1 ust. 2 pkt 6) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000,- do kwoty 2.140.193,-

5. w § 1 ust 2 pkt 7) zwiększa się dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30.000,- do kwoty 420.500,-

6. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

" dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 185.000,- zgodnie z załącznikiem nr 21a " .

7. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 235.152,- do kwoty 49.857.374,-

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.476,- do kwoty 39.121.127,-

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.676,- do kwoty 10.736.247,-

8. w § 2 ust. 2 pkt 1) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 36.687,- do kwoty 6.439.147,-

9. w § 2 ust. 2 pkt 5) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 147.475,- do kwoty 9.167.235,-

10. w § 2 ust. 2 pkt 6) zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000,- do kwoty 2.140.193,-

11. w § 2 ust. 2 pkt 7) zwiększa się wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 30.000,- do kwoty 420.500,-

12. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

" wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 185.000,- zgodnie z załącznikiem nr 21b " .

13. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.045.368 , w tym:

- dotacje celowe - 935.368 zł ,

- dotacje podmiotowe - 110.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 12-16,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 885.300 zł , w tym:

- dotacje celowe - 76.000 zł,

- dotacje podmiotowe - 809.300 zł , zgodnie z załącznikami Nr 17-20. " .

15. § 7 otrzymuje brzmienie:

" W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 75.509 zł ,

2) celowe w wysokości 590.119 zł , z tego na:

a) nagrody dla uczniów 3.610 zł ,

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym fundusz remontowy dla szkół powiatowych - 509.309 ,

c) realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu zlecanych poza otwartym konkursem ofert - 7.200 zł ,

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 ,

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 146.400 zł." .

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 9a, 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9a, 9b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Małgorzata Fertała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/131/2012
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 15 maja 2012 r.
Zalacznik14.pdf


Uzasadnienie

do uchwały XXII/131/2012

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 15 maja 2012 r.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 235.152,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 63.045,- (rozdział 75801), części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 95,- (rozdział 75832) oraz dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 343.315,- (rozdział 75622). Przedmiotowych zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów znak. ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r.

2. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

a) wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r., informującego o przyjętym w ustawie budżetowej na 2012 r. planie dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- rozdział 75411 zmniejszenie o kwotę 150,-

- rozdział 85156 zwiększenie o kwotę 22.936, -

- rozdział 85321 zmniejszenie o kwotę 99,-

b) wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.99.2012.4 z dnia 27 marca 2012 r., informującego o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 75411 o kwotę 14.000,- z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków.

3. Zwiększenie w rozdziale 60014 planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. w kwocie 155.000,- z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XIX/269/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 marca 2012 r.

4. Zwiększenie w rozdziale 90002 dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzykosy w kwocie 5.000,-, gminy Zaniemyśl w kwocie 5.000,- , gminy Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 5.000,- , gminy Dominowo w kwocie 5.000,- oraz gminy Środa Wielkopolska w kwocie 10.000,- z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 r.". Środki wprowadzono na podstawie:

uchwały Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 marca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

uchwały Nr XIX/268/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

uchwały Nr XII/98/2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

uchwały nr XIX/129/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia
26 kwietnia 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

uchwały nr XVI/116/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

5. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozdział 85311 § 6300) o kwotę 60.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiotowe środki ujęto w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XVII/120/2012 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.

6. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80120 o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 147.475,-
z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Lepszy nauczyciel- mądrzejsi uczniowie". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowego zwiększenia dokonano na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.09.04.00-30-068/11-00 podpisanej w dniu
20 kwietnia 2012 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków

7. Dokonania zmian w planie dochodów w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 60014 ) o kwotę 10.500,- uzyskaną ze sprzedaży ciągnika oraz samochodu marki Fiat.

2. Zwiększenie planu dochodów (rozdział 75618 ) o kwotę 39.484,- w związku z uzyskaniem wyższych, aniżeli planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego (33.500,-) oraz należności przypadające Zarządowi Dróg Powiatowych z lat ubiegłych wpłacone przez komornika (5.984,-)

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 21.588,- pochodzącą ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2011 dotacji przekazanej przez powiat średzki gminie Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp.

2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 105.000,- w związku z wpływem należności za 2011 r., dotyczących dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością powiatu.

3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.873,- (rozdział 75020 ) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 235.152,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków
w następujących jednostkach:

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zwiększenie planu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 155.000,- (rozdział 60014 § 2310). Przedmiotowa dotacja zaplanowana została dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. ze środków pochodzących z pomocy finansowej z gminy.

2. Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy Nowe Miasto nad Wartą (rozdział 85311 § 6050 ) o kwotę 60.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3. Zwiększenie w rozdziale 90002 wydatków finansowanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 30.000,- otrzymanej z gminy Krzykosy , gminy Zaniemyśl, gminy Nowe Miasto nad Wartą, gminy Dominowo oraz gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w
2012 r.".

4. Dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

- - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 2.297,-
zabezpieczonych na zapłatę odsetek od redyskonta weksli w związku z nabyciem budynku przy ul. Żwirki i Wigury, za który płatność regulowana jest ratach.

- zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 o kwotę 3.724,- zabezpieczoną na zakup licencji na programy księgowo - kadrowe QNT na platformie Windows oraz wydatków bieżących o kwotę 56.730,-

- zmniejszenie rezerwy na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym fundusz remontowy dla szkół powiatowych w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 63.045,-

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 68.214,- (rozdział 60014) zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg.

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W planie wydatków (rozdział 75411) finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 150,- (zmniejszenie wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r.),

- zwiększenia o kwotę 14.000,- z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (zwiększenie wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.3111.99.2012.4 z dnia 27 marca 2012 r.).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenia w rozdziale 80120 o kwotę 147.475,- wydatków finansowanych
z dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich (w tym: wydatków bieżących - 139.475,- wydatków majątkowych - 8.000,-), przeznaczonych na projekt pn. "Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdział 85156 ) o kwotę 22.936,- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków (zwiększenie wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r.).

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdział 85321 ) o kwotę 99,- (zmniejszenie wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.88.2012.4 z dnia
30 marca 2012 r.)

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

1. przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Zespole Szkół Rolniczych oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2. zmniejszenia w rozdziale 90095 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem" na wydatki związane z ochroną środowiska"
o kwotę 600,- do kwoty 146.400,-, celem przeniesienia środków do rozdziału 02001 § 4300 z przeznaczeniem na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego zalesionego gruntu. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2012" dokonuje się zmian polegających na:

a) ujęciu w planie wydatków inwestycyjnych zadania dotyczącego adaptacji budynku dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 60.000,- (rozdział 85311), realizacja w Starostwie Powiatowym,

b) w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- zmniejszenie wydatków na zakup licencji na programy księgowo - kadrowe QNT na platformie Windows (rozdział 75020) o kwotę 3.724,-, realizacja w Starostwie Powiatowym,

- ujęciu zadania dotyczącego zakupu tablicy multimedialnej (rozdział 80120) w kwocie 8.000,-, realizacja w Liceum Ogólnokształcącym,

c) zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - " na wydatki związane z ochroną środowiska " o kwotę 600,- (rozdział 90095), realizacja w Starostwie Powiatowym.

V. Dokonuje się zmian w załącznikach nr 9a i 9b do uchwały budżetowej , polegających na uwzględnieniu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. projektu pn. "Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 11a - " dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska " oraz załączniku nr 11b - " wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej " do uchwały budżetowej, polegającej na ujęciu kwoty 30.000,- pochodzącej z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin: Zaniemyśl, Dominowo, Nowe Miasto nad Wartą, Krzykosy oraz Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2012 r.".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama