reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 676, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz. 567), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1464, Nr 226, poz. 1475 i z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) - Rada Miasta i Gminy w Margoninie u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Margonin:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,62 złotych,

2) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,12 złotych,

3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,43 złotych,

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 złotych,

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,36 złotych,

6) od budowli (od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych powołanej wyżej):

a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,01 % wartości,

b) od pozostałych - 2 % wartości,

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,79 złotych,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,51 złotych,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,22 złotych.

§ 2. 1. Wysokość stawki podatku od nieruchomości wymienionej w § 1 pkt 3 w przypadku prowadzenia ośrodków wczasowych sezonowo, w sposób ciągły przez okres trwający mniej niż 6 miesięcy wynosi 9,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

2. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt 3) a stawką preferencyjną określoną w § 2 ust. 1 jest pomocą de minimis, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998 /2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. U.UE L 379/5 z 28 grudnia 2006r.).

3. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie zapis § 2 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu roku podatkowego wraz ze stosowną informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości w terminie określonym w art. 6 ust. 6 lub art. 6 ust.9 pkt 2) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia, oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) w/w rozporządzenia. Sprawozdania te przedkładają podatnicy, którzy są zobowiązani do ich sporządzania zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 4. Z dniem 31.12.2012 r. traci moc uchwała Nr XII/111/2011 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama