reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki częściowego lub całkowitego odstępowania od ustalenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz umarzania w części lub całości wraz z odsetkami należności zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/60/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Stanisław Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/137/12
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 28 września 2012 r.

Warunki częściowego lub całkowitego odstępowania od ustalenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

§ 1. Określa się warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)

2) dziecko - dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

3) osoba pełnoletnia - osoba, która po uzyskaniu pełnoletniości pozostaje nadal w rodzinie zastępczej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli spełnia warunki zgodnie z art. 37 ust.2 ustawy;

4) piecza zastępcza- oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy;

5) dochód - dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

6) dochód dziecka - otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne,

7) kryterium dochodowe - właściwe kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

8) opłata - opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej;

9) osoby zobowiązane - rodziców biologicznych dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w tym również pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, osoby dysponujące dochodem dziecka.

§ 3. 1. W postępowaniach, o których mowa w § 1, należy kierować się następującymi zasadami:

1) zasadą wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

2) zasadą uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych oraz ich zasobów, uprawnień i możliwości;

3) zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych i osób będących na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.

§ 4. 1. Wysokość opłaty lub odstąpienia od opłaty, umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty ustala się w drodze decyzji administracyjnej .

2. Podstawą wydania decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty, obowiązku ponoszenia opłat, umarzania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna ustalona na podstawie dokumentacji.

§ 5. Całkowite lub częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

§ 6. 1. Całkowite odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego;

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego.

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) ponoszenie odpłatności za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej:

3) ciąża osoby zobowiązanej;

4) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

5) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

6) bezdomność;

7) niepełnosprawność osoby zobowiązanej lub członka rodziny:

8) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

9) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

3. Jeżeli sytuacja osoby zobowiązanej, o której mowa w ust. 2 nie uzasadnia całkowitego odstąpienia od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, stosuje się częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na zasadach określonych w § 7.

§ 7. 1. Częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty może nastąpić, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% kryterium dochodowego,

2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 250% kryterium dochodowego według zasad zamieszczonych w ust 2 i ust. 3.

2. Odpłatność dla osób zobowiązanych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej:

1) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi od 250 % do 300% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 15% miesięcznych kosztów utrzymania w pieczy zastępczej;

2) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 300% do 350 % kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 35% miesięcznych kosztów utrzymania w pieczy zastępczej;

3) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 55% miesięcznych kosztów utrzymania w pieczy zastępczej;

4) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 75% miesięcznych kosztów utrzymania w pieczy zastępczej;

5) dochód powyżej 450% kryterium dochodowego - pełna odpłatność rodzica za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

3. Odpłatność dla osób zobowiązanych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej:

1) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi od 250 % do 300% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 15% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

2) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 300% do 350 % kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 25% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

3) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 350% do 400% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 35% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

4) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 400% do 450% kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 45% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

5) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 450% do 550 % kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 55% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

6) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 550% do 650 % kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 65% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

7) jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 650% do 750 % kryterium dochodowego to odpłatność rodzica za pobyt dziecka wynosi 75% miesięcznych kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

8) dochód powyżej 750% kryterium dochodowego - pełna odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4. Kwota opłaty nie może spowodować, by dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty był niższy niż 250% kryterium dochodowego.

5. Opłatę wnoszoną przez osoby zobowiązane za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, dzieli się proporcjonalnie na liczbę dzieci w pieczy zastępczej uwzględniając § 7 ust. 2

§ 8. 1. Osoby zobowiązane są zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej.

3. Warunkiem zwolnienia jest pisemne udokumentowanie przez osobę zobowiązaną urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

§ 9. 1. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat;

2) rodzic dziecka jest nieletni - do czasu uzyskania przez niego pełnoletniości;

3) rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

2. Aktualizacja informacji dotyczącej osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej przeprowadzana jest raz w roku oraz w przypadku zmiany sytuacji osoby zobowiązanej.

§ 10. 1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Odroczenie terminu, rozłożenie na raty następuje w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 6 ust.2 potwierdzonych dokumentacją.

3. W szczególnych przypadkach, decyzja o odstąpieniu od ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, może zostać wydana na podstawie informacji uzyskanych z właściwej na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do odpłatności, instytucji pomocy społecznej.

§ 11. 1. Na wniosek dłużnika, należności mogą być umarzane w całości lub w części wraz z odsetkami.

2. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona.

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o których mowa w § 6 ust. 1.

3. Dłużnik potwierdza okoliczności faktyczne wskazane we wniosku poprzez dostarczenie dokumentacji, złożenie oświadczeń.

4. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych
do rozstrzygnięcia sprawy, w tym również może wystąpić do właściwego ośrodka pomocy społecznej o wydanie opinii potwierdzającej sytuację materialną i bytową.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama