| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/135/12 Rady Gminy Powidz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r.Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 567) i art.8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,poz.1461 i Nr 226,poz.1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584,Nr 112,poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), w związku z pkt. 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz.743) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Powidz określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

§ 3. Należności z tytułu podatku od środków transportowych należy uiszczać bez wezwania na rachunek: PKO B.P. Oddz. Słupca Nr 10 1020 2746 0000 3102 0019 9117

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/64/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 359 poz. 6361).

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej odpisu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Powidz oraz w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz


Jakub Gwit


Załącznik do Uchwały Nr XXV/135/12
Rady Gminy Powidz
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik.pdf

Stawki podatku od środków transportowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »