reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Perzyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Zdunach uchwala

STATUT SOŁECTWA PERZYCE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo Perzyce jest jednostką pomocniczą Gminy Zduny, stanowiącą wspólnotę samorządową jej mieszkańców.

§ 2. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

1) Gmina - Gminę i Miasto Zduny,

2) Rada - Radę Miejską w Zdunach,

3) Urząd - Urząd Gminy i Miasta Zduny,

4) Burmistrz- Burmistrza Gminy i Miasta Zduny,

5) Sołectwo- Sołectwo Perzyce,

6) Statut - Statut Sołectwa Perzyce.

7) Sołtys - Sołtysa Sołectwa Perzyce,

8) Rada Sołecka- Radę Sołecką Sołectwa Perzyce,

9) Zebranie Wiejskie - Zebranie Wiejskie Sołectwa Perzyce,

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy,

2) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

3) opiniowanie projektów aktów prawnych organów gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, w szczególności regulacji prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa oraz zmiany Statutu,

4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa.

5) podejmowanie innych czynności i działań.

§ 4. 1. Organami sołectwa są :

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana na okres trwania kadencji Sołtysa.

Rozdział 3.
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Burmistrza.,

§ 7. 1. Zebranie jest ważne , gdy zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcy tj. poprzez ogłoszenie lub kurendę, co najmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie.

2. Zebranie jest ważne w pierwszym terminie , gdy uczestniczy w nim co najmniej1/10uprawnionych do udziału w zebraniu . O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców , zebranie może odbyć się bez względu na liczbę biorących w nim udział w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od ustalonej godziny pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu i miejscu.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie , na którym ma być dokonany wybór członków Rady Sołeckiej oraz sołtysa zwołuje Rada Miejska, która określa miejsce, dzień, godzinę I i II terminu zebrania wiejskiego oraz proponuje przewodniczącego zebrania .

2. Uchwała o zwołaniu zebrania , o którym mowa w ust. 1 powinna być podana do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania .

§ 9. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

2) określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych w użytkowanie sołectwu oraz przeznaczenia dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych sołectwu,

3) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, w szczególności środków funduszu sołeckiego,

4) uchwalanie planów działania sołectwa,

5) rozpatrywanie sprawozdań Sołtysa i Rady Sołeckiej,

6) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa.

3. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu do kontaktu z sołectwem.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.

2. O ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

3. Uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego podpisuje osoba przewodnicząca obradom Zebrania Wiejskiego.

4. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący Zebrania Wiejskiego i protokolant.

Rozdział 4.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 11. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3) reprezentowanie Sołectwa ,

4) systematyczne współdziałanie z Radą Sołecką,

5) rzetelne gospodarowanie mieniem gminnym przekazanym do użytkowania Sołectwu

6) prowadzenie jawnej gospodarki finansowej Sołectwa,

7) utrzymanie stałej więzi z organami Gminy,

8) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przekazanych do realizacji Sołectwu,

9) składanie raz w roku sprawozdania z działalności Sołectwa na Zebraniu Wiejskim.

§ 12. 1. W zakresie określonym w § 11 ust. 2 działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka liczy od 3 do 7 członków i działa pod przewodnictwem Sołtysa.

3. Liczbę członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie każdorazowo przed dokonaniem wyboru Rady Sołeckiej.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 13. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem kadencji wskutek:

1) śmierci,

2) odwołania,

3) rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 14. 1. Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego i następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.

2. O odwołanie mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek poprze co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Rady Miejskiej.

3. O odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wystąpić również Burmistrz z własnej inicjatywy, jeśli:

1) Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 11 Statutu,

2) Sołtys lub członek Rady Sołeckiej dopuścił się popełnienia przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem skazującym lub orzeczeniem o warunkowym umorzeniu postępowania,

3) zachodzi przyczyna powodująca niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej .

4. W celu przeprowadzenia głosowania Zebranie Wiejskie powołuje komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej 3 osób, do której stosuje się § 17 Statutu.

Rozdział 5.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 15. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez właściwy organ wyborczy.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów (mieszkańców Sołectwa) zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania .Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata na kandydowanie wyrażona ustnie podczas Zebrania Wiejskiego, na którym dokonywany jest wybór.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata przeprowadza się drugą turę wyborów.

3. Za wybranych uważa się tego kandydata lub tych kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie w głosowaniach tajnych.

§ 17. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób , wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania .Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.

2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów , przeprowadzenie głosowania , ustalenie i ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów . Protokół podpisują przewodniczący zebrania i członkowie Komisji .

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa albo wszystkich członków Rady Sołeckiej Rada Miejska zarządza wybory uzupełniające .

2. Wybory innych osób dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej, przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie , informując o tym Radę Miejską .

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Gminy i Miasta .

2. Rada nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą własnych Komisji , przy czym przynajmniej raz na dwa lata dokonuje rewizji gospodarki finansowej Sołectwa .

3. Burmistrz i Komisje mają prawo wglądu do dokumentów , wstępu do pomieszczeń i budynków będących w użytkowaniu Sołectwa oraz pozyskiwanie opinii, wyjaśnień , informacji od pracowników i mieszkańców Sołectwa

§ 20. Burmistrz może przekazać sołectwu - jeśli wymagają tego przepisy prawa za zgodą Rady Miejskiej - składniki mienia komunalnego i określić sposób korzystania z nich.

§ 21. Burmistrz raz w roku składa Radzie Miejskiej - łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu - sprawozdanie z prowadzenia gospodarki finansowej Sołectw .

§ 22. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska po uzyskaniu opinii Zebrania Wiejskiego Sołectwa Perzyce.

§ 23. 1. Traci moc uchwała nr 34/99 z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy.

2. Uchyla się Uchwałę nr IV/26/2011z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zduny.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach


mgr Zdzisław Malec


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych.

Z uwagi na konieczność zaktualizowania statutu sołectwa uchwalonego w 1999 roku i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów wnioskuję o przyjęcie uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama