| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/199/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013

Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zmianami) art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami); art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami)

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 126.742.958 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 120 427 090 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6 315 868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ,zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 1.180.102 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 123.462.958 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 115.224.320 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.238.638 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.230.489 zł ,

e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 280 000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.280.000 zł, planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 339 104

2. celowe w wysokości 1 260 478 z tego:

a) na nauczanie indywidualne 250 000

b) na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży 13 500

c) na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej 6 600

d) na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieję na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie 5 100

e) na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów 57 720

f) na awans zawodowy nauczycieli 100 000

g) na remonty w jednostkach organizacyjnych 350 000

h) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 46 221

i) na zarządzanie kryzysowe 230 000

j) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 171 337

k) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 30 000

§ 9.

Ustala sie maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym w kwocie 2.500.000.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami z grup wydatków:

a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu,

b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu,

c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem przeniesień z kwot planowanych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz związanych z realizacją zadań statutowych.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12.

Określa sie sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7 000 000 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zdziaław Kujawa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2013 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2013 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU NA 2013 R.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2013 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2013 ROK


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/199/2012
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA, OKREŚLONYM USTAWĄ NA ROK 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »