reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Krzemieniewo; Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Krzemieniewo oraz Powiatu Leszczyńskiego w zakresie obsługi merytorycznej, formalnej oraz finansowej związanej z prowadzeniem Świetlicy Socjoterapeutycznej w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1592 ze zm.) w związku z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), Uchwały Nr XIII/147/2012 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 maja 2012 r. oraz Uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 r. Gmina Krzemieniewo i Powiat Leszczyński uzgadniają, co następuje.

§ 1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o: Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzemieniewo,Powiecie - Powiat Leszczyński,Świetlicy - Świetlica Socjoterapeutyczna w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie,Ustawie - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),Organizacji pozarządowej - podmiot działający w na rzecz dzieci dotkniętych ubóstwem i patologią społeczną wyłoniony w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Powiat, któremu zlecono prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Powiatu; Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Krokus".

§ 2. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współdziałanie Gminy Krzemieniewo oraz Powiatu Leszczyńskiego w zakresie obsługi merytorycznej, formalnej oraz finansowej związanej z prowadzeniem Świetlicy Socjoterapeutycznej w Drobninie, Pawłowicach i Garzynie.

2. Strony ustalają, że świelica czynna będzie od poniedziałku do czwartku w okresie od stycznia do maja i w październiku przez cztery godziny dziennie.

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do podejmowania w roku 2012 działań służących działalności świetlicy, w szczególności do:

1) nieodpłatnego udostępnienia lokalu, w którym świetlica ma siedzibę oraz ponoszenia wszelkich wydatków związanych z jego bieżącym utrzymaniem (opłaty za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie itp.),

2) zorganizowania w sposób kompleksowy dożywiania dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy,

3) zapewnienia środków na bieżącą działalność świetlicy (np. artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, drobne przedmioty służące zabawie i terapii, imprezy okolicznościowe, zorganizowanie transportu uczestnikom imprez odbywających się poza siedzibą świetlicy itp.),

4) pokrycia kosztów wynagrodzenia kadry zatrudnionej w świetlicy w okresie od stycznia do marca br. i w październiku 2012 r.

2. W budżecie Gminy na rok 2012 zapewniono na realizację działań, o których mowa w ust.1 środki finansowe w wysokości 33 020 zł.

§ 4. 1. Działająca za Powiat Leszczyński organizacja pozarządowa zobowiązuje się do:

1) pokrycia kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy w 2012 r.

2) pokrycia kosztów wynagrodzenia kadry zatrudnionej w świetlicy w miesiącu kwietniu i maju 2012 r.,

3) zorganizowania imprezy integracyjnej dla dzieci korzystających ze wszystkich świetlic socjoterapeutycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu,

4) pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych przez organizację pozarządową.

2. Powiat zobowiązuje się do:

1) prowadzenia przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie grupowych zajęć socjoterapeutycznych,

2) zapewnienia diagnozy i konsultacji psychologicznych przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

3. Na działalność sześciu świetlic socjoterapeutycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu organizacja pozarządowa otrzymała dotację łącznie w wysokości 26 500 zł.

§ 5. Koordynatorem realizacji przedmiotu niniejszego porozumienia ze strony Gminy jest Pełnomocnik Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś ze strony Powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

§ 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania i informowania o bieżących sprawach dotyczących obszaru funkcjonowania świetlicy, zastrzegając sobie równocześnie prawo dostępu do dokumentacji i kontroli działań podejmowanych przez kierownika świetlicy oraz organizację pozarządową.

§ 7. Porozumienie niniejsze zawarte zostało na czas oznaczony, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.,Nr 142,poz.1592 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Porozumienie niniejsze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r, Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Wójt


mgr Andrzej Pietrula


Skarbnik


Dorota Andrzejewska


Wicestarosta


Jarosław Wawrzyniak


Członek Zarządu


Jan Szkudlarczyk


Skarbnik


dr Marcin Wydmuch

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama