reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) szkło;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;

4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony;

7) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, pkt 1 - 4, należy zbierać w pojemnikach lub workach, określonych w rozdziale 3.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości.

2. Uprzątnięte z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości błoto, śnieg i lód, należy gromadzić na skraju chodnika, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3. Uprzątnięte z drogi publicznej błoto, śnieg i lód, należy gromadzić przy krawędzi jezdni, poza terenem przystanku komunikacyjnego, w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami może odbywać się na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej części nieruchomości, a ścieki będą odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego;

2) do mycia używane będą środki chemiczne ulegające biodegradacji;

3) należy myć wyłącznie nadwozie pojazdu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z nimi będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w pojemnikach lub kontenerach oraz w workach, odpowiadających obowiązującym normom.

2. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych należy stosować następujące urządzenia:

1) pojemniki o pojemności 0,06 m3, 0,12 m3, 0,24 m3oraz 1,1 m3;

2) kontenery o pojemności od 4 m3do 10 m3;

3) kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3do 0,12 m3.

3. Odpady, które zbierane są w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub przezroczystych workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i pojemnościach, odpowiadającym obowiązującym normom:

1) kolor niebieski z przeznaczeniem na papier o pojemności od 0,12 m3do 3,2 m3;

2) kolor żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
o pojemności od 0,12 m3do 3,2 m3;

3) kolor zielony z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe o pojemności od 0,12 m3do 3,2 m3;

4) kolor biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne o pojemności od 0,12 m3do 3,2 m3;

5) kolor brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji o pojemności
od 0,06 m3do 7 m3.

4. Odpady komunalne zmieszane, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla przedszkoli 5 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na zakład;

7) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 maja do końca października;

8) dla urzędów i instytucji 5 l na każdego pracownika;

9) szpitale, hotele, pensjonaty, internaty, bursy - 20 l na 1 łóżko.

5. Papier, odbierany z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące, należy gromadzić w workach lub pojemnikach, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla przedszkoli 5 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na zakład;

7) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 maja do końca października;

8) dla urzędów i instytucji 5 l na każdego pracownika;

9) szpitale, hotele, pensjonaty, internaty, bursy - 20 l na 1 łóżko.

6. Szkło, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące, należy gromadzić w workach lub pojemnikach, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) 25 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 3 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych 6 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, 3 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na zakład;

7) dla ogródków działkowych 6 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 maja do końca października;

8) dla urzędów i instytucji 3 l na każdego pracownika;

9) szpitale, hotele, pensjonaty, internaty, bursy - 13 l na 1 łóżko.

7. Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, odbierane z częstotliwością jeden raz na miesiąc, należy gromadzić razem w workach lub pojemnikach, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) 60 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 8 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla przedszkoli 8 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 8 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, 8 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik 120 l na zakład;

7) dla ogródków działkowych 15 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 maja do końca października;

8) dla urzędów i instytucji 8 l na każdego pracownika;

9) szpitale, hotele, pensjonaty, internaty, bursy - 30 l na 1 łóżko.

8. W przypadkach wyżej określonych jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz poza lokalem w miejscu ogólnodostępnym, dostatecznej ilości koszy na odpady komunalne.

9. W miejscach publicznych (place, parki, chodniki, zieleńce, promenady, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 20 l.

10. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 4.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości, powinna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów publicznych przeznaczonych do wspólnego użytku:

1) odpady komunalne zmieszane co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) papier oraz szkło co najmniej jeden raz na dwa miesiące;

4) odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, natomiast z zabudowy wielorodzinnej oraz z pozostałych nieruchomości w przypadku zaistnienia potrzeby. W pozostałym okresie w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu z uwzględnieniem warunków sanitarno-porządkowych;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu z uwzględnieniem warunków sanitarno-porządkowych.

3. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych a także na przystankach komunikacji publicznej, należy usuwać w sposób zapobiegający ich przepełnieniu jednak co najmniej jeden raz w tygodniu.

4. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych poza terenami o których mowa w ust. 3,
w szczególności na terenach zielonych oraz na placach zabaw, należy usuwać w okresie od maja do końca sierpnia codziennie, natomiast w pozostałym okresie co najmniej jeden raz na tydzień.

5. Częstotliwości odbierania i pozbywania się odpadów, określone w ust. 2, obowiązują na terenie wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, w tym przedsiębiorstw, targowisk, cmentarzy, ogródków działkowych itp.

§ 7. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach i przekazywać przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów;

2) szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, należy gromadzić:

a) na terenach zabudowy jednorodzinnej w przeznaczonych do tego celu workach;

b) na terenach zabudowy wielorodzinnej w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach;

c) na pozostałych nieruchomościach w przeznaczonych do tego celu workach, pojemnikach lub kontenerach;

i przekazywać przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów, na zasadach określonych w § 8,

3) odpady zielone należy:

a) na nieruchomościach zamieszkałych, gromadzić w przeznaczonych do tego celu workach, pojemnikach oraz kontenerach, a następnie przekazywać przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub gromadzić w przydomowych kompostownikach, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;

b) z terenu pozostałych nieruchomości, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub gromadzić w kompostownikach, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub przekazywać bezpośrednio do punktów handlowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

6) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub umieszczać w oznakowanych pojemnikach ustawionych w aptekach;

7) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub umieszczać w oznakowanych pojemnikach ustawionych m.in. w placówkach oświatowych i instytucjach lub oddawać w punktach handlowych wprowadzających baterie na rynek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się stosowanie worków.

3. Pojemność pojemników przy uwzględnieniu norm, o których mowa w § 5 ust. 4 - 7, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów z częstotliwością większą niż określona w § 6.

4. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, przy zachowaniu norm określonych w § 5 ust. 4 - 7.

§ 8. 1. Pojemnik na odpady komunalne powinien być usytuowany na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni , najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

3. W przypadku gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.

4. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.

§ 9. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane przez:

1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach, wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

2) poddawanie pojemników czyszczeniu, co najmniej dwa razy w roku;

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążenia;

4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 10. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach, w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 11. Zabrania się spławiania do wód, śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz transportowych, itp.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak co najmniej jeden raz na trzy miesiące.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania za okres 2 ostatnich lat dowodów opłat oraz umów dotyczących świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.

3. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, podejmuje się m.in. następujące działania:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców miasta;

2) zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko;

3) zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich powstawaniu;

4) zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi;

5) intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania z odpadami;

6) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub przetworzenia;

7) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

8) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

9) prowadzenie przez gminy kontroli rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w sposób zapewniający im bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia oraz przed uciążliwością dla otoczenia.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczeniem tych miejsc oraz do sprawowania dozoru nad nimi, szczególnie
w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane.

§ 15. 1. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy w miejscu publicznym jest dozwolone tylko w miejscach nie uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to ras psów, u których niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała np. pekińczyk.

2. Zwolnienie psów ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie należycie ogrodzonej nieruchomości, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego
a w szczególności na place zabaw dla dzieci, do piaskownic, na teren kąpielisk a także placówek handlowych lub gastronomicznych oraz innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu). Zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników.

4. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Obowiązek ten nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Na obszarach obejmujących tereny w granicach wyznaczonych ulicami:

1) Opacka, Klasztorna, Farna, Jana Pawła II, Gnieźnieńska do Targowej, Powstańców Wlkp. do Targowej, Ks. Wujka do Targowej, Przecznica, Wojska Polskiego, Rynek, Pocztowa, Cysterska, Poznańska, Bydgoska, Kolejowa, Plac Dworcowy, Przemysłowa do wjazdu na byłą bocznicę PKP,

2) Kościuszki, Reja do SP Nr 4, Lipowa do Kasprowicza, Kasprowicza, Słowackiego, Mickiewicza , Jeżyka, Libelta, Średnia, Szymona Wachowiaka,

obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (załącznik graficzny do niniejszej uchwały).

2. Na pozostałym terenie dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej,

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

3. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarami określonymi w ust. 1 i 2 z zachowaniem następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) hodowla nie będzie uciążliwa dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w szczególności z powodu nieprzyjemnego zapachu, much, hałasu itp.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku, na własny koszt deratyzacji swoich nieruchomości.

§ 18. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dotyczy również zarządców i użytkowników urządzeń infrastruktury podziemnej.

§ 19. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Miasta Wągrowca podaje do wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 20. Kontrolę i egzekwowanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca sprawuje Straż Miejska.

§ 21. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze przewidzianej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 22. Traci moc uchwała nr XLI/293/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 4, § 5 ust. 3 pkt 2 w części dotyczącej metali i opakowań wielomateriałowych, § 5 ust. 7 w części dotyczącej metali i opakowań wielomateriałowych, § 5 ust. 10, § 6 ust. 2 pkt 2 w części dotyczącej metali i opakowań wielomateriałowych oraz § 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXII/133/2012
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar obowiązywania zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich w Wągrowcu


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są podjąć szereg uchwał które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.

Obecnie na terenie Wągrowca obowiązuje regulamin, podjęty uchwałą nr XLI/293/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu, dnia 29 kwietnia 2010 r., jednak zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 98/2012 z dnia 19 października 2012 r., projekt regulaminu podlegał procedurze konsultacji społecznych na zasadach określonych w uchwale nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 1460). Konsultacje odbywały się w dniach od 9 listopada do 23 listopada 2012 r. Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniach od 5 do 19 listopada 2012 r. odbywały się spotkania z przedstawicielami zarządców nieruchomości wielolokalowych a także z przedstawicielami ogrodów działkowych, przedsiębiorstw oraz innych nieruchomości niezamieszkałych, które miały na celu omówienie projektu regulaminu. Na spotkaniach wniesiono szereg uwag, z których większość została uwzględniona w projekcie.

Projekt regulaminu został przesłany dnia 26 listopada 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej opinii. Dnia 28 listopada 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował projekt regulaminu.

Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca, ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 951.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama