reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wągrowca i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, świadczone będą następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,

b) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) odbiór następujących rodzajów odpadów zebranych selektywnie:

a) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) papier oraz szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

3) odbiór odpadów zielonych:

a) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz na dwa tygodnie,

b) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - w przypadku zaistnienia potrzeby;

4) przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK.

§ 3. W ramach uiszczonej opłaty, istnieje możliwość umieszczenia przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych w oznakowanych pojemnikach ustawionych w aptekach oraz zużytych przenośnych baterii i akumulatorów powstających w gospodarstwach domowych w oznakowanych pojemnikach ustawionych m.in. w placówkach oświatowych i instytucjach. Wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

§ 4. 1. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 2 pkt 4, mieszkaniec lub właściciel nieruchomości zamieszkałej, dostarcza odpady do PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) szkło;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;

4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony;

7) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Odpady w PSZOK przyjmowane są co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie.

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

5. Transport odpadów do PSZOK, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, świadczone będą następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) odbiór następujących odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

a) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) papier oraz szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

3) przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w PSZOK.

§ 6. 1. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 5 pkt 3, właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, dostarcza odpady do PSZOK.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych:

1) szkło;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;

4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.

3. Odpady w PSZOK przyjmowane są na zasadach określonych w § 4 ust. 3 - 5.

§ 7. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zebranych i przekazanych do odebrania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie miasta Wągrowca.

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez miasto Wągrowiec z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

§ 9. 1. Odpady zmieszane, odebrane od właścicieli nieruchomości, skierowane zostaną do właściwej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Odpady gromadzone selektywnie, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK, poddane zostaną stosownym procesom określonym w ustawie o odpadach z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są podjąć szereg uchwał które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.

Zgodnie z art. 6 r ust. 3 ustawy, rada gminy określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała powinna określać w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


dr Władysław Purczyński


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 951.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama