reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Leszczyńskiego; Prezydenta Miasta Leszno

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji

Na podstawie art. 73 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 10 b ust. 6 w zw. z art. 68c ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) Powiat Leszczyński i Miasto Leszno zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Miasto Leszno, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie zobowiązuje się do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

2. Wykaz uczestników rehabilitacji z terenu Miasta Leszna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie, zwanych w dalszej części porozumienia WTZ w Rydzynie stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Miasto Leszno pokrywać będzie koszty rehabilitacji każdego swojego mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie w wysokości finansowania pokrywanego przez samorząd powiatowy, co stanowi 10% całkowitych kosztów rehabilitacji uczestnika ustalonych na podstawie preliminarza przedłożonego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie i zaakceptowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

2. Całkowity miesięczny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie wynosi w 2012 r. 1 370 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100), z czego środki PFRON-u stanowią kwotę 1 233 zł., a kwota środków finansowanych przez samorząd to 137 zł.

3. W roku 20112 Miasto Leszno przekaże Powiatowi Leszczyńskiemu kwotę w wysokości iloczynu liczby uczestników WTZ w Rydzynie wymienionych w załączniku i kwoty stanowiącej 10 % kosztu rehabilitacji uczestnika WTZ w Rydzynie ustalonego zgodnie z ust.2. w łącznej wysokości 14 522 zł. (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) z przeznaczaniem na działalność WTZ w roku 2012 r.

4. Miasto Leszno kwotę ustaloną zgodnie z ust. 3 przekaże w następujących transzach:

1) Należność za I kwartał 2012 r. w kwocie 3 699 zł. płatna do dnia 15 czerwca 2012 r.

2) Należność za II kwartał 2012 r. w kwocie 3 699 zł. płatna do dnia 15 lipca 2012 r.

3) Należność za III kwartał 2012 r. w kwocie 3 699 zł. płatna do dnia 15 września 2012 r.

4) Należność za IV kwartał 2012 r. w kwocie 3 425 zł. płatna do dnia 31 października 2012 r.

5. W przypadku zmiany liczby uczestników rehabilitacji w WTZ w Rydzynie z terenu Miasta Leszna w trakcie roku strony porozumienia zobowiązują się do odpowiedniego rozliczenia środków z uwzględnieniem czasu faktycznego uczestnictwa w danym kwartale w rehabilitacji w WTZ w Rydzynie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu nowego uczestnika lub skreślenia z listy uczestników WTZ w Rydzynie, zgodnie z zasadą określoną w ust. 3.

6. Jeżeli w trakcie roku planowane jest zwiększenie liczby uczestników rehabilitacji WTZ w Rydzynie z terenu miasta Leszna Kierownik WTZ ma obowiązek uzyskać w tym przedmiocie pisemną zgodę MOPR w Lesznie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie jest wymagane sporządzenie aneksu.

§ 3. 1. Miasto Leszno zobowiązuje się do przekazywania kwot, o których mowa w § 2 ust. 4 na konto Powiatu Leszczyńskiego: Getin Bank nr r-ku: 17 1560 0013 2537 1021 4084 0001.

2. Termin wydatkowania dotacji nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2012 r.

3. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w § 2 oraz ewentualny zwrot niewykorzystanych środków dokonane zostaną do dnia 31 stycznia 2013 r.

4. Dotacja, o której mowa w § 2 nie może być przekazywana na inny cel niż wskazany w porozumieniu. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 15 dni od daty stwierdzenia tych okoliczności.

§ 4. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Powiatu Leszczyńskiego prowadzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, a ze strony Miasta Leszna - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zgodnie z art. 13 pkt 6 lit.a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

§ 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu znajdą odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Starosta


Krzysztof Benedykt Piwoński


Wicestarosta


Jarosław Wawrzyniak


Skarbnik


dr Marcin Wydmuch


Prezydent


Tomasz Malepszy


Skarbnik


Waldemar Wojtkowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama