| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXI/ 133/2012 Rady Gminy Trzcinica

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest Gmina Trzcinica udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18, ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz.562 )w związku z art 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 , poz. 128, poz. 1368) uchwala sie co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne , których właścicielem jest Gmina Trzcinica,udostępnione operatorom i przewoźnikom, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunalnych , o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


Wójt Gminy


Grzegorz Hadzik


WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH , KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA TRZCINICA.

do Uchwały Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 września 2012 roku

Lp.

Nazwa

Mirejscowość

1.

Lipowa (koło szkoły)

Laski

2.

Teklin

3.

Ignacówka Pierwsza

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk


WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEMEST GMINA TRZCINICA

do uchwały Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 września 2012 roku

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

2. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów czyli dotyczących wsiadania i wysiadania pasażerów .

3. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

4. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu jazdy,

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach,

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie ,

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

5. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów,

2) umieszczania bez zgody właściciela plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

6. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do uzyskania od właściciela przystanków uzgodnienia w zakresie:

1) ilości przystanków komunikacyjnych, z których mogą korzystać,

2) treści, wymiarów, wyglądu, sposobu i miejsca umieszczenia informacji z rozkładem.

7. Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie właściciel przystanku komunikacyjnego.

8. Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

2) wykaz obsługiwanych przystanków z rozkładem jazdy.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/ 133/ 2012 roku Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielom jest Gmina Trzcinica udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków. W dniu 16 grudnia 2010 roku została uchwalona ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011 roku Nr 5, poz. 13) która weszła w życie z dniem 1 marca 2011roku. Wyżej wymieniona ustawa nałożyła na gminy nowe obowiązki związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, w tym również w zakresie korzystania z przystanków. W celu wykonywania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w drodze uchwały Rady Gminy przystanków komunikacyjnych na trenie gminy, których właścicielom lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników. Art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje jednoznacznie, że w zakresie transportu drogowego w rozkładach jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie miejsca przystankowe określone przez organizatora, które według art. 15 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 określa się w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożona uchwała identyfikuje przystanki, których właścicielom jest Gmina Trzcinica położone na terenie, a także określa warunki korzystania z nich przez przewoźników i operator ów transportu publicznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »