reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII /198 /2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.258, i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości: 23 360 933 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 21 510 330 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 210 571 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 850 603 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 047 253 zł wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości: 24 023 030 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 21 045 467 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 210 571 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 977 563 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 977 563 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 072 990 zł wg szczegółowości dział, rozdział, paragraf zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości: 662 097 zł który zostanie pokryty z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 604 784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 942 687 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację

1) programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł

2) celowe w wysokości 237 019 zł w tym:

a) dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym 150 000 zł

b) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł

c) skutków awansów zawodowych nauczycieli 16 511 zł

d) odprawy emerytalne 10 508 zł

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 3 104 784 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł

§ 13. Ustala się kwotę 500 000 zł do której Burmistrz może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Burmistrza do ich zaciągania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100 000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /198 /2012
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /198 /2012
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII /198 /2012
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3-9 do Uchwały Nr XVII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama