| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim

Na podstawie art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XXIX/561/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XXIX/561/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Emisja komunalna pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracja Poznań

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XXIX/561/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Emisja komunikacyjna pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracja Poznań

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR XXIX/561/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Emisja ze źródeł punktowych pyłu zawieszonego PM10 w strefie aglomeracja Poznań


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 17 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, do postępowania w przedmiocie przyjęcia ww. Aktualizacji oraz do samej Aktualizacji, stosuje się przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu sprzed dnia 28 maja 2012 r., a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38, poz. 221).

W myśl art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - dla stref, w których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, marszałek województwa - w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Starosta jest obowiązany do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza. Zgodnie z art. 91 ust. 3 Prawa ochrony środowiska - sejmik województwa określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza - w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim, dotyczy pyłu zawieszonego PM 10. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zostało wykazane w ocenie poziomów substancji w powietrzu, dokonanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Program ochrony powietrza dla ww. strefy został przyjęty mocą rozporządzenia nr 39/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja Poznań (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 61). Obowiązek aktualizacji Programu wynika z § 8 pkt 4 ww. rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego.

Prezydent Miasta Poznania, w oparciu o art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.[2]) ), złożył pismo znak: OS-II.6226.255.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. - w którym stwierdził, że cedowanie odpowiedzialności oraz kompetencji w zakresie działań naprawczych na Prezydenta Miasta Poznania, jest niedopuszczalne, gdyż organ ten nie posiada narzędzi prawnych jak i finansowych niezbędnych do realizacji ww. działań.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[3]) ) - projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Aktualizację został przekazany do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Poznania. Pismem znak: OS-II.6226.314.2012 z dnia 25 października 2012 r. Prezydent Miasta Poznania wydał negatywną opinię w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim. W piśmie tym Prezydent Miasta Poznania wyraził stanowisko, w myśl którego przypisanie poszczególnym organom administracji publicznej obowiązku podjęcia działań mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, nie uwzględnia kompetencji tych organów. Zdaniem Prezydenta Miasta Poznania może on odpowiadać tylko i wyłącznie za działania naprawcze w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM 10, pochodzącej z ogrzewania indywidualnego, w stosunku do obiektów pozostających w zasobach Miasta Poznania. Nie posiada on natomiast uprawnień do nakładania takich obowiązków na właścicieli lub zarządców innych nieruchomości. Zdaniem Prezydenta Miasta Poznania instrumentem prawnym, który powinien zostać zastosowany do osiągnięcia ww. celów, jest określenie - w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania na terenie woj. wielkopolskiego bądź jego części. Podstawę prawną wydania uchwały stanowi art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie podzielił ww. stanowiska Prezydenta Miasta Poznania. Zaproponowane w Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim, rozwiązania spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza. Ponadto, w myśl art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska - w programie ochrony powietrza (a więc także w jego aktualizacji) ustala się podmioty, do których skierowane są obowiązki określone w programie.

W kwestii możliwości określenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania na terenie woj. wielkopolskiego należy podkreślić, że zastosowanie tego instrumentu prawnego wymaga odrębnej uchwały, podjętej na materialno-prawnej podstawie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, zatem nie może być przedmiotem analizy na etapie określania aktualizacji ww. Programu ochrony powietrza.

Odnosząc się do kwestii formalno-prawnej należy zwrócić uwagę, że opinia w przeciwieństwie do uzgodnienia, stanowi formę współdziałania organu administracji publicznej, która nie wiąże organu występującego o jej wydanie. Choć stanowisko to zostało wypracowane przez doktrynę oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne na gruncie przepisów postępowania administracyjnego, to jednak ma ono zastosowanie również w przypadku współdziałania organów w toku procesu tworzenia prawa miejscowego, który nie stanowi postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - projekt Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 91 ust. 9 Prawa ochrony środowiska Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja dotycząca sposobu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków oraz uwzględnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - zgodnie z dyspozycją art. 55 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - została przedstawiona w pisemnym podsumowaniu stanowiącym załącznik do Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim.

Przyjęta Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim, zawiera elementy wskazane w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego, zatem zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze woj. wielkopolskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249. poz. 1657; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341; z 2012 r., poz. 460 i poz. 951.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060; z 2012 r. poz. 460, poz. 472, poz. 908 i poz. 951.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »