reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Miasta Czarnków

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się w Urzędzie Miasta Czarnków.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa się w terminie do 15 lutego 2013r., kolejne w terminach określonych w/w ustawie t.j. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/178/2012
Rady Miasta Czarnków
z dnia 29 listopada 2012 r.

Deklaracja

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.Dz.U. z 2012r. poz.391 )
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Czarnków, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz zaistnienia okoliczności mających
wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty.
Miejsce składania: Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ
BURMISTRZ MIASTA CZARNKÓW , Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

¤ pierwsza deklaracja ¤ korekta deklaracji - zmiana danych od dnia ................................

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¤ 1. właściciel ¤ 2. współwłaściciel ¤ 3. użytkownik wieczysty ¤ 4. jednostka organizacyjna
¤ 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu ¤ 6. inny podmiot władający nieruchomością

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA PEŁNA


REGON…………….…... PESEL ……..…………… Imię ojca……………….… Imię matki …………...

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

………………………....... ……….…………………....…. ……………...…………………
miejscowość ulica i nr domu/lokalu kod pocztowy i poczta

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA PEŁNA


REGON……………….… PESEL.………………….. Imię ojca….……………. Imię matki ……………...

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
………………………................ ...…………………....…........ ……………...………………
miejscowość ulica i nr domu/lokalu kod pocztowy i poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wpisać, jeżeli jest inny niż
w punkcie D)


CZARNKÓW, ULICA ……………………………….……….. NR DOMU ………….…....……… NR LOKALU …….....……..….…


WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z załącznikiem do niniejszej deklaracji oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w

części F niniejszej deklaracji zamieszkuje : ………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

Odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny/selektywny *

Stawka za odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł od osoby miesięcznie.

Stawka za odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny wynosi 9,50 zł od osoby miesięcznie.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ………………………………………… zł.
(Ilość osób x stawka miesięczna)

Opłatę za odpady komunalne uiszcza się miesięcznie z góry w terminie do dnia 15. każdego miesiąca
w kasie Urzędu Miasta Czarnków albo na rachunek bankowy Gminy Miasta Czarnków.

*niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialność karnej za podanie danych niezgodnych
ze stanem faktycznym.

………………………………………. ......................................
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

tel. kontaktowy ………………………..……….

ADNOTACJE ORGANU


Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1015).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama