| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z 2012r. poz. 587)

Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje :

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzałkowo wynoszą:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego :

a) od powierzchni do 10.000 m2 - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

b) od nadwyżki powierzchni powyżej 10.000 m2 - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) mieszkalnych ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 14,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogrzewanych z kotłowni ekologicznych - 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

8) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011r. Nr 362 poz. 6467).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do Uchwały NR XIX/170/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości stanowią dochód Gminy, dzięki którym są realizowane określone zadania.
Stawki podatku od nieruchomości od: budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zostały podwyższone o 4,0 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012, czyli w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonym w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012r. (M.P. z 2012r. poz. 508).
Stawka podatku od budowli związanych z działalnością gospodarczą oraz gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o powierzchni do 10.000m2 pozostała na poziomie z roku 2012, natomiast dla gruntów pozostałych stanowiących nadwyżkę powierzchni powyżej 10.000m2 przyjęto górną stawkę, czyli 0,45 zł za 1m2 powierzchni. Zróżnicowano stawki podatków od budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w związku z ogrzewaniem w/w budynków z kotłowni ekologicznych.
Za kotłownię ekologiczną w rozumieniu niniejszej uchwały traktuje się: kotłownie opalane elektrycznie, olejem opałowym, gazem, peletami, zrąbkami, trocinami, granulatem z trocin, granulatem z drewna, biomasą oraz baterie słoneczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »