| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 210/XXI/12 Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) w związku z art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 96/XI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.


Załącznik do Uchwały Nr 210/XXI/12
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 7 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 2013 rok

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAWKA W

ROK PRODUKCJI

DO 1990

OD 1991

1.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton

A/1

powyżej 3,5 t do 5,5 tony włącznie (z katalizatorem)

682

657

A/2

powyżej 3,5 t do 5,5 tony włącznie (bez katalizatora)

711

685

B/1

powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie (z katalizatorem)

972

950

B/2

powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie (bez katalizatora)

1 000

976

C/1

powyżej 9 t do poniżej 12 ton (z katalizatorem)

1 109

1 083

C/2

powyżej 9 t do poniżej 12 ton (bez katalizatora)

1 136

1 111

2.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach (art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

dwie osie

od 12

do poniżej 13

1 162

1 178

od 13

do poniżej 14

1 178

1 220

od 14

do poniżej 15

1 220

1 395

od 15

i powyżej

1 395

1 685

trzy osie

od 12

i poniżej 17

1 178

1 244

od 17

i poniżej 19

1 244

1 341

od 19

i poniżej 21

1 341

1 422

od 21

i poniżej 23

1 421

1 809

od 23

i poniżej 25

1 692

2 505

od 25

i powyżej

2 270

2 940

cztery osie i więcej

od 12

i poniżej 25

1 422

1 491

od 25

i poniżej 27

1 491

1 763

od 27

i poniżej 29

1 321

2 303

od 29

i poniżej 31

2 303

3 033

od 31

i powyżej

2 505

3 033

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

ROK PRODUKCJI

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton

DO 1990

OD 1991

A/

z katalizatorem

1 353

1 285

B/

bez katalizatora

1 419

1 353

4.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

(art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

dwie osie

od 12

i poniżej 18

1 117

1 184

od 18

i poniżej 25

1 459

1 692

od 25

i poniżej 31

1 758

2 070

od 31

i powyżej

2 165

2 394

trzy osie i więcej

od 12

i poniżej 40

1 894

2 338

od 40

i powyżej

2 570

3 096

5.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

DO 1990

OD 1991

553

524

(art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

(art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

jedna oś

od 12

i poniżej 18

828

855

od 18

i poniżej 25

921

986

od 25

i powyżej

986

1 078

dwie osie

od 12

i poniżej 28

1 014

1 028

od 28

i poniżej 33

1 150

1 205

od 33

i poniżej 38

1 231

1 715

od 38

i powyżej

1 847

2 204

trzy osie i więcej

od 12

i poniżej 38

1 216

1 334

od 38

i powyżej

1 715

1 715

7.

AUTOBUSY

ROK PRODUKCJI

(art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

DO 1990

OD 1991

A/1

mniej niż 30 miejsc do siedzenia

924

878

A/2

równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

2 028

1 933


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.Nr 95, poz.613 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" , górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy w podatku od środków transportowych (art.10).

Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. opublikowanym w Monitorze Polskim, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 4,0%.

Obwieszczeniem z dnia 2 sierpnia 2012 r. Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.( M.P. poz. 508)

Wobec powyższego, przygotowany został projekt uchwały, zgodnie z którym podwyższono stawki podatku od środków transportowych o wskaźnik 4,0% w stosunku do uchwalonych stawek w roku 2012.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »