| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/125/2012 Rady Gminy Lądek

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na 2013 rok, zarządzenia jej poboru w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613. ze zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012r. poz.749 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012r. (M.P.z 14.08.2012r, poz. 587) - Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż:

1) z ręki, koszów w wysokości 16,00 zł

2) ze stoisk, wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych w wysokości 20,00 zł.

2. Opłata targowa jest płatna w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie Gminy Lądek w drodze inkasa. Opłata pobierana będzie na podstawie druków ścisłego zarachowania wydawanych przez Urząd Gminy Lądek.

2. W miejscowości Ciążeń na inksenta wyznacza się Panią Iwonę Łukaszewską W pozostałych sołectwach na inkasentów wyznacza się sołtysów:

1) Pan Władysław Borowski - sołectwo Dąbrowa

2) Pan Rafał Piotrowski - sołectwo Dolany

3) Pan Bogdan Kaczmarek - sołectwo Dziedzice

4) Pani Wanda Mizerka - sołectwo Jaroszyn

5) Pan Robert Zamiatała - sołectwo Jaroszyn - Kol

6) Pani Małgorzata Olaszek - sołectwo Ląd

7) Pan Ireneusz Ciesielski - sołectwo Ląd - Kol.

8) Pan Władysław Orchowski - sołectwo Lądek

9) Pani Ewa Wiechcińska - sołectwo Policko

10) Pan Ryszard Głowacki - sołectwo Ratyń

11) Pan Stanisław Skitek - sołectwo Samarzewo

12) Pan Franciszek Szulc - sołectwo Sługocin

13) Pani Kazimiera Olejniczak - sołectwo Sługocin - Kol.

14) Pani Danuta Różańska - sołectwo Wacławów

15) Pan Ryszard Orchowski - sołectwo Wola Koszucka

3. Zainkasowane opłaty należy przekazać w całości na rachunek bankowy Gminy lub wpłacać do kasy Urzędu Gminy Lądek w terminie: do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata została pobrana. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 50% zainkasowanych opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat w 2013r.


Uzasadnienie

do uchwały XXXI/125/2012

Rady Gminy Lądek

z dnia 25 października 2012r

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r (DzU.z 2010 Nr 95 poz 613 ze zm.) - art.19 Rada Gminy w drodze uchwały określa dzienne stawki opłaty targowej na 2013, można uznać zarządzenia jej poboru w formie inkasa , określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy ustaliła dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż. Stawka opłaty targowej gdzie prowadzona jest sprzedaż z ręki, koszów została zwiększona w stosunku do obowiązującej w 2012 i wynosi 16 zł, natomiast opłata ze stoisk , wozów konnych, przyczep i pojazdów samochodowych została na tym samym poziomie co w 2012 czyli 20 zł. Radni Gminy Lądek na pobór opłaty targowej wyznaczyli sołtysów poszczególnych sołectw za wyjątkiem miejscowości Ciążeń. Wynagrodzenie dla inkasentów wynosi 50% zainkasowanych opłat, natomiast zainkasowane opłaty każdy z wyznaczonych inkasentów ma obowiązek przekazać w całości na rachunek bankowy Gminy lub wpłacać do kasy Urzędu Gminy Lądek w terminie do 10-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu , w którym opłata została pobrana.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »