reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,30 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 19,26 zł od 1m2powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,06 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f - 6,70 zł od 1m2powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,17 od 1 m2powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr 333, poz. 5651).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/335/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Górne granice stawek podatku na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2012 wzrosły o wskaźnik 4 %.

Prezydent Miasta Leszna proponuje, począwszy od 2013 roku, zwiększyć obowiązujące w Mieście Leszno stawki do wysokości podanych w tabeli poniżej:

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

grunty, budynki lub ich części - od 1 m2powierzchni

budowle - od wartości

Stawka na 2012r.

Proponowana stawka na 2013r.

Wzrost stawki o:

Wskaźnik
wzrostu

Górna
stawka na 2013r.

1

2

3

4

5

6

1) od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,68 zł

0,69 zł

0,01 zł

1,47 %

0,88 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,13 zł

4,30 zł

0,17 zł

4,12 %

4,51 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł

0,21 zł

0,01zł

5,00 %

0,45 zł

2) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych

0,58 zł

0,60 zł

0,02 zł

3,45 %

0,73 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,88 zł

19,26 zł

0,38 zł

2,01 %

22,82 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,67 zł

10,06 zł

0,39 zł

4,03 %

10,65 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45 zł

4,63 zł

0,18 zł

4,04 %

4,63 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f

6,44 zł

6,70 zł

0,26 zł

4,04 %

7,66 zł

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,89 zł

7,17 zł

0,28 zł

4,06 %

7,66 zł

3) od budowli

2 %

2 %

-

-

2 %

Proponowane stawki są niższe od stawek określonych przez Ministra Finansów, z wyjątkiem stawki od budynków związanych z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych, która jest równa stawce maksymalnej Ministra Finansów na rok 2013.

Obowiązujące stawki na rok 2012 z wyjątkiem stawek wymienionych w punkcie 1 lit. a i w punkcie 2 lit. b zostały przeliczone wg wskaźnika 4 %, z tym, że ze względu na zaokrąglenia kwot faktyczny wskaźnik wzrostu jest inny - wykazano go w kolumnie 5 powyższej tabeli. Wyjątek stanowią stawki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przeliczone o wskaźnik 2%.

Skutki obniżenia górnych stawek, wg stanu ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2012 r. wyniosą 5.363.858 zł. Podwyższenie stawek spowoduje zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 495 826zł.

Opracował:

Wydział Dochodów i Windykacji

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama