reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz .U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kamieniec
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie - 19.392.225,00zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.711.792,00zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.680.433,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.568.289,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - 19.432.225 ,00zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.688.469,00zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2.743.756,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.568.289,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 4,

3) wykaz zadań inwestycyjnych na programy i projekty finansowane ze środków funduszy unijnych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 40.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 700.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 660.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00zł w tym na :

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 40.000,00zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 660.000,00zł

§ 7. Ustala sięzestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- Gminny Zakład Komunalny zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.000,00zł

2) celową w wysokości - 40.000,00zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Bosy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/136/2012
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama