reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się zakres obowiązywania systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zaniemyśl.

2) System obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania.

§ 2. 1) Na nieruchomościach zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są:

a) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,

b) odpady selektywnie zbierane: papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone - w każdej ilości,

c) odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie, akumulatory i opony, przeterminowane leki - w każdej ilości.

2) Do czasu utworzenia punktów zbiórki selektywnej na terenie Gminy, odpady problemowe, o których mowa w pkt. 1c będą odbierane "u źródła", zgodnie z ustalonym przez przedsiębiorcę harmonogramem.

§ 3. Przeterminowane leki można również przekazać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy.

§ 4. Zużyte baterie można również przekazywać do specjalnych pojemników znajdujących się w szkołach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy.

§ 5. Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać przedsiębiorcy, zgodnie z ustalonym przez niego harmonogramem.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą przez przedsiębiorcę po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

§ 7. Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin, akumulatory, opony, oleje itp. należy przekazać do punktu zakupu.

§ 8. 1) Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podane zostaną w harmonogramach i dostarczone mieszkańcom, a także będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Zaniemyśl pod adresem: www.zaniemysl.pl

2) W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień następujący po dniu wolnym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.


Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określono zatem w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem zbierania odpadów komunalnych. Wskazano również możliwość gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów "u źródła" oraz w planowanym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Poinformowano także o innej możliwości oddania niektórych odpadów problemowych. Szczegółowe zasady pozbywania się przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, które zawarte są również w przedmiotowej uchwale zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.


sporządziły: B.Jaszkiewicz, H.Jaskólska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama