reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/154/12 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U z 2012 r. poz. 567), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części, 0,73 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 21,07 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 10,65 zł

4) od 1m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, 4,63 zł

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 7,00 zł

6) od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 2%

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 0,88 zł

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, 4,51 zł

9) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 0,42 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/78/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 339, poz. 5758 ze zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w DziennikuUrzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Reinholz


Uzasadnienie

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy.

Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten wg obwieszczenia GUS wynosi - 4,0%.

Górne stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok kształtują się następująco:

1. od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni ,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł 1 ha powierzchni ,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m 2 powierzchni .

2. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,73zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82zł m 2 powierzchni użytkowej ,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł m 2 powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

- publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli:

- 2 % ich wartości .

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama