| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r., Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami) oraz art.212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kłecko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 22.732.426,00 zł ,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.098.003,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.634.423,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ,o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.814.716,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3.333.423,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie21.301.954,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.259.857,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.042.097,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki ,o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.814.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.679.017,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.430.472,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę:

1) kredytów

2) pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.623.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.054.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.923.912,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki bieżące

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały (w podziale na dotacje : podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Określa się plany:

1) samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody

- koszty

2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1

- dochody

- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 800.000,00 zł, w zakresie zobowiązań jednorocznych, w ramach planu wydatków na 2012 rok.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 71.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 205.000,00 zł z tego:

a) rezerwę celową wysokości 143.000,00 zł, z tego:

- na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8.000,00 zł,

- na dotacje na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 20.000,00 zł,

- na dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 115.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko / Mieczysław Szczepański /


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7
dio uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8
do uchwały nr XI/94/11
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 29.12.2011r.


Uzasadnienie

Omówienie poszczególnych ź ródeł dochodów oraz rodzajów wydatków

do uchwały budżetowej na 2012 rok wraz

z informacj ą o przychodach i rozchodach i sytuacji finansowej gminy

DOCHODY:

Przystępując do opracowania niniejszego budżetu po stronie

dochodów kierowano się następującymi założeniami:

Dochody z tytułu:

Podatku rolnego - zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena Żyta w

pierwszych trzech kwartałach 2011 roku wynosiła 74,18 zł za 1 dt. Rada Gminy

uchwałą Nr IX/82/11obniżyła do celów ustalenia podatku rolnego na 2012 rok

cenę za 1 q Żyta o 22,18 zł, do kwoty 52,00 zł za 1 dt .

Podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 130,00 zł.

Do ustalenia wielkości planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto ilość ha

przeliczeniowych, po odjęciu przewidywanych ulg i zwolnień ustawowych.

Planuje się polepszenie ściągalności zaległości.

Podatku od nieruchomości - do wyliczenia planowanych wpływów z tego

tytułu przyjęto posiadaną ewidencję oraz stawki podatku wg poniżej

przedstawionego podziału, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko

Nr IX/83/11w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na

2012 rok.

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków od 1 m 2 powierzchni 0,75 zł

( obniżenie stawki max , wzrost o 0,03 zł do roku 2011)

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł

( stawka max , wzrost o 0,18 zł do roku 2011)

c) zajętych pod budownictwo rekreacji indywidualnej

i niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę rekreacji

indywidualnej

od 1 m 2 powierzchni 0,43 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,02 zł)

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności poźytku publicznego przez organizacje poźytku

publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,20 zł

(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,01 zł)

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni u ż ytkowej 0,63 zł

(obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2011o 0,03 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni

użytkowej 17,00 zł

( obniżenie stawki max, wzrost stawki z roku 2011 o 1,00 zł)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m 2 powierzchni użytkowej 8,50 zł

( obniżenie stawki max, wysokość pozostawiono

na poziomie 2011 roku)

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,45 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,29 zł)

e) rekreacji indywidualnej

od 1 m 2 powierzchni użytkowej 7,36 zł

(stawka max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,30 zł)

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1m 2 powierzchni 4,30 zł

(spełniaj ą ce wymogi definicji budynku według prawa budowlanego)

(obniżenie stawki max , wzrost stawki z roku 2011 o 0,10 zł).

3. Od budowli - ich wartości 2 %

( stawka max. - na poziomie roku 2011)

Podatku od ś rodków transportu

Do budżetu przyjęto kwotę wyliczoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej

Gminy Kłecko Nr IX/84/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych oraz posiadanej ewidencji.

Wzrost stawek tego podatku w porównaniu do stawek obowiązujących na

terenie gminy w roku 2012 nastąpi przeciętnie o ok. 4 % z uwzględnieniem

rodzaju środków transportu, dopuszczalną masę całkowitą.

Opłata od posiadania psów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy

Kłecko Nr XI/69/07 z 2007 r., która wynosi 25,00 zł od jednego psa. Wielkość

przewidywanego dochodu ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.

Na 2012 rok wysokość pozostawiono stawek na poziomie 2007-2011 roku.

Podatku le ś nego - plan dochodów ustalono na podstawie posiadanej ewidencji.

W zakresie dochodów przekazywanych gminie przez Urząd Skarbowy:

Podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty

podatkowej, podatek od czynno ś ci cywilnoprawnych przyjęto do budżetu

wielkości dochodów zbliżone do przewidywanego wykonania w roku 2011.

Opłaty skarbowej - plan przyjęto szacunkowo na poziomie przewidywanego

wykonania roku 2011.

Opłata za u ż ytkowanie wieczyste zaplanowano na 2012 rok w oparciu o

posiadaną ewidencję.

Opłaty targowej, której dochody przyjęto w oparciu o Uchwałę Rady

Miejskiej Gminy Kłecko z 2007 r. Nr XI/70/07. Stawka dzienna wynosi

25,00 zł .

Czynszów dzierżawny od gruntów przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji

gruntów przy zastosowaniu ceny Żyta za 1 q 74,18 zł.

Dochodów maj ą tkowych ze sprzeda Ż ymienia komunalnego - planuje się

sprzedaż nieruchomości za około 300.000,00 zł . Planowana jest sprzedaż:

mieszkań oraz działek rekreacyjnych.

Planowane dochody z mienia komunalnego:

020/02001/0750 1.000 zł

700/70005/0470 4.600 zł

700/70005/0750 45.000 zł

750/75023/0750 2.000 zł

801/80101/0750 45.000 zł

801/80110/0750 9.000 zł

razem: 106.600 zł

Pozostałe dochody z najmu mieszkań komunalnych są przychodem Zakładu

Gospodarki Komunalnej, który administruje tym mieniem (zgodnie z

ustaleniami określonymi w statucie zakładu).

Udziały w podatkach :

·dochodowym od osób fizycznych - wg pisma Ministra Finansów

Nr ST3/4820/17/2011 ustalono dochód gminy z tego tytułu na kwotę

2.131.034,00 zł

·dochodowym od osób prawnych - wg przewidywanych wpływów z tego

podatku w 2011 roku 15.000,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na handel napojami alkoholowymi - w wysokości

80.000,00 zł.

Subwencja ogólna - do budżetu przyjęto kwotę zgodnie z pismem Ministra

Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w kwotach:

·część oświatowa 6.393.513,00 zł

·część podstawowa 1.682.210,00 zł

·część uzupełniająca 814.750,00 zł

·część równoważąca 115.219,00 zł

Dotacje na realizacj ę zada ń zleconych , w kwocie łącznej 2.814.716,00 zł,

zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-9/11 oraz

Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/11 (szczegółowo wymienione w

planie finansowym zadań zleconych w załączniku Nr 3).

Dotacje na realizacj ę bież ą cych zada ń własnych ( par. 2030) w łącznej

kwocie 90.252,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

nr Nr FB.I-2.3010-9/11 (szczegółowo wymienione w planie dochodów

w załączniku Nr 1).

Wpływy z usług:

- opłat za centralne ogrzewanie zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł

- opłat za usługi opiekuńcze 1.500, 00 zł.

W projekcie dochodów budżetu przyjęto kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji

celowej otrzymanej z powiatu na wykonywanie przez Bibliotekę Publiczną

zadań biblioteki powiatowej.

Przewidziano także otrzymanie środków na dofinansowanie realizacji zadań

wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3

ufp z tytułu zwrotu poniesionych wydatków majątkowych 3.333.423,00 zł.

Ogólna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok

wynosi 22.732.426,00 zł ogółem, w tym:

- dochody bież ą ce 19.098.003,00 zł,

- dochody maj ą tkowe 3.634.423,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Kłecko na 2012 rok wynoszą 21.301.954,00 zł,

w tym:

- wydatki bież ą ce 18.259.857,00 zł,

- wydatki maj ą tkowe 3.042.097,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.771.247,00 zł

Spółki wodne

Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2011 - 50,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki razem 1.734.597,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury

sanitacyjnej 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej gminy

Kłecko w kwocie 1.714.597,00 zł, w tym:

- Bojanice Kopydłowo 68.000,00 zł

- Dębnica 1.646.597,00 zł

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog.

w tk. zwierząt i prod. poch. zwierzęcego.

Kwota 4.000,00 zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób

zakaźnych zwierząt.

Izby rolnicze

Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwota

27.600,00 zł (w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego).

Pozostała działalność

Różne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, utylizacja.

Planowana kwota 5.000,00 zł.

LE Ś NICTWO 2.000,00 zł

Pozostała działalność

Na zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy

w 2012 roku zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

TRANSPORT I Ł Ą CZNO ŚĆ 330.000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta

zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, z tego:

·zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, koszenie rowów

przydrożnych

·wykonanie projektów i dokumentacji

·nadzór, naprawy i uzupełnienie nawierzchni, remonty dróg, ulic i chodników.

Na wydatki majątkowe w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy

zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68.239,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W kwocie 68.239,00 zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków

nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie nieruchomości

komunalnych, remonty przystanków, opłaty za przekształcenie gruntów itp.

związane z mieniem komunalnym.

DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 10.000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na prace geodezyjne zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.381.085,00 zł

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu

administracji państwowej w kwocie 64.200,00 zł.

Zadanie zlecone.

Rady gmin

Kwotę 124 . 000,00 zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady

Gminy: diety, wydatki rzeczowe - koszty posiedzeń, szkolenia.

Urzędy gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę

2.039.345,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, podróże

służbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały

biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposazenia i sprzętu,

remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, uzupełnienie wyposażenia, itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy Kłecko zaplanowano na kwotę

15.000,00 zł.

Pozostała działalność

Kwotę 138.540,00 zł zaplanowano na:

Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń

do których należy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche, koszty

wydania gazetki.

W tym rozdziale zaplanowano także wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso

podatków i opłat, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz koszty

postępowania egzekucyjnego.

URZ Ę DY NACZ.ORG.WŁ.PA Ń STW.,KONTR.I O.P. oraz S. 1.274,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

Planowane środki w kwocie 1.274,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów

prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.

Zadanie zlecone.

BEZPIECZE Ń STWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ . 165.800,00 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Środki planowane na realizację służb prewencyjnych na terenie gminy Kłecko

przez Policję w kwocie 12.000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2012 roku zaplanowano

kwotę : 90.400,00 zł, w tym:

utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów,

naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, ubezpieczenie obiektów

pojazdów i strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach.

Obrona cywilna

Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposażenia

magazynu, utylizację zużytego wyposażenia planuje się w kwocie 1.400,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego planowana jest w wysokości 62.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 134.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w

latach ubiegłych oraz na odsetki od transzy kredytu planowanego do

zaciągnięcia w 2012 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA 30.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie 3 0.000,00 zł zaplanowana w budżecie gminy na

pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu.

O Ś WIATA I WYCHOWANIE 10.040.316,00 zł

Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 5.147.980,00 zł zaplanowano na wydatki związane z

działalnością bieżącą szkół podstawowych w Kłecku, Dębnicy, Działyniu i

Świniarach, m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.

świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie

budynków, podróże służbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie

obiektów, pomoce naukowe itp.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano dla klas przedszkolnych w szkołach w Dębnicy i

Świniary w łącznej kwocie 119.423,00 zł.

Przedszkola

Przedszkola w Kłecku i Działyniu .

Planowana kwota wydatków 1.005.601,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróże służbowe

Dotacje celowe dla Gmin ościennych ( Gniezno, Skoki), na terenie których

uczęszczają do przedszkoli dzieci z Gmin y Kłecko 30.000,00

Gimnazja

Dotacja dla Spółki z o.o. "EDUKACJA LUBASZ" 752.570,00 zł.

Wysokość dotacji może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MEN-u

Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie 2.317.833,00 zł planuje się

przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.

świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty

funkcjonowania, podróże słuzbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie,

pomoce naukowe itp.

Dowożenie uczniów do szkół

Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób

niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe

zaplanowano kwotę 450.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane

w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie

44.180,00 zł .

Stołówki szkolne

Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w

Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 126.729,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposazenie, środki czystości, środki

bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

W łącznej sumie 46.000,00 zł przewiduje się:

1) kwotę 40.000,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla

emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,

2) kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków

komisji kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli,

3) kwotę 5.000,00 zł - koszty związane ze zmianami organizacyjnymi

w szkołach.

OCHRONA ZDROWIA 80.000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min.

propagowanie aktualnej wiedzy o zagrożeniach zaplanowano kwotę

9.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 71.000,00 zł związane z profilaktyką

przeciwdziałania alkoholizmowi:

Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie

przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy

o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu Życia wśród

mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia

dla rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach realizacji programu na zorganizowanie różnych form wypoczynku

dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano kwotę rezerwy celowej

20.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA 3.579.493,00 zł

Ośrodki wsparcia

Na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej wspierania rodzin

zaplanowano kwotę 6.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zaplanowano kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 2.749.558,00 zł, wraz z 3 % na

koszty obsługi. Wobec powyższego:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 2.665.591,00 zł

- wydatki związane z obsługą świadczeń - 79.967,00 zł

zadanie zlecone

oraz

- na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 4.000,00 zł

zadanie własne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających

świadczenia:

- 1.768,00 zł - zadanie własne,

- 3.684,00 zł - zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 146.163,00 zł , z tego:

1) zadania własne (zasiłki okresowe) 26.163,00 zł .

2) zadania własne w ramach środków własnych 120.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na rok 2012 kwotę

280.000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo

na podstawie posiadanej ewidencji).

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej z dotacji na zadania własne

18.693,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie 337.627,00 zł, w tym: wynagrodzenia i

pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, opłaty

telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu,

przepisy prawne itp.

Wydatki zaplanowano:

1) z dotacji na zadania własne 52.954,00 zł

2) ze środków własnych 284.673,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie

umów zleceń planowane na kwotę 30.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane z utrzymywaniem stanowiska pracy - prac społecznie

użytecznych 1.000,00 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA Ś RODOWISKA 1.485.700,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie około 69.000,00 zł na opracowanie koncepcji

w zakresie ochrony wód oraz na prace w zakresie ochrony wód.

Gospodarka odpadami

Wydatki w łącznej kwocie 619.500,00 zł zaplanowano na:

1) wydatki majątkowe - na opracowanie systemu unieszkodliwiania

odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową

zakładu zagospodarowania odpadów, w formie dotacji celowej dla Miasta

Gniezna na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między

jednostkami samorządu terytorialnego Lulkowie w wysokości 547.500,00 zł

na rok 2011. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2008-2015.

2) dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na usuwanie

wyrobów zawierających azbest w wysokości 12.000,00 zł.

3) bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się kwotę

60.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi.

Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych

zaplanowano kwotę 77.200,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy,

zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę 33.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z pobytem zwierząt w schronisku 50.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę

600.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi 340.000,00 zł

2) wydatki majątkowe:

- w kwocie 140.000,00 zł, zgodnie z zawartą

umową na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłecko,

- w kwocie 120.000,00 zł na przebudowę oświetlenia ulicznego na rynku

w Kłecku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za

korzystanie ze środowiska

Koszty prowizji i opłat bankowych 1.000,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w zakresie poprawy estetyki gminy 36.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 813.600,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 635.600,00 zł, z tego:

1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury) w kwocie:

320.000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury min. prowadzenie

w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego itp. dotacja

obejmuje zajęcia z młodzieżą w okresie ferii, przygotowanie, dni Kłecka,

dożynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów

itp.,

1) utrzymanie świetlic wiejskich 315.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich 65.600,00 zł

- wydatki majątkowe przebudowa świetlicy wiejskiej we

Wilkowyji: 250.000,00 zł

Biblioteki

Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano

kwotę 170.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym

funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:

wynagrodzenia, pochodne, podróże służbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie

książek, materiały i wyposażenie.

Dotacja w kwocie 170.000,00 zł obejmuje:

1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie

zawartego porozumienia w sprawie wykonywania zadań biblioteki

powiatowej 50.000,00 zł

2) środki własne gminy 120.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rezerwa celowa przewidywana na dofinansowanie remontu kościoła

zabytkowego w Waliszewie w kwocie do 8.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA 409.200,00 zł

Obiekty sportowe

Na utrzymanie bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę

44.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rezerwa celowa na wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na

terenie gminy Kłecko w formie dotacji udzielanych w wyniku konkursu,

planowana na kwotę ogólną 115.000,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane bieżące wydatki w kwocie 60.200,00 zł :

związane z urządzeniem, uzupełnieniem placów zabaw oraz terenów

wypoczynku na terenie gminy, utrzymanie kąpieliska w Kłecku i Działyniu,

utrzymanie boiska "Orlik 2012"w Działyniu .

Wydatki majątkowe - 190.000,00 zł :

- zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy poprzez zakup i montaż

placu zabaw w miejscowości Dębnica - 45.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy poprzez zakup i montaż

placu zabaw w miejscowości Charbowo - 45.000,00 zł,

- przygotowanie do realizacji inwestycji: rewitalizacja i odnowa parku

miejskiego w Kłecku 100.000,00 zł.

Ł ą czna kwota planowanych wydatków 21.301.954,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.259.857,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1.284.570,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.267.785,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.703.249,00 zł

- obsługa długu 134.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

jednostek budżetowych 3.870.253,00 zł

2) wydatki maj ą tkowe 3.042.097,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5

ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1.679.017,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY I SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 roku wyniesie 4.730.472,00 zł,

tj. 25,53 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1) kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2009 roku 800.000,00 zł

do spłaty w latach 2012-2013 po 400.000,00 zł rocznie

2) pożyczka zaciągnięta w BGK w 2011 roku na finansowanie

wyprzedzające w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale

środków z unii europejskiej w kwocie 1.430.472,00 zł, spłata nastąpi po

otrzymaniu pomocy finansowej, po rozliczeniu II etapu budowy

kanalizacji sanitarnej w 2012 roku.

3) Kredyt zaciągnięty na inwestycje komunalne w 2011 roku 2.500.000,00

zł, do spłaty w latach 2012-2016.

W 2012 roku w związku z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej przy

udziale środków z unii europejskiej oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji w roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę na

finansowanie wyprzedzające w wysokości 1.023.912,00 zł oraz kredytu

długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł. Po otrzymaniu środków z unii

europejskiej nastąpi też spłata pożyczki w kwocie 1.023.912,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku wyniesie 3.300.000,00 zł, tj 14,52 %

planowanych dochodów ogółem.

Wobec powyższego przychody budżetu w roku 2012 wyniosą 1.623.912,00 zł,

rozchody 3.054.384,00 zł.

Szczegółowe omówienie ( w postaci tabelarycznej) znajduje się w materiałach

do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Kłecko

/ Mieczysław Szczepański/

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »