reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.409.2012.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 19 grudnia 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)

orzekam

nieważność uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.409.2012.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647).

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 listopada 2012 r.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

Rada Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem przepisów ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 24 czerwca 2010 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.

Na podstawie § 7 pkt 2 lit. a) i c) badanej uchwały, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem "1MN", dopuszczono sytuowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz garażowej i gospodarczej, nie ustalając zarazem linii zabudowy dla obszarów obejmujących działki geodezyjne nr 1067-1071 oraz 154-159, czym naruszono cytowane wyżej przepisy. Ponadto w § 7 pkt 19 lit. f) uchwały, na terenie zieleni ogrodowej oznaczonym symbolem "ZO", dopuszczono realizację zabudowy rekreacyjnej pomijając ustalenie udziału w terenie powierzchni biologicznie czynnej. Istnieje konieczność zawarcia w planie miejscowym ustaleń, o których mowa we wskazanych wyżej przepisach, w przypadku gdy na danym terenie powstają okoliczności faktyczne uzasadniające dokonanie takich ustaleń. Dopuszczenie w przedmiotowym planie ww. rodzajów zabudowy rodzi więc obowiązek ustalenia dla każdego z nich parametrów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W § 3 pkt 8 badanej uchwały, zdefiniowano pojęcie "wysokości całkowitej budynku" w sposób odmienny od definicji "wysokości budynku" zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Akty wydawane przez rady gmin nie mogą zawierać powtórzeń ustawowych, ani też ich modyfikować lub uzupełniać, gdyż jest to niezgodne z zasadami legislacji (wyrok NSA z 20 sierpnia 1996 r. SA./Wr 2761/95). Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane i co stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego (zgodnie z § 149 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, Dz. U z 2002 r. Nr 100 poz. 908), gdyż takie działanie w stopniu istotnym narusza porządek prawny.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń. Organ nadzoru w toku badania zgodności z prawem przedmiotowego planu stwierdził brak spójności pomiędzy zapisami uchwały a rysunkiem planu w zakresie:

- zawarcia w objaśnieniach do rysunku planu oznaczenia "RM/MN", które nie występuje na przedmiotowym rysunku planu, a dla którego w treści uchwały nie zamieszczono żadnych ustaleń;

- ustalenia w § 2 ust. 2 pkt 18 i § 7 pkt 20 uchwały, przeznaczenia terenów, oznaczonych symbolem "ZE", jako tereny zieleni nieurządzonej i określeniu ich w objaśnieniu do rysunku planu jako tereny zieleni izolacyjnej;

- ustalenia w § 2 ust. 2 pkt 26 i § 7 pkt 27 uchwały, przeznaczenia terenów, oznaczonych symbolem "KD", jako teren dróg publicznych dojazdowych i objaśnienia oznaczenia na rysunku jako teren dróg publicznych;

- ustalenia w § 2 ust. 2 pkt 10 uchwały oraz w objaśnieniach do rysunku planu przeznaczenia terenów, oznaczonych symbolem "P" jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i ustalenia § 7 pkt 13 uchwały, przeznaczenia podstawowego terenów oznaczonych symbolem "2P" jako tereny obiektów produkcyjnych, usługowych i garażowych.

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że w § 7 pkt 25 lit. c) uchwały, dla terenów oznaczonych symbolem "1P" ustalono zakaz bezpośredniego włączenia do drogi krajowej oznaczonej symbolem "KD-K92" pomimo, iż tereny te ze sobą nie sąsiadują.

W ocenie organu nadzoru wykazane naruszenia prawa są istotnymi, zatem stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. jest w pełni uzasadnione. Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest konieczne i należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama