reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ruda

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Zdunach uchwala:

STATUT SOŁECTWA RUDA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo Ruda jest jednostką pomocniczą Gminy Zduny, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców.

§ 2. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

1) Gmina- Gminę i Miasto Zduny,

2) Rada - Radę Miejską w Zdunach,

3) Urząd - Urząd Gminy i Miasta Zduny,

4) Burmistrz- Burmistrza Gminy i Miasta Zduny,

5) Sołectwo- Sołectwo Ruda

6) Statut - Statut Sołectwa Ruda

7) Sołtys - Sołtysa Sołectwa Ruda

8) Rada Sołecka- Radę Sołecką Sołectwa Ruda

9) Zebranie Wiejskie - Zebranie Wiejskie Sołectwa Ruda.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy,

2) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

3) opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, w szczególności regulacji prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa oraz zmiany Statutu,

4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa.

5) podejmowanie innych czynności i działań.

§ 4. 1. Organami sołectwa są :

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana na okres trwania kadencji Sołtysa.

Rozdział 3.
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Burmistrza.,

§ 7. 1. Zebranie jest ważne , gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcy tj. poprzez ogłoszenie lub kurendę, co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie.

2. Zebranie jest ważne w pierwszym terminie , gdy uczestniczy w nim co najmniej1/10uprawnionych do udziału w zebraniu . O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców , zebranie może odbyć się bez względu na liczbę biorących w nim udział w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od ustalonej godziny pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu i miejscu.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie , na którym ma być dokonany wybór członków Rady Sołeckiej oraz sołtysa zwołuje Rada Miejska , która określa miejsce , dzień, godzinę I i II terminu zebrania wiejskiego oraz proponuje przewodniczącego zebrania .

2. Uchwała o zwołaniu zebrania , o którym mowa w ust. 1 powinna być podana do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania .

§ 9. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

2) określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych w użytkowanie sołectwu oraz przeznaczenia dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu,

3) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, w szczególności środków funduszu sołeckiego,

4) uchwalanie planów działania sołectwa,

5) rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa i Rady Sołeckiej,

6) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa.

3. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu do kontaktu z sołectwem.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków. 2. O ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

3. Uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego podpisuje osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego.

4. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący Zebrania Wiejskiego i protokolant.

Rozdział 4.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 11. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3) reprezentowanie Sołectwa ,

4) systematyczne współdziałanie z Radą Sołecką,

5) rzetelne gospodarowanie mieniem gminnym przekazanym do użytkowania Sołectwu,

6) prowadzenie jawnej gospodarki finansowej Sołectwa,

7) utrzymanie stałej więzi z organami Gminy,

8) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przekazanych do realizacji Sołectwu,

9) składanie raz w roku sprawozdania z działalności Sołectwa na Zebraniu Wiejskim .

§ 12. 1. W zakresie określonym w § 11 ust. 2 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 7 członków i działa pod przewodnictwem Sołtysa.

3. Liczbę członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie każdorazowo przed dokonaniem wyboru Rady Sołeckiej.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 13. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem kadencji wskutek:

1) śmierci,

2) odwołania,

3) rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 14. 1. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego i następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.

2. O odwołanie mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek poprze co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Rady Miejskiej.

3. O odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wystąpić również Burmistrz z własnej inicjatywy, jeśli:

1) Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 11 Statutu,

2) Sołtys lub członek Rady Sołeckiej dopuścił się popełnienia przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem skazującym lub orzeczeniem o warunkowym umorzeniu postępowania,

3) zachodzi przyczyna powodująca niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej .

4. W celu przeprowadzenia głosowania Zebranie Wiejskie powołuje komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej 3 osób, do której stosuje się § 17 Statutu.

Rozdział 5.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 15. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez właściwy organ wyborczy.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów ( mieszkańców Sołectwa ) zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania . Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata na kandydowanie wyrażona ustnie podczas Zebrania Wiejskiego, na którym dokonywany jest wybór.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata przeprowadza się drugą turę wyborów.

3. Za wybranych uważa się tego kandydata lub tych kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów .

4. Wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie w głosowaniach tajnych. .

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób , wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania .Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa .

2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów , przeprowadzenie głosowania , ustalenie i ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów . Protokół podpisują przewodniczący zebrania i członkowie Komisji .

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa albo wszystkich członków Rady Sołeckiej Rada Miejska zarządza wybory uzupełniające .

2. 2 . Wybory innych osób dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej , przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie , informując o tym Radę Miejską .

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Gminy i Miasta .

2. Rada nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą własnych Komisji , przy czym przynajmniej raz na dwa lata dokonuje rewizji gospodarki finansowej Sołectwa.

3. Burmistrz i Komisje mają prawo wglądu do dokumentów , wstępu do pomieszczeń i budynków będących w użytkowaniu Sołectwa oraz pozyskiwanie opinii, wyjaśnień , informacji od pracowników i mieszkańców Sołectwa

§ 20. Burmistrz może przekazać sołectwu - jeśli wymagają tego przepisy prawa za zgodą Rady Miejskiej - składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.

§ 21. Burmistrz raz w roku składa Radzie Miejskiej - łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu - sprawozdanie z prowadzenia gospodarki finansowej Sołectw .

§ 22. . Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska po uzyskaniu opinii Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruda.

§ 23. 1. Traci moc uchwała nr 34/99 z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy.

2. Uchyla się Uchwałę nr IV/26/2011z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zduny.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach


mgr Zdzisław Malec


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych.

Z uwagi na konieczność zaktualizowania statutu sołectwa uchwalonego w 1999 roku i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów wnioskuję o przyjęcie uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama