reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 243 124 177 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 216 369 761 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26 754 416 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 240 924 177 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 212 553 291 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 370 886 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 2 200 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2013 roku.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 6 800 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 9 000 000 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę kredytów w wysokości 8 000 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 749 030 zł, w tym:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 560 430 zł,

2) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 117 600 zł,

3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 71 000 zł.

§ 6. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) zestawienie kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

2. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 4,5,6 przedstawia załącznik Nr 10.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2013 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 800 000 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,

2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł,

- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 800 000 zł.

2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piły


Rafał Zdzierela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

uch363zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

uch363zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

uch363zal3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

uch363zal4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

uch363zal5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

uch363zal6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

uch363zal7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

uch363zal8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

uch363zal9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/363/12
Rady Miasta Piły
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

uch363zal10

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama