| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/317/2012 Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne: butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczej,

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- papier,

- odpady zielone,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) odbiera się odpady komunalne zbierane selektywnie:

a) przeterminowane leki,

b) zużyte baterie,

c) odpady zielone

d) odpady niebezpiecznei odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe; z punktów selektywnego zbierania odpadów,

3) odpady zbierane selektywnie takie jak:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i tektura,

c) szkło bezbarwne,

d) szkło kolorowe,

e) odpady zielone,

f) puszki aluminiowe i metale,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, właściciele nieruchomości mogą przekazywać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Witaszyczkach lubdo mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych - tzw. gratowozu. Częstotliwość kursu gratowozu określona jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

i) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe jednorodne - gruz,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe zmieszane (do 4 Mg/gospodarstwo domowe/rok),

m) zużyte opony,

n) tworzywa sztuczne - styropian,

o) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak, właściciele nieruchomości powinni przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Witaszyczkach.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do miejsc gromadzenia odpadów, przez które rozumie się zabezpieczone pomieszczenia lub pojemniki.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

§ 3. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych według ustalonego przez siebie harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu.

2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

Rodzaj odpadu

nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej

nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie wielorodzinnej

nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

Odpady komunalne zmieszane

Dwa razy w miesiącu.

Pojemniki do 1100 l włącznie-dwa razy w miesiącu.
Pojemniki od 5000 l włącznie-sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Pojemniki do 1100 l włącznie-dwa razy w miesiącu.
Pojemniki od 5000 l włącznie-sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Papier

Jeden raz w miesiącu.

Sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

Tworzywa sztuczne

Jeden raz w miesiącu.

Sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

Szkło

Jeden raz w miesiącu.

Sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

Zielone
(trawa z koszenia trawników przydomowych oraz opadłe liście
z drzew)

Jeden raz w miesiącu (w okresie maj - listopad).

--

--

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest w Witaszyczkach.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztuczne: butelki typu PET oraz opakowania po chemii gospodarczeji kosmetykach;

2) szkło białe;

3) szkło kolorowe;

4) puszki aluminiowe i metale;

5) papier;

6) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) zużyte opony;

12) styropian;

13) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak.

3. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady budowlane i rozbiórkowe samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach. Nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz (do 4 Mg/rok/gospodarstwo domowe).

4. Zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie


Robert Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »