reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Gminy Blizanów

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Blizanów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Blizanów na cele publiczne podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania.

§ 2. Gmina Blizanów może wesprzeć lub powierzyć realizację zadania w sferze, o której mowa w § 1 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.

§ 3. 1. Wójt Gminy Blizanów występuje z inicjatywą realizacji zadań finansowanych dotacją umieszczając listę zadań na stronie internetowej Gminy Blizanów, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Blizanów, określając:

1) rodzaje zadań,

2) warunki, jakie powinien spełniać podmiot dotowany,

3) termin składania ofert realizacji zadania.

2. Podmioty, o których mowa w art. 1, aby uzyskać dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, z tym że przy ubieganiu się o dotację z budżetu na 2013 rok określa się termin do 31 stycznia 2013 roku.

3. Niezależnie od ustalonego terminu zasadniczego dopuszcza się możliwość składania wniosków w innych terminach w zależności od aktualnych potrzeb Gminy.

§ 4. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1. jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),

2. posiada własny rachunek bankowy,

3. działalność statutowa podmiotu gwarantuje fachową realizację zleconego zadania,

4. zapewni własny wkład rzeczowy lub finansowy w realizację oferowanego zadania.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja,

2) nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację,

3) miejsce i termin realizacji zadania,

4) zakres rzeczowy proponowanego zadania,

5) skalkulowane koszty zadania,

6) źródła sfinansowania kosztów zadania,

7) kwotę wnioskowanej dotacji,

8) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu podmiotu.

2. Oferta powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji i gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 4 złożone przez uprawnione podmioty podlegają sprawdzeniu pod względem formalno - prawnym przez merytorycznie upoważnionego przez Wójta Gminy Blizanów pracownika w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy.

2. Wnioski rozpatrywane są pod względem:

1) określenia, czy zadanie, które zamierza zrealizować podmiot ubiegający się o dotację mieści się w zakresie zadań leżących w ustawowej kompetencji samorządu gminnego,

2) ustalenia, czy w ramach dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych zapewniona jest realizacja proponowanego zadania gwarantująca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,

3) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w ofercie gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

4) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu Gminy Blizanów.

3. Zaakceptowane przez Wójta Gminy Blizanów wnioski ujmowane są w projekcie uchwały budżetowej.

§ 7. Wysokość dotacji na zadania publiczne należące do zadań gminy określa Rada Gminy Blizanów w uchwale budżetowej.

§ 8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Blizanów a dotowanym podmiotem.

2. Wójt Gminy Blizanów podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.

3. Przyznana dotacja przekazywana jest w ratach w terminach ustalonych w umowie.

4. Przekazywanie kolejnych rat dotacji następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

§ 9. Podmiot, który otrzymuje dotację zobowiązany jest do:

1. wykorzystania jej zgodnie z zawartą umową,

2. prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

3. zamieszczania na dokumentach stanowiących źródło pokrycia wydatku następującej adnotacji: "pokryto ze środków dotacji z budżetu Gminy Blizanów w wysokości ………… zł."

§ 10. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

2. Podmioty zobowiązane są do złożenia sprawozdania na piśmie w terminach wymienionych w ust. zawierającego:

1) opis wykonanego zadania i terminowość jego realizacji,

2) zestawienie wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania,

3) zestawienie faktur.

3. Do sprawozdania muszą być załączone potwierdzone kserokopie dowodów księgowych dokumentujące dokonane operacje gospodarcze oraz innych dokumentów dowodowych identyfikujących rodzaj zleconych zadań.

4. Podmioty otrzymujące dotację wraz ze sprawozdaniem przedkładają do wglądu oryginały dokumentów finansowych potwierdzających, że zrealizowano je ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

5. Dotacja podlega zwrotowi do budżetu na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

6. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji:

1) prawo kontroli dokumentacji finansowej w dotowanych podmiotach przysługuje Wójtowi Gminy Blizanów,

2) kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza pracownik Urzędu Gminy Blizanów na podstawie upoważnienia Wójta,

3) kontrolę przeprowadza się po uprzednim, co najmniej 7 dniowym uprzedzeniu podmiotu dotowanego o zakresie kontroli, czasie i miejscu kontroli.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 polega na:

1) sprawdzeniu pod względem merytorycznym wykonania zadania, zgodności ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w umowie,

2) jakości i terminowości jego realizacji,

3) zgodności sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany.

3. Z wykonanych czynności kontrolnych sporządza się pisemny protokół, który otrzymuje podmiot dotowany i Wójt Gminy Blizanów.

4. Podmiotowi dotowanemu przysługuje prawo złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli pisemnych wyjaśnień.

§ 12. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania o udzielenie dotacji zapewnia się pełną jawność jego uczestnikom, a w szczególności przez:

1. zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do opinii wydanych w sprawie wniosków,

2. podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia w sprawie wniosków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Blizanów


Jan Wojtyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/220/2012
Rady Gminy Blizanów
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Blizanów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/220/2012
Rady Gminy Blizanów
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama