reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca

Na podstawie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.

§ 2. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa się w terminie do 15 marca 2013 roku.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1. Wykaz ten stanowi oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu, położonego w budynku wielolokalowym, o ilości osób zamieszkujących ten lokal.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązani są podjąć szereg uchwał które będą podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.

Zgodnie z art. 6 n ust. 1 ustawy, rada gminy określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze miasta Wągrowca. Zgodnie z treścią ustawy, uchwała powinna zawierać również informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 951.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama