reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), a także w związku z uchwałą nr XXXVII/289/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Raszków ze zmianą, Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w dalszej części planem, obejmuje obszar gminy Raszków w rejonie wsi: Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Szczurawice, Bieganin, Przybysławice, Rąbczyn i Jaskółki (obręby geodezyjne: Grudzielec 1; Grudzielec 2; Skrzebowa; Moszczanka 1; Moszczanka 2; Szczurawice 1; Przybysławice 1; Przybysławice 2; Rąbczyn 1; Jaskółki).

2. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa załącznik graficzny pt. "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Raszków" zwany rysunkiem planu w skali 1: 2000.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miastaRaszków, stanowiący załącznik nr 1,

2) rysunek planu w skali 1:2000(złożony z czterech arkuszy: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.) stanowiący załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 3,

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i o zasadach ich finansowania - załącznik nr 4.

4. Przedmiot i zakres ustaleń planu:

1) obszar objęty planem przeznacza się na lokalizację elektrowni wiatrowych, z zachowaniem funkcji rolnej i leśnej terenów nie przeznaczonych bezpośrednio na urządzenia elektrowni oraz z zachowaniem innych elementów istniejącego i projektowanego zagospodarowania, wymienione w §4 pkt 2) do pkt 14), nie związane z elektrowniami wiatrowymi.

2) ustalenia wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) granica powierzchni stożkowej,

5) symbole literowe i cyfrowe określające przeznaczenie terenów.

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne na rysunku planu mają znaczenie informacyjne lub postulatywne.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć zapis graficzny planu przedstawiony na mapie w skali1:2000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem literowym funkcji i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,

4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się budynki oraz słupy elektrowni wiatrowych od linii rozgraniczającej terenu,

8) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania,

9) pasie ochronnym, strefie bezpieczeństwa, strefie kontrolowanej, powierzchni stożkowej - należy przez to rozumieć obszar, w którym występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów,

10) pod pojęciem powierzchni stożkowej należy rozumieć strefę ograniczeń wysokości obiektów budowlanych uzależnione od położenia względem lotniska Michałków.

2. Pojęcia użyte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

§ 4. W granicach planu ustala się przeznaczenie podstawowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi wg następujących kategorii:

1) EW - tereny elektroenergetyki - lokalizacja elektrowni wiatrowych,

2) ZL - tereny lasów,

3) RZ - tereny łąk i pastwisk,

4) R - tereny rolnicze,

5) Rx - tereny rolnicze z zakazem lokalizacji wszelkich budynków,

6) R_1 - teren rolniczy z istniejącą zabudową inwentarsko-gospodarczą związaną z gospodarką rolną,

7) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

8) N - tereny nieużytków,

9) W - tereny infrastruktury technicznej - ujęcie wody (W_1) i stacja uzdatniania wody (W_2),

10) O - teren infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami,

11) KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

12) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

13) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

14) KDW - tereny dróg wewnętrznych /dojazd do pól/.

§ 5. 1. W granicach planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w celu zapewnienia jednorodnego wyrazu krajobrazu zespołów elektrowni wiatrowych:

1) typ elektrowni wiatrowych o konstrukcji nie odbiegającej od siebie,

2) nie odbiegająca od siebie kolorystyka elektrowni wiatrowych.

2. Obowiązują pozostałe ustalenia niniejszej uchwały.

§ 6. W granicach planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w zakresie ochrony krajobrazu:

a) na terenach objętych planem zakazuje się wprowadzania dolesień, za wyjątkiem terenów leśnych,

b) zakazuje się realizacji zmian ukształtowania terenu wykraczających poza zakres prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych,

2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

a) do celów grzewczych ustala się zastosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi lub wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (np. energia słoneczna),

b) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu materiałów pylących,

3) w zakresie ochrony przyrody:

a) na terenie objętym niniejszym planem wszelkie działania inwestycyjne i gospodarcze należy podporządkować celom ochrony, dla których zostały powołane: obszar chronionego krajobrazu"Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy", obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dąbrowy Krotoszyńskie", obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 "Dąbrowy Krotoszyńskie" uwzględniając ich sąsiedztwo,

b) nakazuje się lokalizację elektrowni wiatrowych poza głównymi trasami przelotów i głównymi ostojami gniazdowania ptaków,

4) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

a) ustala się konieczność zapewnienia ochrony wód gruntowych i podziemnych,

b) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem należy realizować poprzez odprowadzanie ścieków komunalnych oraz ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem systematycznego wywożenia przez wyspecjalizowane firmy,

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) płynne odchody zwierzęce powstałe w gospodarstwie rolnym należy gromadzić w oddzielnych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych z ewentualnym przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy ją doprowadzić do stanu pierwotnego lub przebudować w uzgodnieniu z jej zarządcą,

f) w celu zabezpieczenia terenu dla potrzeb związanych z utrzymaniem wód powierzchniowych ustala się lokalizację budynków inwentarsko-gospodarczych, o których mowa w § 20 ust. 2 oraz lokalizację ogrodzeń w odległości min. 4, 0 m od linii brzegowej wód powierzchniowych;

5) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) przy lokalizacji elektrowni wiatrowych ustala się nakaz ochrony mieszkańców przed hałasem poprzez zachowanie określonych przepisami odrębnymi poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy zagrodowej położone poza granicami planu),

b) emisja hałasu pochodząca z elektrowni wiatrowych nie może przekroczyć standardów jakości środowiska na terenach chronionych akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy zagrodowej położone poza granicami planu);

6) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych musi być prowadzone w sposób zgodny z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów, z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowane firmy,

b) zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,

c) sposób magazynowania odpadów winien zabezpieczać środowisko przed zanieczyszczeniem,

d) gospodarowanie masami ziemnymi: nadmiar mas ziemnych powstałych w czasie wykonywania robót budowlanych należy zagospodarować w granicach własności, względnie wywozić na miejsce przewidziane do ich zagospodarowania.

§ 7. W granicach planu ustala się następującą zasadę ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8. Ze względu na przedmiot planu, obejmujący ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów niezurbanizowanych, nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów dla poszczególnych jednostek bilansowych zostały określone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały oraz w § 13 ust. 4.

§ 10. Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1) obszar objęty planem znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie określonymi w ustawie o ochronie przyrody,

2) na obszarze objętym planem znajdują się grunty rolne podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przed przystąpieniem do realizacji elektrowni wiatrowych należy uzyskać stosowną decyzję na wyłączenie gruntów ornych z produkcji rolnej,

3) nie ustala się warunków dla terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ponieważ nie występują na terenie objętym planem,

4) część terenu planu jest objęta koncesjami na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu:

a) teren przedstawiony na arkuszu 2.1. - obejmuje koncesja Jarocin-Grabina nr 16/2001/p z dnia 03.08.2001 r. ważna do dnia 03.08.2012 r.,

b) tereny przedstawione na arkuszach 2.2. i 2.4. - obejmuje koncesja Ostrów Wielkopolski nr 48/96/p z dnia 30.11.1996 r. ważna do dnia 31.10.2012 r.

§ 11. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. Natomiast dopuszcza się dla każdej elektrowni wiatrowej wydzielenie terenu, związanego z lokalizacją elektrowni wiatrowej wraz z komunikacją, obsługą i serwisem elektrowni. Wydzielanie terenów może nastąpić w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EW.

§ 12. Na obszarze planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczególnych zasad zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) na terenach oznaczonych symbolem Rx ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (np. linie elektroenergetyczne, stacje rozdzielni elektroenergetycznych). Obiekty, o których mowa wyżej, można lokalizować pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi, szczególnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

2) w wydzielonym pasie ochronnym terenu, o szerokości 5,0 m liczonym od rzutu poziomego skrajnego przewodunapowietrznych linii elektroenergetycznych (E), obowiązuje zakaz lokalizowaniabudynków, budowli oraz zieleni wysokiej,

3) w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu (G) wysokiego ciśnienia Dn 100 o szerokości 4,0 m liczonej na stronę od jego osi obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz sadzenia drzew,

4) w strefie bezpieczeństwa istniejącego rurociągu paliwowego (XR) obowiązują ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków w części dotyczącej rurociągu paliwowego Płock - Ostrów Wielkopolski wraz z infrastrukturą towarzyszącą (uchwała nr IX/89/99 Rady Miasta Raszków z dnia 15 listopada 1999 r. - Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 93 poz. 1669),

5) w granicy powierzchni stożkowej lotniska Michałków dopuszcza się realizację budynków rolniczych, o których mowa w § 20 ust. 2 do wysokości 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, a wysokości wszelkich masztów, kominów, urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru nie może przekroczyć 70,0 m,

6) należy zapewnić wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

7) nie przewiduje się przypadku poważnej awarii przemysłowej; natomiast zachowano odpowiednie odległości lokalizacji elektrowni wiatrowych od zabudowy, dróg i infrastruktury technicznej oraz terenów kolejowych (położonych poza granicami planu).

§ 13. 1. Na obszarze planu ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenów istniejących dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL, KDD, KDW.

2. Poprzez drogi klasy zbiorczej/lokalnej (KDZ/KDL) realizuje się powiązania międzyobszarowe (powiatowe i gminne).

3. Poprzez drogi klasy dojazdowej (KDD) oraz wewnętrzne (KDW) realizuje się obsługę poszczególnych terenów i działek.

4. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu poniższymi symbolami, obowiązują następujące warunki:

1) drogi publiczne klasy zbiorczej KDZ:

a) nie przewiduje się zmiany szerokości pasa drogowego,

b) dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy,

c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów, które mogą być realizowane na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

2) drogi publiczne klasy lokalnej KDL:

a) nie przewiduje się zmiany szerokości pasa drogowego,

b) dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy,

c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów, które mogą być realizowane na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

3) drogi publiczne klasy dojazdowej KDD:

a) nie przewiduje się zmiany szerokości pasa drogowego,

b) dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy,

c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

d) dopuszcza się lokalizację zjazdów, które mogą być realizowane na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

4) drogi wewnętrzne (dojazdy do pól) KDW:

a) nie przewiduje się zmiany szerokości pasa drogowego,

b) dopuszcza się możliwość modernizacji i przebudowy,

c) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

d) dopuszcza się lokalizacje zjazdów, które mogą być realizowane na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) planowane, w zależności od potrzeb, sieci i urządzenia systemu infrastruktury technicznej: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i telesterownicze oraz inne, można lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych, pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z ich zarządcą oraz pozostałymi ustaleniami niniejszej uchwały,

2) w granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i telesterownicze oraz inne, niezbędne do obsługi terenu pod warunkiem, że ich lokalizacja nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i pozostałymi ustaleniami planu, przy czym lokalizacja elektrowni wiatrowych może się odbywać tylko na terenach EW,

3) należy zachować pasy ochronne, strefy bezpieczeństwa, strefy kontrolowane od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, rurociągu paliwowego i innych, wynikające z obowiązujących przepisów, norm i pozostałych ustaleń niniejszej uchwały,

4) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagają uzyskania warunków technicznych od ich zarządców.

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala się następująco:

1) zaopatrzeniew wodę dlacelówkomunalnych, technologicznychizabezpieczenia przeciwpożarowego ustala się z istniejących sieci wodociągowych oraz sieci planowanych, które będą podłączone do istniejących obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

2) odprowadzenie ścieków:

a) ścieki komunalne i bytowe należy odprowadzać do istniejącego systemu kanalizacji poprzez istniejące i planowane kanały,

b) do czasu wyposażenia obszaru w kanalizację dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników z zapewnieniem systematycznego wywozu przez wyspecjalizowane firmy,

c) płynne odchody zwierzęce powstałe w gospodarstwie rolnym należy gromadzić w oddzielnych szczelnych zbiornikach z ewentualnym przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do systemu odprowadzania wód opadowych, a w przypadku jego braku do wód i ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego planem przewiduje się z istniejących i planowanych sieci i urządzeń po ich rozbudowie na warunkach określonych w obowiązujących przepisach oraz przez zarządcę sieci,

b) energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami elektroenergetycznymi do stacji elektroenergetycznej, położonej poza obszarem niniejszego planu, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

c) obowiązują ustalenia § 12 pkt 2,

d) dopuszcza się realizację stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z pozostałymi ustaleniami planu i pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu. Na terenie, gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę urządzeń i sieci, o których mowa w pkt 4 lit. a) odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci. Określenie ostatecznej rozbudowy i budowy sieci i urządzeń możliwe będzie po określeniu zapotrzebowania na moc,

e) dopuszcza się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych przez operatora,

f) urządzeniaelektroenergetycznenależy wkomponować wistniejąceiprojektowane zagospodarowanie terenu zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych ustala się z własnych kotłowni opalanych paliwami charakteryzującymi się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi lub z wykorzystaniem energii odnawialnej,

6) zaopatrzenie w gaz:

a) przedmiotowe tereny nie są wyposażone w sieć gazową,

b) w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na gaz przyłączanie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązującym prawie energetycznym po uzgodnieniu z dostawcą gazu i będzie zależało od warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających potrzebę rozbudowy sieci gazowej. Dopuszcza się możliwość realizacji stacji redukcyjno-pomiarowych bez konieczności wykonywania zmiany planu, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości, wymaganych obowiązującymi przepisami, od istniejącej iprojektowanej zabudowy,

c) obowiązują ustalenia § 12 pkt 3,

d) należy zagwarantować dostępność do gazociągów dla potrzeb związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem,

7) zasady gospodarki odpadami: gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów musi być prowadzone w sposób zgodny z przepisami odrębnymi oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z uwzględnieniem segregacji odpadów z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowane firmy,

8) gospodarowanie masami ziemnymi: nadmiar mas ziemnych powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy zagospodarować w granicach własności, względnie wywozić na miejsca wskazane do ich zagospodarowania.

§ 15. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania terenów:

1) w okresie budowy, montażu, eksploatacji i demontażu elektrowni wiatrowych ustala się, w zależności od potrzeb, tymczasowe zajęcie terenów R pod układ komunikacyjny, w tym: zjazdów z dróg publicznych na drogi wewnętrzne o 50,0 m promieniach skrętu,

2) po zakończeniu prac ustala się nakaz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

§ 16. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ustala się obowiązek zgłaszania do stosownych służb ruchu lotniczego wszelkich obiektów o wysokości równej lub większej jak 50,0 m n.p.t.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O utrzymuje się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami - istniejące składowisko odpadów komunalnych,

2) uzupełniające:

a) budynek administracyjno-socjalny - istniejący,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń izolacyjna,

d) dojścia, przejazdy, tymczasowe drogi wewnętrzne, dojazdy i miejsca postojowe.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O ustala się:

1) obowiązek monitorowania uszczelnienia dna i skarp składowiska w sposób uniemożliwiający kontakt z wodami powierzchniowymi i podziemnymi,

2) nakaz utrzymania pasa zieleni izolacyjnej,

3) pozostałe warunki funkcjonowania składowiska i zagospodarowania terenu wg zatwierdzonego projektu technicznego składowiska odpadów oraz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowaniu składowiska odpadów,

4) po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów teren należy zrekultywować. Kierunek rekultywacji zostanie określony przez upoważniony organ,

5) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą terenu O,

6) dopuszcza się remonty istniejących obiektów budowlanych bez możliwości zmiany ich gabarytów,

7) dotychczasowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu pozostają bez zmian,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 4).

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W (W_1; W_2) utrzymuje się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej

a) ujęcie wody W_1 - istniejące,

b) stacja uzdatniania wody W_2 - istniejąca;

2) uzupełniające, w zależności od potrzeb:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe.

2. W granicach terenów W obowiązuje zakaz lokalizacji i realizacji wszelkich obiektów budowlanych nie związanych z obsługą terenów i przeznaczeniem podstawowym, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) utrzymuje się dotychczasowy sposób zabudowy i zagospodarowania terenów,

2) dopuszcza się remonty istniejących obiektów budowlanych bez możliwości zmiany ich gabarytów,

3) w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują następujące ustalenia:

a) zabrania się użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją wody,

b) zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób pozwalający na ich przedostanie się do urządzeń do poboru wody,

c) nakazuje się zagospodarowanie terenu zielenią,

d) nakazuje się ograniczyć do niezbędnego minimum przebywania osób w strefie, a ewentualnie powstałe ścieki komunalne usuwać zgodnie z przepisami poza strefę;

4) należy przestrzegać ustaleń dla wyznaczonej strefy bezpośredniej ujęcia i pozwolenia wodno- prawnego z dnia 23.04.2004 r. sygn. OŚ.6223-9/04,

5) granica strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody pokrywa się z liniami rozgraniczającymi teren W_1,

6) dotychczasowe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów pozostają bez zmian,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 4.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem EW (EW_ 1 - EW_ 23) ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny elektroenergetyki - lokalizacja elektrowni wiatrowych,

2) uzupełniające:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne,

b) budowle i urządzenia służące do pomiaru wiatru o wysokości do 150 m, z zastrzeżeniem ustaleń § 12 pkt 5,

c) lokalizacja lub wydzielenie dróg dojazdowych wewnętrznych do obsługi wież elektrowni wiatrowych,

d) lokalizacja lub wydzielenie placów manewrowych, montażowych i miejsc postojowych,

e) lokalizacja obiektów budowlanych związanych z realizacją, eksploatacją i demontażem elektrowni wiatrowych,

f) lokalizacja dróg wewnętrznych, placów, zjazdów, przejazdów jako tymczasowe obiekty budowlane, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych.

2. W granicach terenów EW obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy nie związanej z elektrowniami wiatrowymi.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów EW:

1) na każdym terenie EW dopuszcza się lokalizację jednej elektrowni wiatrowej,

2) maksymalna łączna wysokość wieży elektrowni wiatrowej wraz z łopatą śmigła w jej górnym położeniu -210,0 m n.p.t., przy czym łopata śmigła nie może przekroczyć terenu Rx wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni terenu EW, minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% terenu EW,

4) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od dróg publicznych klasy zbiorczej KDZ - minimum 20,0 m od linii rozgraniczających drogi, za wyjątkiem KDZ_1, od której nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na minimum 24,0 m po północnej stronie drogi KDZ_1, po południowej 20 m,

b) od dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej KDL/KDD - min. 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

c) od dróg wewnętrznych KDW - minimum 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

d) odległości, o których mowa w lit. a), b), c) mogą być zmniejszone za zgodą zarządcy drogi,

5) odległość elektrowni wiatrowych od terenów chronionych akustycznie w takiej odległości, aby zostały zachowane warunki wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu,

6) obsługa komunikacyjna z projektowanych dróg wewnętrznych dojazdowych do elektrowni wiatrowych, zgodnie z rysunkiem planu, których szerokość ustala się na minimum 4,0 m. Drogidojazdowe do elektrowni wiatrowych połączone z układem komunikacyjnym zewnętrznym, zgodniez rysunkiem planu,

7) w celu zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi oraz mienia należy zachować minimalne odległości lokalizacji turbin wiatrowych od napowietrznych linii elektroenergetycznych, rurociągu paliwowego i planowanego gazociągu zgodnie z pozostałymi ustaleniami niniejszej uchwały i obowiązującymi przepisami. Lokalizacja, eksploatacja oraz zastosowane technologie i materiały winny uwzględniać bezpieczeństwo użytkowania projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz linii kolejowej (położonej poza granicami planu),

8) dopuszcza się wykonanie ochronnego ogrodzenia terenu wokół elektrowni wiatrowych i oświetlenia ochronnego z zastrzeżeniem § 6 pkt 4 lit f.

4. Do czasu realizacji inwestycji dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze terenu.

5. Ustalenia § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym,

2) uzupełniające:

a) lokalizacja podziemnych i nadziemnych sieci, urządzeń infrastruktury technicznej w tym stacji rozdzielni elektroenergetycznych oraz lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych w tym dojazdowych do pól, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i pozostałymi ustaleniami niniejszego planu,

b) dopuszcza się, w zależności od potrzeb, lokalizację gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia Dn 100, przy czym obowiązują ustalenia § 12 pkt 3,

c) wykorzystanie terenu, w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą, pod tymczasowe place, drogi montażowe, zjazdy, przejazdy związane z budową, montażem, eksploatacją i demontażem elektrowni wiatrowych. Obiekty tymczasowe, o których mowa wyżej po zakończeniu robót budowlanych i montażowych nakazuje się przywrócić do stanu poprzedniego,

d) lokalizacje urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 m n.p.t. z zastrzeżeniem § 12 pkt 5.

2. W granicach terenów R dopuszcza się (w zależności od potrzeb) wznoszenie budynków inwentarsko- gospodarczych (np. stodoła, wiata lub garaż na maszyny rolnicze, obora i inne związane z gospodarstwem rolniczym) przy zachowaniu następujących zasad zabudowy i zagospodarowania:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od dróg publicznych klasy zbiorczej KDZ - minimum 20,0 m od linii rozgraniczającej drogi za wyjątkiem KDZ_1, od której nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na minimum 24,0 m po północnej stronie drogi KDZ_1, po południowej 20,0 m,

b) od dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej KDL/KDD -15,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

c) od dróg wewnętrznych KDW - 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi,

d) odległości, o których mowa w ppkt a), b), c) mogą być zmniejszone za zgodą zarządcy drogi,

2) wysokość budynków nie wyższa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu,

3) geometria dachów: dwuspadowe, jednospadowe o kącie nachylenia do 45 0 ,

4) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy na 80% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 500 m2 oraz maksymalną wielkość obsady do 210 DJP. Minimalną powierzchnię biologicznie czynną ustala się na 10% powierzchni działki,

5) dopuszcza się lokalizację budynków inwentarsko-gospodarczych i innych rolniczych w granicy działki,

6) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych; dopuszczalna również poprzez drogi wewnętrzne posiadające dostęp do dróg publicznych,

7) ustalenia § 12 stosuje się odpowiednio.

3. W granicach terenów R obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, w tym również w zabudowie zagrodowej w ramach gospodarstwa rolnego.

§ 21. Dla terenu rolniczego R_1 z istniejącą zabudową inwentarsko - gospodarczą związaną z gospodarką rolnąustala się:

1) istniejącebudynkigospodarczo-inwentarskie niezmieniajądotychczasowegosposobu użytkowania,

2) dopuszcza się: budowę nowych budynków inwentarskich, gospodarczych i innych związanych z gospodarką rolną; możliwość przeprowadzenia remontów, przebudowy, rozbudowy istniejących budynków z zachowaniem dotychczasowej formy architektonicznej,

3) obowiązuje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych,

4) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

a) wysokość nowych budynków do 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu,

b) geometria dachów: dwuspadowe o kącie pochylenia do 450, kryte dachówką,

c) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu R_1, a minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10% powierzchni terenu R_1.

§ 22. Dla terenów rolniczych Rx:

1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków,

2) dopuszcza się:

a) lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym stacji rozdzielni elektroenergetycznychoraz lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych w tym dojazdowych do pól, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

b) wykorzystanie terenu, w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą, pod tymczasowe place, drogi montażowe, zjazdy, przejazdy związane z budową, montażem, eksploatacją i demontażem elektrowni wiatrowych. Teren pod obiekty tymczasowe, o których mowa wyżej po zakończeniu robót budowlanych i montażowych nakazuje się przywrócić do stanu poprzedniego,

c) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 m n.p.t.,

3) dopuszczenia, o których mowa w pkt 2 muszą być zgodne z przepisami odrębnymi, szczególnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

4) nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ponieważ obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich budynków,

5) dla urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia dotyczące linii zabudowy zawarte w § 19 ust. 3 pkt 4,

6) ustalenia § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenów R, R_1, Rx mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ utrzymuje się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny łąk i pastwisk,

2) uzupełniające: nie ustala się.

2. W granicach terenów RZ dopuszcza się lokalizację: dróg wewnętrznych, zjazdów, przejazdów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenów RZ obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich budynków,

4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: obsługa komunikacyjna z dróg publicznych; dopuszczalna również poprzez drogi wewnętrzne posiadające dostęp do dróg publicznych,

5. Nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, ponieważ obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich budynków.

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 19 ust. 3 pkt 4).

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL utrzymuje się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny lasów,

2) uzupełniające: nie ustala się.

2. W granicach terenów ZL zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem służących do obsługi terenów leśnych.

3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejący drzewostan,

2) możliwe nowe nasadzenia.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie:

1) podstawowe: wody powierzchniowe (rowy melioracyjne szczegółowe oraz rzeka Niedźwiada),

2) uzupełniające: nie ustala się.

2. W granicach terenów WS obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych i budowli za wyjątkiem związanych z eksploatacją wód z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.

3. Dopuszcza się (w uzgodnieniu z zarządcą) możliwość:

1) przekrycia rowów melioracyjnych szczegółowych w uzgodnieniu z ich zarządcą,

2) przekroczeniarzeki Niedźwiadyirowówliniamikablowymitelekomunikacyjnymii elektroenergetycznymi oraz drogami wewnętrznymi.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem N ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: nieużytki,

2) uzupełniające: nie ustala się.

2. Dopuszcza się: drogi wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, ponieważ obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich budynków.

4. Nieprzekraczalne linie zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 19 ust. 3 pkt 4).

§ 28. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), dla terenów objętych niniejszym planem obowiązuje stawka służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

1) 0,1% dla terenów dróg (KDZ, KDL, KDD, KDW),

2) 0,1% dla terenów rolniczych (R, R_1, Rx),

3) 0,1% dla terenów łąk i pastwisk (RZ),

4) 0,1% dla terenów lasów (ZL),

5) 0,1% dla terenu infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami (O),

6) 0,1% dla terenu infrastruktury technicznej - ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej (W_1),

7) 0,1% dla terenu infrastruktury technicznej - stacja uzdatniania wody (W_2),

8) 0,1% dla terenów nieużytków (N),

9) 0,1% dla terenów wód powierzchniowych (WS),

10) 30% dla terenów elektroenergetyki - lokalizacja elektrowni wiatrowych (EW).

§ 29. W ramach niniejszego planu uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia 2,5397 ha gruntów rolnych klasy R III b na cele nierolnicze.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 30. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków uchwalony uchwałą NrVIII/64/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 sierpnia 2003 r. w części objętej niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem § 12 pkt 4) niniejszej uchwały.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.1.jpg

Arkusz 2.1

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.2.jpg

Arkusz 2.2

Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.3.jpg

Arkusz 2.3

Załącznik Nr 2.4 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.4.jpg

Arkusz 2.4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/142/2012
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/142/2012

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku Rada Gminy i Miasta Raszków podjęła Uchwałę Nr XXXVII/289/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków. Wymieniona uchwała wraz z załącznikiem dotyczącym analizy zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu stanowiły podstawę do podjęcia prac nad planem miejscowym.

W trakcie prowadzonej procedury planistycznej zawiadomiono w miejscowej prasie oraz poprzez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu.
Pismem PP 7322/1/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, powiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu o przystąpieniu do jego opracowania oraz o terminie składania wniosków. Wnioski zbierane były do 03 sierpnia 2010 r.

Wnioski, które dotyczyły obszaru opracowania zostały uwzględnione (tabela "wykaz wniosków…..").

Pismem z dnia 19 lipca 2010 r. sygn. DI IV 146-7323/643/10 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, powołując się na Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (zmiana uchwalona 26 kwietnia 2010 r. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVI/690/10) przekazał poniższe zadania o znaczeniu ponadlokalnym, które winny być uwzględnione w przedmiotowym planie:

1. infrastruktury technicznej:

- rurociąg paliwowy Płock - Gorzyce,

2. środowiska przyrodniczego:

- istniejące kompleksy leśne,

- najwartościowsze gleby,

- obszar prognostyczny zalegania wód mineralnych termalnych,

- obszar szczególnej ochrony wód powierzchniowych - zlewnia chroniona wykorzystywana do zasilania infiltracyjnych ujęć komunalnych,

- korytarz ekologiczny doliny Ołoboku.

Zadania, o których mowa wyżej, a które dotyczyły obszaru opracowania zostały uwzględnione w podjętym opracowaniu.

W ciągu dalszej procedury planistycznej, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kolejno projekt został zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz pozostałe organy i instytucje wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 roku ustawy z dnia 03 października 2008 roku
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach której wykonana została prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany ww. planu wraz z prognozą został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 28.10.2011 r. pismo sygn. WOO-III.410.737.2011.MM zawarł wnioski i uwagi, które zostały uwzględnione zarówno w projekcie planu, jak
i w prognozie oddziaływania na środowisko w sposób opisany w uzasadnieniu i podsumowaniu dotyczącym przyjęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków, wynikającym odpowiednio z art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wojewoda Wielkopolski uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych - pismo IR.Ka-2.743-37/11 z dnia 06 października 2011 r.

Projekt planu został uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego zgodności
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa - postanowienie nr 779/10 z dnia 14 października 2011 r. z zastrzeżeniem wskazując na możliwą kolizję z planowanymi korytarzami przebiegu kolei dużych prędkości oraz wskazał na konieczność uzyskania stanowiska Zarządu PKP PLK S.A.

Burmistrz Gminy i Miasta pismem z dnia 20 października 2011 r. sygn. PP.7322/1/2010 wystąpił o stanowisko PKP PLK S.A. w Warszawie i uzyskał ogólną informację (wrysowany przebieg KDP na ortofotomapie wraz z obiektami towarzyszącymi). Wskazany wariant przebiegu przechodził przez środek wsi Grudzielec i istniejące budynki, na co władze Gminy nie mogły się zgodzić i rozpoczęły rozmowy z projektantami KDP w sprawie wypracowania wspólnej, optymalnej koncepcji. Obecnie władze gminy dysponują 2 - ma wariantami przebiegu KDP i żaden z nich nie jest ostateczny - dalej trwają wspólne (władz Gminy z PKP PLK S.A.) prace nad określeniem optymalnego wariantu.

Planowana na terenie Gminy Raszków inwestycja w zakresie przebiegu kolei dużych prędkości będzie przesłanką do wprowadzenia jej do planu miejscowego po wypracowaniu wspólnego stanowiska oraz określeniu dokładnego przebiegu, terminu i warunków realizacji.

W związku z tym Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uznał za uzgodniony projekt planu miejscowego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto projekt planu miejscowego został przedstawiony do uzgodnienia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Postanowieniem Prezes ULC sygn. ULC-LTL-2/54-0399/01/11 z dnia 04.11.2011 r. postanowił nie uzgodnić przedstawionego projektu planu ze względu na wysokość urządzeń i obiektów do pomiaru parametrów wiatru, znajdujących się na planowanym obszarze (załącznik graficzny 2.3. obręb Rąbczyn 1) w powierzchni stożkowej lotniska Michałków, gdzie obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy. Po skorygowaniu projektu rysunku planu (ark. 2.3.) oraz projektu uchwały i ograniczeniu wysokości do 70 m oraz przesłaniu do ponownego uzgodnienia Prezes ULC postanowieniem z dnia 02.02.2012 r. sygn. ULC-LTL-2/54-0399/02/11 uzgodnił przedmiotowy projekt planu miejscowego.

W związku z ograniczeniem wysokości zabudowy w powierzchni stożkowej lotniska Michałków przesłano projekt planu miejscowego do ponownego zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko - czyli opinię pozytywną.

W trakcie procedury planistycznej uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze 2,5397 ha gruntów rolnych klasy III b.

Po ogłoszeniu(w dniu 14 maja 2012 roku) w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty w dniach od 25 maja 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Raszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a w dniu 26 czerwca 2012 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego. Wnioski do wyłożonego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko można było składać do dnia 19 lipca 2012 roku.

Do ww. dokumentów wniesionocztery uwagi:

1. uwaga dotycząca wysokości elektrowni wiatrowych, odległości od zabudowań i potrzeby analizy ustalonych w projekcie planu warunków inwestycji,

2. uwaga do analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszków, uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 kwietnia 2010, Nr XXXVII/289/2010, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków oraz załącznika graficznego do tej uchwały. Uwaga dotyczy również wyłożonego projektu planu miejscowego w zakresie granic opracowania projektu planu, lokalizacji i oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowej na terenie EW_21 w odniesieniu do budynku na działce nr ew. 61/7,

3. uwaga dotycząca podstawy prawnej sporządzenia rysunku wyłożonej do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko,

4. uwaga dotycząca zmiany lokalizacji drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej oznaczonej na rysunku planu symbolem EW_8 na działce 126 poprzez działkę nr ew. 303.

Trzy pierwsze uwagi nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, natomiast uwaga
4 została uwzględniona - uzasadnienie w zarządzeniu nr 0050.287.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Raszków.

Po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego i uwzględnieniu 4-tej uwagi nie stwierdzono konieczności ponowienia uzgodnień.

Bezpośrednim powodem podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków była potrzeba wyznaczenia nowych terenów przeznaczonych pod lokalizacje elektrowni wiatrowych. Realizacja budowy elektrowni wiatrowych będzie korzystna dla Gminy i Miasta Raszków, gdyż pozyskane zostanie nowe alternatywne źródło energii odnawialnej, co może również wpłynąć na przyciągnięcie nowych inwestycji i wzrost gospodarczy gminy.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przez Radę Gminy i Miasta Raszków przedmiotowej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama