reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/169/2012 Rady Gminy Niechanowo

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie: ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Niechanowo, do korzystania ze składników mienia komunalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Niechanowo uchwala co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Niechanowo przekazuje jednostkom pomocniczym Gminy Niechanowo składniki mienia komunalnego do korzystania. Na zasadach określonych z niniejszej uchwale.

§ 2. Mienie komunalne może być przekazane jednostce pomocniczej na cele statutowe jednostki, które służą jej mieszkańcom.

§ 3. 1. Przedmiotem przekazania mogą być składniki mienia komunalnego, położone na obszarze działania jednostki pomocniczej, stanowiące:

a) nieruchomości:

- grunty zabudowane i niezabudowane,

- budynki,

- lokale;

2. Składniki mienia komunalnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być przekazane w całości lub części.

3. Przekazaniu nie podlega mienie komunalne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:

a) stanowi majątek jednostki organizacyjnej gminy,

b) jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi,

c) jest przedmiotem umów cywilno - prawnych,

d) nie jest przeznaczone do zbycia

4. Przekazaniu nie podlega mienie komunalne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a które jest przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, działalność gospodarczą lub inwestycje gminne, a także objęte projektem planu zagospodarowania przestrzennego do czasu jego uchwalenia i wejścia w życie.

§ 4. 1. Wójt Gminy Niechanowo przekazuje składniki mienia komunalnego na wniosek organu wykonawczego jednostki pomocniczej, po zdjęciu w tej sprawie uchwały organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej.

2. Uchwała organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej stanowi załącznik do wniosku o przekazanie mienia komunalnego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien wskazywać cel i termin przekazania oraz okres, na który mienie ma być przekazane.

§ 5. 1. Przekazanie mienia komunalnego następuje poprzez oddanie jego składników, w użyczenie jednostce pomocniczej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. Przekazanie mienia następuje, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Niechanowo, protokołem zdawczo - odbiorczym.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, winno określać szczegółowy wykaz składników przekazywanego mienia, termin, okres i cel ich przekazania.

§ 6. 1. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust.2, winien określać stan techniczny przekazywanego składnika mienia.

2. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisują Wójt Gminy Niechanowo lub upoważniony przez niego pracownik jednostki pomocniczej jako strona przyjmująca składniki mienia komunalnego.

§ 7. 1. Wójtowi Gminy Niechanowo lub upoważnionemu przez niego pracownikowi Urzędu Gminy Niechanowo przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli sposobu korzystania przez jednostkę pomocniczą z przekazanych składników mienia.

2. 2Jeżeli z ustaleń dokonanych w toku kontroli, wynika, że jednostka pomocnicza nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z celem, na który mienie było przeznaczone oraz wymogami prawidłowej gospodarki określonymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, Wójt Gminy Niechanowo, może, w rodze zarządzenia, zadecydować o natychmiastowym, zwrocie przekazanego mienia.

3. Do sytuacji określonej w ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienia § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Niechanowo.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od momentu opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
Gmina Niechanowo, do tej pory nie miała ustalonych zasad na jakich może następować przekazywanie jednostkom pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego.
W celu umożliwienia jednostkom pomocniczym przejmowanie do gminy Niechanowo składników mienia komunalnego niezbędnego do prawidłowego wykonywania ich statutowych zadań oraz umożliwienia im podejmowania inicjatyw lokalnych, urządzania, na terenie ich działania m.in. placów zabaw, miejsc wypoczynku i rekreacji, niezbędne jest określenie zasad, na jakich udostępnianie składników mienia komunalnego będzie realizowane.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama