Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Mikstat, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Mikstat na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.


Załącznik do Uchwały Nr XX/122/2012
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 25 października 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe