reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/147/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Czerniejewo, w tym terminu i miejsca składania

Na podstawie art. 6 n ust. 1 i art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości (położonych na obszarze Gminy Czerniejewo), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo deklarację, o której jest mowa w § 1 w terminie do 28 lutego 2013 roku, w latach następnych do 15 stycznia.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXV/147/12
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI_2_-1-do druku


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXV/147/12

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 listopada2012r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6 n powyższej ustawy rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację należy podać dane identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady komunalne).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do burmistrza w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 21.11.2012r.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama