| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Drawsko

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom podległym od dłużników.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należność lub należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny (należność główna) przypadającą Gminie Drawsko lub jej jednostkom podległym od dłużnika wraz z należnymi odsetkami, kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminy spłaty lub rozłożenia na raty;

2) przedsiębiorcy - każdy podmiot, niezależnie od formy organizacyjno - prawnej, prowadzący działalność gospodarczą;

3) uprawniony organ - organ określony w uchwale do umarzania należności, odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych.

§ 3. 1. Należność pieniężna może być umorzona, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1361 ze zm.),

7) nie odzyskano należności w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a odpowiedzialność z tytułu tychże należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

8) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,

9) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania należności Gminy bądź koszty dochodzenia przewyższą kwotę tej należności,

10) zachodzą uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie należności pieniężnej w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-10 może nastąpić w całości lub w części na wniosek dłużnika.

3. Umorzenie należności pieniężnej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-9 może nastąpić w całości również z urzędu.

4. Należność pieniężna może być umorzona jeżeli podstawy umorzenia, o których mowa w § 3, zostaną potwierdzone dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu Gminy Drawsko lub jej jednostek podległych.

§ 4. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 5. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności może nastąpić w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy rokuje to zapłatę należności w całości lub w części.

2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.

3. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty winien zawierać w szczególności:

1) szczegółowe określenie, na czym polega ważny interes dłużnika lub interes publiczny w konkretnej sprawie,

2) opis aktualnej sytuacji materialnej dłużnika;

3) dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

4. Od należności, której dotyczy wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenia na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek do dnia upływu terminu zapłaty określonego przez uprawniony organ.

5. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w całości - niespłacona pozostała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 6. 1. W przypadku wniosku przedsiębiorcy o umorzenie należności, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty, do wniosku winien zostać dołączony wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz zaświadczeniami/oświadczeniami o pomocy de minimis lub oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w § 11 ust. 4 uchwały.

2. W przypadku wniosku osoby fizycznej o umorzenie należności, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty, do wniosku winien zostać dołączone oświadczenie o stanie majątkowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. W przypadku wniosku dłużnika, który po dokonanej weryfikacji okaże się niezupełny, w szczególności nie będzie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielania ulgi, organ uprawniony wezwie dłużnika do uzupełnienia wniosku wyznaczając 14-dniowy termin na jego uzupełnienie z zastrzeżeniem, że nieuzupełnienie wniosku w całości w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 7. Decyzja o umorzeniu należności, odroczeniu lub rozłożeniu raty może być cofnięta, a umowa rozwiązana jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulgi w spłacie okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę wydania decyzji lub zawarcia umowy.

§ 8. Do umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności są uprawnieni:

1) kierownik jednostki podległej Gminy Drawsko - w stosunku do należności pieniężnej związanych z działalnością danej jednostki, z tym że wartość należności nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego podjęcie decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem pkt 3; jeżeli wartość należności przekracza dwukrotność kwoty ww. wynagrodzenia - to tylko za zgodą Wójta, z zastrzeżeniem pkt 3,

2) Wójt Gminy Drawsko - w stosunku do należności związanych z działalnością Urzędu Gminy lub innych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością żadnej jednostki podległej Gminie z tym, że wartość należności nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1; jeżeli natomiast wartość wierzytelności przekracza pięciokrotność kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - Wójt przed podjęciem rozstrzygnięcia, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Gminy Drawsko, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) Wójt Gminy - wyłącznie, w stosunku do należności przypadających od pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek podległych Gminie, radnych oraz współmałżonków tych osób.

§ 9. Umorzenie należności, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony lub ugody (porozumienia), zawartej pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminy Drawsko przedkładają Wójtowi Gminy do dnia 15 lutego roku następnego po roku budżetowym, a Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym roczne sprawozdanie dotyczące zakresu umarzanych należności, odraczania terminu ich spłaty oraz rozłożenia na raty, z podaniem w przypadku umorzenia - przedmiotu należności, jej wysokości, dłużnika oraz wysokości należności umorzonych, w przypadku odraczania terminu ich spłaty - odpowiednio dodatkowo terminu odroczenia, w przypadku rozłożenia na raty - odpowiednio dodatkowo ilości rat i ich płatności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 11. 1. Stosowanie niniejszej uchwały wobec przedsiębiorców następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), przy czym dla przedsiębiorcy pomocą de minimis jest umorzenie należności na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5, pkt 7 w zakresie postępowania upadłościowego oraz pkt 10 uchwały, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności na podstawie § 5 ust. 1 uchwały.

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis określoną niniejszą uchwałą, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100 tys. euro.

3. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy określonej niniejszą uchwałą, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia/oświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

5. Do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy zaświadczeń/oświadczeń, o których mowa w ust. 4, pomoc nie może być udzielona.

6. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

7. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.

§ 12. Ulg przewidzianych niniejszą uchwałą nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.).

§ 13. Traci moc uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Drawsko lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 14. Uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązuje do czasu pozostawania w mocy Rozporządzenia Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku) tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko


Andrzej Maciaszek

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/154/2012
Rady Gminy Drawsko
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »