reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Piaski

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaski

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 2, oraz ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gmin y Piaski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaski

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piaski

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 31. Poz. 266 z 2005 r. z późn.zm).

3) zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Piaski.

4) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Piaski

5) dochodzie- pojęcie dochodu określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych

6) najniższej emeryturze - rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"

7) gospodarstwie domowym - rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przydział lokalu, samodzielnie zajmującą albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

§ 3. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 2.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaski.

§ 4. Gmina Piaski gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które zamieszkują na terenie Gminy a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

§ 5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy z wyjątkiem lokali socjalnych mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony.

§ 6. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 mogą być oddawane w najem tylko za zapłatę czynszu wolnego.

§ 7. Odstępuje się od pobierania kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m 2 powierzchni mieszkalnej i której dochody w gospodarstwie domowym określone w §2 pkt.5, w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekroczyły 100 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 9. Gmina wydzieli z mieszkaniowego zasobu lokale, które będą oddawane w najem jako lokale socjalne.

§ 10. 1. Lokal socjalny może być przydzielony wyłącznie osobie, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu i której dochody gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym 3 miesiące nie przekroczyły 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, a 35 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

2. W pierwszej kolejności będzie zawierać się umowy na lokal socjalny z osobami mającymi orzeczenia sądu o uprawnieniach do lokalu socjalnego.

3. Umowy najmu lokali socjalnych będzie zawierać się na czas oznaczony, nie krótszy niż 1 rok. Umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

§ 11. Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny, albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, bądź podlega przekwaterowaniu z uwagi na zły stan techniczny, albo utraciła lokal w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej.

§ 12. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m 2 może być osoba, której przydział takiego lokalu jest uzasadniony interesem społeczności lokalnej, zasad współżycia społecznego ( wielodzietność, niepełnosprawność)

2. Najemcą lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m 2 może zostać także osoba, której dochody z gospodarstwa domowego określone w §2 pkt.5, w okresie poprzedzającym 3 miesiące wynosiły co najmniej wysokość dwóch najniższych emerytur.

§ 13. 1. Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym datę złożenia wniosku, o ile dochód nie będzie przekraczać kwoty:

a) 80% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

b) 40% w gospodarstwie wieloosobowym

2. O obniżenie wysokości czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wyłączając najemców lokali socjalnych.

3. Najemca może ubiegać się o obniżenie wysokości czynszu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4. O wysokości obniżki czynszu każdorazowo decyduje Wójt.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§ 14. 1. Załatwianie spraw o najem lokali mieszkalnych i socjalnych rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

2. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.

3. Wnioski o zawarcie umów najmu opiniowane będą prze Społeczną Komisję Mieszkaniową, co ma na celu poddanie realizacji tych spraw kontroli społecznej.

4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Wójta Gminy Piaski.

5. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

a) przedstawiciel Rady Gminy Piaski,

b) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

6. W pracach Komisji uczestniczy ponadto z głosem doradczym przedstawiciel Urzędu Gminy Piaski.

7. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:

1) dokonywanie oględzin pomieszczeń zajętych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu,

2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 15. 1. W przypadku zgonu najemcy prawo do zawarcia umowy posiadają:

a) małżonek nie będący współnajemcą lokalu,

b) dzieci najemcy i jego współmałżonkowie,

c) inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

d) osoba, która pozostawała z najemcą we wspólnym pożyciu.

2. Jeżeli w lokalu pozostają inne osoby niż wymienione w ust. 1. Komisja Mieszkaniowa rozpatruje wniosek o zawarcie umowy najmu lub wnioskuje do Wójta Gminy o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do eksmisji osób przebywających w lokalu.

3. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę:

1) wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu głównego najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca:

a) przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,

b) uzyskał tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby przegęszczenie( poniżej 5m 2 powierzchni użytkowej na osobę),

c) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu z powodu zawarcia związku małżeńskiego.

Rozdział 6.
Zamiany mieszkań

§ 16. Ustala się warunki zamiany lokali mieszkalnych:

1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą Gminy.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej lub zamiana może zagrozić interesowi Gminy.

§ 17. 1. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny o wyższym standardzie wyposażenia.

2. Najemcy lokali, którzy posiadają utrudniony dostęp do swoich lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogą ubiegać się o zamianę obecnego lokalu, w którym utrudnienie w dostępie nie będzie występować.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30.11.2001. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaski.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Różalska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama