reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.406.2012.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

orzekam

nieważność uchwały Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.406.2012.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647).

Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.159.2012 została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 listopada 2012 r.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

Rada Gminy Przykona w dniu 14 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ww. ustawyw planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Ww. przepis został wprowadzony ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) i wszedł w życie z dniem 21 października 2010 r. Ze względu na fakt, że przedmiotowy plan został wywołany uchwałą Rady Gminy Przykona nr 0007.75.2011 z dnia 27 września 2011 r., zastosowanie dla niego mają przepisy wprowadzone cytowaną wyżej ustawą.

Aktem wykonawczym dla ww. przepisu ustawy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). Zgodnie z § 4 pkt 6 powołanego rozporządzenia ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenia linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 uchwały, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami "1MN" - "17MN" i "1MN/U" - "11MN/U", dopuszczono lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym oraz budynków gospodarczych i garażowych, nie ustalając zarazem geometrii dachów dla budynków gospodarczych i garażowych, czym naruszono cytowane przepisy art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz § 4 pkt 6 rozporządzenia. W § 8 ust. 1 pkt 1 uchwały, na terenach zabudowy letniskowej, oznaczonych symbolami "1ML" - "7ML", dopuszczono lokalizację zabudowy letniskowej oraz budynków garażowych, nie ustalając zarazem geometrii dachów dla budynków garażowych. Ponadto § 13 ust. 1 pkt 1 uchwały, na terenach infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczonych symbolem "1E", dopuszczono lokalizację budowli i budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, których dla tego terenu na rysunku planu nie wyznaczono.

Organ nadzoru wskazuje, że obowiązek zawarcia w planie zagadnień określonych w art. 15 ust. 2 ustawy, a więc m. in. parametrów zabudowy, nie jest wprawdzie bezwzględny, jednakże pozostaje uzależniony od warunków faktycznych panujących w terenie. Oznacza to, że plan miejscowy musi zawierać ustalenia, o których mowa w wskazanym przepisie, jeżeli w terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie ww. zabudowy rodzi więc obowiązek ustalenia dla niej parametrów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń. Organ nadzoru, w toku badania zgodności z prawem przedmiotowego planu, stwierdził brak spójności pomiędzy zapisami uchwały a rysunkiem planu w zakresie:

- zawarcia w § 8 uchwały, ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem "7ML", którego na rysunku planu nie wyznaczono;

- wyznaczenia na rysunku planu terenów "7KDW", "4ZL", "5ZL" i "6ZL", dla których, za wyjątkiem przeznaczenia terenu w §5, nie zawarto w tekście uchwały żadnych ustaleń; dla porównania, dla innych terenów o tym samym przeznaczeniu określono inne ustalenia planu (np. w §14 ust. 3 i 4 uchwały dla dróg wewnętrznych KDW oraz w §12 dla terenów lasów ZL).

Ponadto zgodnie § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, "projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać określenie skali projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej". Badany plan narusza ww. przepis w zakresie braku zamieszczenia na rysunku planu nr 5 skali projektu planu miejscowego w formie liniowej.

W ocenie organu nadzoru wykazane naruszenia prawa są istotnymi, zatem stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0007.159.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Dąbrowa, Laski, Olszówka, Przykona, Psary, Smulsko, Wichertów jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama