reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonejw § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 11 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19 zł.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 13 zł,

b) o pojemności 120 l - w wysokości 19 zł,

c) o pojemności 240 l - w wysokości 27 zł,

d) o pojemności 1 100 l - w wysokości 107 zł,

e) o pojemności 4 000 l - w wysokości 277 zł,

f) o pojemności 5 000 l - w wysokości 344 zł,

g) o pojemności 7 000 l - w wysokości 486 zł,

h) o pojemności 10 000 l - w wysokości 656 zł.

2. Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 18 zł,

b) o pojemności 120 l - w wysokości 26 zł,

c) o pojemności 240 l - w wysokości 37 zł,

d) o pojemności 1 100 l - w wysokości 146 zł,

e) o pojemności 4 000 l - w wysokości 377 zł,

f) o pojemności 5 000 l - w wysokości 468 zł,

g) o pojemności 7 000 l - w wysokości 661 zł,

h) o pojemności 10 000 l - w wysokości 892 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin obowiązani są podjąć szereg uchwał które będą podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ww. ustawy Rada Miejska w Wągrowcu, w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z treścią art. 6 j ust. 1 ww. ustawy może stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki takiej opłaty, uwzględniającej zapisy art. 6k ust. 2. Na podstawie art. 6 j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust 2. Spośród wymienionych wyżej wariantów metoda ta jest najbardziej obiektywna i przejrzysta na tle pozostałych metod, gdyż ilość powstających na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z liczbą osób wytwarzających te odpady.

Powiązanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych z liczbą mieszkańców, wydaje się być bardziej zasadne niż z ilością zużytej wody. Przyjęcie wariantu umożliwiającego naliczanie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego a także od gospodarstwa domowego jest najbardziej krzywdzące dla mieszkańców, gdyż obie te możliwości nie odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznej ilości wytwarzanych odpadów.

Wobec powyższego przyjęta w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty, zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, jest najbardziej obiektywna.

W niniejszej uchwale określono również niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy są one zbierane i odbierane z terenu nieruchomości w sposób selektywny, zgodnie z zapisem art. 6 k ust. 3 cytowanej wyżej ustawy oraz ustalono opłatę za odbiór pojemników o poszczególnych pojemnościach z terenu nieruchomości niezamieszkałych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 951.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama