reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/179/12 Rady Gminy Wilczyn

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Wilczyn.

§ 2.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wilczyn.

§ 3.

1. Inicjatywę przeprowadzania konusltacji posiadają:

1) Wójt Gminy Wilczyn,

2) radni Gminy Wilczyn,

3) uprawnieni do udziału w konsultacjach mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100 osób.

2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny,

2) lokalny,

3) środowiskowy.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy w Wilczynie w sprawie konsultacji wraz z danymi osobowymi,

2) listę co najmniej 100 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.

5. Wnioski w sprawie przeprowadzenia konsultacji zgłaszane są do Wójta Gminy Wilczyn. Wójt Gminy Wilczyn rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. Wójt może odrzucić wniosek informując o tym wnioskodawców, w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy Wilczyn wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Gminy Wilczyn.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 4.

1. Wójt Gminy Wilczyn uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia, określając w szczególności:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) sposób poinformowania mieszkańców o przeprowadzanych konsultacjach,

6) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

7) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

8) odpowiedzialnego za proces konsultacji.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem dostępnych środków komunikowania i dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem gminnej platformy internetowej,

2) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,

3) poprzez badania ankietowe,

4) poprzez sondaże internetowe.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 6.

1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy w Wilczynie zamieści na stronie internetowej Gminy Wilczyn oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacje dotyczące konsultacji, w szczególności:

1) informacje dotyczące złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Wójta Gminy Wilczyn dotyczące konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty i protokoły z przeprowadzonych konsultacji.

§ 7.

Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem dostępnych środków komunikowania w szczególności wymienionych w § 6 ust. l.

§ 8.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób, które w nich uczestniczyły.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Wilczyn, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

3. Koszty konsultacji ponosi Gmina Wilczyn.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/281/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 33, poz. 861).

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Juliusz Wiechecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama